Λουκᾶ β΄34-35

Τρίτη  22  Φεβρουαρίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Καὶ εὔλογησεν αὐτοὺς Συμεὼν, καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ• ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Συμεὼν καὶ εἶπεν εἰς τὴν Μαρίαν, τὴν μητέρα του• Ἰδού, αὐτὸς εἶναι προωρισμένος διὰ νὰ γίνη αἰτία πτώσεως καί ἀναστάσεως πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ. Θὰ εἶναι δὲ καὶ θαῦμα, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς θὰ δεικνύη εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὸ σωτήριον θέλημά του, ἀλλά τὸ ὁποῖον θὰ ἀντιλέγεται ἀπό τούς ἀπιστοῦντας καί ἐνῶ οἱ καλοπροαίρετοι θὰ πιστεύουν καί θὰ σώζωνται, οἱ ἀνειλικρινεῖς καὶ ἐγωϊσταί θὰ ἀπιστοῦν καὶ θὰ κατακρί-νωνται. Λόγω δὲ τῆς ἀντιλογίας αὐτῆς καὶ σοῦ, τῆς μητρὸς αὐτοῦ, τὴν καρδίαν θὰ διαπεράση μεγάλη καὶ ὀδυνηρὰ μάχαιρα θλίψεως καὶ ὀδύνης, ὅταν θὰ τὸν ἴδης νὰ σταυρώνεται. Καὶ ἔτσι ἡ πτῶσις καί ἡ ἀνάστασις πολλῶν, καθὼς καὶ ἡ ἀντιλογία γύρω ἀπό τὸ θαῦμα αὐτό, θὰ γίνωνται, διὰ νὰ ξεσκεπασθοῦν πολλῶν καρδιῶν οἱ διαλογισμοὶ καὶ αἱ διαθέσεις, ποὺ ἔμεναν ἕως τώρα ἀπόκρυφοι, μὲ τὴν ἀπόρριψιν ἤ ἀποδοχὴν τοῦ Μεσσίου θὰ φανερωθοῦν."

ΣΧΟΛΙΟ (α)

     "Καὶ πρῶτον ἡ εὐλογία του πρὸς, τὴν Παρθένον – μητέρα καὶ τὸν Ἰωσήφ. Εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών. Τί ἦτο ἡ εὐλογία αὐτὴ τοῦ πρεσβύτου; Ἦτο ἐπίκλησίς τῆς θείας Χάριτος καὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Κυρίου ἐπ’ αὐτούς. Δὲν εἶχε βεβαίως ἱερατικὸν ἀξίωμα ὁ Συμεών, ὥστε ἡ εὐλογία του νὰ προέρχεται ἐξ αὐτοῦ. Ἦτο ὅμως ἄνθρωπος δίκαιος καί ἅγιος, ἰδιαιτέρως εὐλογηθείς ἀπό τὸν Θεόν. Ἐπὶ πλέον ἄνθρωπος λόγω τῆς ἡλικίας του σεβαστός. Καὶ ὅλα αὐτὰ τοῦ ἔδιδαν τὸ δικαίωμα νὰ εὐλογήση καὶ τὴν Μαριὰμ καί τὸν Ἰωσήφ, καὶ μὲ λόγια προσευχῆς νὰ ἐκδηλώση πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν, ὅ,τι καλύτερον καὶ πνευματικώτερον ποθεῖ κανεὶς διὰ πρόσωπα πολὺ ἀγαπητὰ καὶ ἀφωσιωμένα εἰς Αὐτόν." (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)