Λουκᾶ β΄33

Δευτέρα  21  Φεβρουαρίου 2011

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ (τοῦ παιδίου) θαυμάζοντες ἐπί τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ εὑρίσκοντο εἰς συνεχῆ θαῦμασμὸν δι’ ὅσα καὶ τώρα καὶ προτήτερα καὶ ἀπό τὸν Συμεὼν καί ἀπό τούς ποιμένας καὶ ἀπό τούς ἀγγέλους ἐλέγοντο δι’ αὐτό."
 
ΣΧΟΛΙΟ

    "Οἱ λόγοι τοῦ Συμεών, ποὺ ἀπετέλεσαν τὸ ἀποκορύφωμα τῶν ὅσων μέχρι τώρα θαυμαστῶν εἶχον ἀκούσει διά τὸ παιδίον, ἀνεκάλεσαν εἰς τὴν μνήμην των ὅλην τὴν θαυμαστὴν σειρὰν τῶν λόγων καί τῶν γεγονότων, τῶν ὁποίων ἔγιναν μάρτυρες καί ἀκροαταί. Καί ἄνθρωποι βαθείας πίστεως, καθὼς ἦσαν, συνέκριναν λόγους καί γεγονότα καί περιέπιπτον ἀπό ἐκπλήξεως εἰς ἔκπληξιν καὶ ἀπό θαυμασμοῦ εἰς θαυμασμόν. Οὐδεμία δὲ καταλείπεται ἀμφιβολία, ὅτι τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ ἀκούσματα θὰ ἐγέννων εἰς τὴν καρδίαν των τὸν πόθον νὰ ὑπηρετήσουν ὅσον τὸ δυνατὸν πιστότερον καί ταπεινότερον εἰς τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι εἶναι. Οἱ ταπεινοὶ ἄνθρωποι, ὅσον περισσότερον διαπιστώνουν, ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς τιμᾶ καί τοὺς προορίζει ὡς συνεργοὺς του εἰς τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, τόσον ταπεινοφρονοῦν καί θαυμάζοντες τὴν ἄπειρον συγκατάβασίν του ἐν σιγῇ ἀφοσιώνονται περισσότερον εἰς Ἐκεῖνον καὶ ἀπό τὰ βάθη τῆς καρδίας των δέονται νὰ φανοῦν ἄξιοι τῆς κλήσεως, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ ἀγαθοτής Του τοὺς καλεῖ.
     Ἀλλ’ ὁ πρεσβύτης στρεφόμενος τώρα πρὸς τὴν Παρθένον καὶ τὸν Ἰωσὴφ προβαίνει ἀφ’ ἐνὸς μὲν εἰς εὐλογίαν πρὸς ἀμφότερους, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἀπευθύνει λόγια προφητικὰ μεγάλα εἰς τὴν μητέρα τοῦ παιδίου." (Ἀπό τό βιβλίο «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» τοῦ ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)