Ματθ. β΄11

Σάββατο 29  Ἰανουαρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καί ἐλθόντες εἰς τήν οἰκίαν εἶδον τό παιδίον μετά Μαρίας τῆς μητρός αὐτοῦ, καί πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καί ἀνοίξαντες τούς θησαυρούς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἀφοῦ δηλαδή ἦλθαν εἰς τό σπίτι, εἶδαν τό παιδίον μέ τήν μητέρα του Μαρίαν, καί ἀφοῦ ἔπεσαν κατά γῆς τό προσεκύνησαν καί ἀνοίξαντες τά θησαυροφυλάκιά τους τοῦ προσέφεραν δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν.»

ΣΧΟΛΙΟ (γ) 

     «Ἄς προσπαθήσωμεν νά ἀναπαραστήσωμεν τήν εἰκόνα, πού περιγράφει ἐδῶ ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής. Ἀφοῦ ἐπείσθησαν οἱ μάγοι, ὅτι τό βρέφος, πού κατοικοῦσεν εἰς τό σπίτι ἐκεῖνο, ἦτο ὁ βασιλεύς πού ἀνεζήτουν καί ὁ ἀστήρ ἐμήνυσε καί ἔδειξε, χωρίς κανένα δισταγμόν πέφτουν κάτω καί τό προσκυνοῦν. Δέν τούς κάνει ἐντύπωσιν ἡ πολλή του πτωχεία• οὔτε τῆς μητέρας του ἡ ἁπλότης. Δέν διστάζουν, ἐπειδή δέν βλέπουν τιμάς νά τοῦ ἀπονέμωνται καί φρουρούς νά τό φυλάττουν. Πιστεύουν ὅτι αὐτός εἶναι ὁ γεννηθείς βασιλεύς ὁ Θεός τούς προσέφερε τήν ἔλλαμψιν τήν ἴδικήν του καί δέν τούς ἔμεινε καμμία ἀμφιβολία, ὅτι εὑρίσκονται εἰς τήν ἀλήθειαν. Ἀλλά καί τί συγκινητικόν πού εἶναι τό γεγονός! Ἄνθρωποι αὐτοί ὥριμοι κατά τήν ἡλικίαν, σοφοί κατά τήν γνῶσιν, ὑψηλῆς ἀσφαλῶς κοινωνικῆς τάξεως, πλούσιοι καί ἐπίσημοι, δέν θεωροῦν καθόλου μειωτικόν καί ταπεινωτικόν τῆς προσωπικότητός των νά πέσουν κάτω καί νά προσκυνήσουν ἕνα νήπιον κατά τό φαινόμενον, πού ὅμως ἦτο ἡ σαρκωθεῖσα τοῦ Πατρός σοφία. Ἔκτοτε τοῦτο τό θαυμαστόν παρατηρεῖται γύρω ἀπό τό πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου. Σοφοί καί ἐπιστήμονες, τιτλοῦχοι καί ἀξιωματοῦχοι, βασιλεῖς καί αὐτοκράτορες καταθέτουν τάς γνώσεις των, τά ἀξιώματά των, τήν πορφύραν καί τό στέμμα των καί τά διάσημα τῆς βασιλικῆς τους ἐξουσίας ἐνώπιόν του καί προσκυνοῦν τόν Βασιλέα τῶν βασιλευόντων καί Κύριον τῶν κυριευόντων, αἰνοῦντες καί δοξάζοντες τήν μεγαλειότητά του.»