Ματθ. β΄9-10

Παρασκευή 28  Ἰανουαρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καί ἰδού ὁ ἀστήρ ὅν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθών ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τό παιδίον• ἰδόντες δέ τόν ἀστέρα ἐχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἰδού τό ἄστρον, πού εἶδαν ἀπ’ ἀρχῆς τῆς ἀνατολῆς του, ἐπήγαινεν ἐμπρός ἀπό αὐτούς, ἕως ὅτου ἦλθε καί ἐστάθη ἐπάνω ἀπό τό σπίτι πού ἦτο τό παιδίον. Ὅταν δέ εἶδαν τόν ἀστέρα οἱ μάγοι, ἐχάρησαν πολύ μεγάλην χαράν.»
ΣΧΟΛΙΟ (β)

      «Ἰδόντες τόν ἀστέρα ἐχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα». Πῶς νά μή χαροῦν; Πῶς αἱ καρδίαι των νά μή γεμίσουν ἀπό ἅγιον ἐνθουσιασμόν καί ὑπερκόσμιον χαράν; Βεβαιώνονται μέ τόν τρόπον αὐτόν, ὅτι βαδίζουν ἐν ἀσφαλείᾳ• ὅτι οἱ κόποι των καί ἡ μακρά των ὁδοιπορία δέν θά πέσουν εἰς τό κενόν ὅτι ὁ σκοπός των ὁπωσδήποτε θά ἐκπληρωθῆ. Ὅταν ὁ πιστός βαδίζη τόν δρόμον πρός τήν ἄλλην ἐκείνην Βηθλεέμ, πρός τόν οὐρανόν, ὅπου εὑρίσκεται ὁ Χριστός, ὄχι πτωχόν νήπιον, ἀλλά Θεός παντοδύναμος, καί ἔχη σαφῆ τά δείγματα τοῦ ἐσωτερικοῦ του φωτισμοῦ, ὅτι ὀρθῶς καί ἀσφαλῶς προχωρεῖ εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ προορισμοῦ του, εἶναι φυσικόν νά χαίρη. Χαίρει τήν τόσον ἱκανοποιοῦσαν ἐκείνην χαράν, πού τόν βεβαιώνει, ὅτι πλησιάζει νά ἴδη καί νά ἀπολαύση τόν Χριστόν. Νά τόν ἴδη πρόσωπον πρός πρόσωπον νά τοῦ ὁμιλήση• νά κατάθεση ἐμπρός τοῦυ τήν κλῆσιν, εἰς τήν ὁποίαν τόν ἐκάλεσεν τήν εὐλογημένην ἔκβασιν τῆς πορείας του. Ὤ! Ἄς μᾶς ὁδηγῆ ὁ φωτεινός τῆς πίστεως ἀστήρ, ἕως ὅτου φθάσωμεν εἰς τήν αἰωνίαν πατρίδα μας.»