Ματθ. β΄1-2

Τρίτη 18  Ἰανουαρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Τοῦ   δὲ   Ἰησοῦ   γεννηθέντος   ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπό ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες• ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 «Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἐγεννήθη εἰς τὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας κατὰ τάς ἡμέρας τοῦ βασιλέως Ἡρώδου, ἰδοὺ σοφοὶ ἀστρολόγοι ἀπό τὰ μέρη τῆς ἀνατολῆς ἦλθαν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, καὶ εἶπαν· Ποΰ εἶναι ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, πού τώρα τελευταίως ἐγεννήθη; Διότι εἴδαμεν τὸν ἀστέρα του, τὴν ὥραν ποὺ μὲ τὴν ἀνατολήν του ἔδιδεν εἴδησιν διὰ τὴν γέννησιν τοῦ νέου βασιλέως, καὶ ἤλθομεν νὰ τὸν προσκυνήσωμεν.»

ΣΧΟΛΙΟ (β)

     «Συνοψίζοντες δυνάμεθα νά εἴπωμεν, ὅτι οἱαδήποτε φυσική ἑρμηνεία εἶναι ἀδύνατον νά ἐπαληθεύη ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τό θαυμαστόν ἱστόρημα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, οἱανδήποτε ὅμως ἑρμηνείαν καί ἄν δεχθῶμεν… οὐδεμία ἐπιτρέπεται ἀμφιβολία περί τοῦ ὅτι ὄντως συνέβη ἐξαιρετικόν τι ἀστρονομικόν φαινόμενον κατά τήν Γέννησιν, ὅπως καί κατά τήν Σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐξιστόρησις τοῦ γεγονότος τούτου δέν εἶναι ἁπλή ποιητική ἐπινόησις ἤ μυθική πλοκή, ἔχουσα ὡς μόνον σκοπόν κενήν τινα ἔξαρσιν τῶν συνθηκῶν τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος, ἀλλ’ ἀναμφισβήτητος ἱστορική ἀφήγησις πραγματικότητος, τήν ὁποίαν οὐδείς δικαιοῦται νά ἀρνηθῆ ὅλως αὐθαιρέτως καί χωρίς νά ἔχη τήν ἱκανότητα τῆς ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου ἐπί τῇ βάσει ἐπιχειρημάτων ἁπτῶν καί ἀκλονήτων». Εὐτυχεῖς πράγματι οἱ Μάγοι, οἱ ὁποῖοι ἀξιωθέντες νά ἴδωσι κατά τήν ἀνατολήν του τό θαυμαστόν αὐτό καί ἀσύνηθες φαινόμενον ἐκινήθησαν νά προσκυνήσουν τόν γεννηθέντα βασιλέα. Ἀλλά εὐτυχεῖς καί ὅσοι διά μέσου τῶν αἰώνων μέ ὁδηγόν των ὄχι τόν ἀστέρα τῶν Μάγων, ἄλλα αὐτοῦ τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης τό ἀπαστράπτον φῶς τῆς διδασκαλίας καί ἁγιότητος, ἔρχονται πλησίον του• τόν ἀναγνωρίζουν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν των· τόν προσκυνοῦν ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας καί τοῦ παραδίδουν τόν ἑαυτόν των ὁλόκληρον νά τόν καθοδηγήση καί νά τόν ὑψῶση εἰς τά ὕψη τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητος.»