Ἐφεσ. α´22

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Καί ὅλα ὑπέταξε κάτω ἀπό τά πόδια του. Καί αὐτόν, πού τόσον πολύ τόν ὕψωσεν, ἔδωκεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν κεφαλήν, παραπάνω ἀπό ὅλα ὅσα ὑπάρχουν ἐν αὐτῇ» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ»).

ΣΧΟΛΙΟ

     Ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ ὅτι ὁ Ἀναστάς καί Ἀναληφθείς Κύριος ἐκάθισε στά δεξιά τοῦ Οὐράνιου Πατέρα ἔρχεται ἡ ὑποταγή τῶν πάντων «ὑπό τούς πόδας αὐτοῦ». Ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο κύριο ὅλης τῆς κτίσης. Τό λέει ὁ ψαλμωδός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: Σύ Κύριε, ὑπέταξες τά πάντα «ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ». Ἡ κυριότητα αὐτή τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαθίσταται στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου. Μπροστά στόν Θεάνθρωπο Κύριο ὑποτάσσονται τά πάντα. Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι. Ὁ Κύριος ὑπέταξε καί τόν διάβολο καί τόν θάνατο. Στόν Χριστό ὑποτάσσεται ὅλη ἡ ἄψυχη καί ἔμψυχη κτίση.
     Βέβαια σήμερα βλέπουμε πώς πολλοί ἄνθρωποι δέν ἀποδέχονται τόν Χριστό. Ἄνθρωποι πού βρίσκονται μακριά ἀπό τόν Θεό, δέν ὑπακοῦνε καί στόν Χριστό. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ μόνος ἀπ᾽ ὅλα τά κτίσματα πού λέει ὄχι στόν Θεό. Ὁ Θεός ὁπωσδήποτε ἔχει τή δύναμη νά ὑποτάξει τόν ἀνυπότακτο καί ἐπαναστάτη ἄνθρωπο, ὅμως δέν τό κάνει. Καί δέν τό κάνει διότι σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί ζητᾶ τήν ἐθελούσια καί ἐλεύθερη ὑποταγή του στό ἴδιο τό Δημιουργό του. Ἐκεῖνοι βέβαια πού ὑποτάσσονται στόν Χριστό, πού ἀναλαμβάνουν ἐλεύθερα καί πρόθυμα τόν ζυγό τοῦ Χριστοῦ αὐτοί εἶναι καί οἱ πραγματικά ἐλεύθεροι ἄνθρωποι.
     Ὁπωσδήποτε θά ἔλθει βέβαια ἡ στιγμή πού καί αὐτοί πού δέν τό θέλουν, θά ὑποταχθοῦν στόν Χριστό. Ἄς τόν ἀναγνωρίσουμε λοιπόν τώρα, σ᾽ αὐτή τή ζωή ἐλεύθερα καί θεληματικά, ὥστε νά μή χρειαστεῖ ἡ ὑποχρεωτική ὑποταγή τήν ὥρα τῆς Κρίσεως.