Ἐφεσ. α´20-21

Τρίτη 23 Νοεμβρίου  2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ἥν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις  ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
« (Νά γνωρίσετε τήν δύναμη) τήν ὁποίαν ἐφανέρωσε δραστικήν ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, ὅταν τόν ἀνέστησεν ἐκ νεκρῶν καί τόν ἔβαλε νά καθήσῃ εἰς τά δεξιά του ἐπάνω εἰς τούς ἐπουρανίους κόσμους. Καί τόν ἐκάθισε πολύ ὑψηλότερα ἀπό τά ἀγγελικά τάγματα, παραπάνω ἀπό κάθε ἀρχήν καί ἐξουσίαν καί δύναμιν καί κυριότητα καί ἀπό κάθε ὄνομα τιμημένον, πού ὀνομάζεται ὄχι μόνο εἰς τόν παρόντα αἰῶνα, ἀλλά καί εἰς τόν μέλλοντα» (Ἀπό τήν « ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση  « Ο ΣΩΤΗΡ»).

ΣΧΟΛΙΟ

    Ἡ πιό μεγάλη ἀπόδειξη τῆς δύναμης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ συντρίβεται ἡ μεγαλύτερη δύναμη πού ὑπῆρχε στόν κόσμο, ὁ θάνατος. Μέχρι τότε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔτρεμαν μπροστά στό θάνατο. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐπέφερε ἀποφασιστικό καί καίριο πλῆγμα κατά τοῦ θανάτου, ἀλλά καί κατά τοῦ διαβόλου. Ὁ Κύριος μέ τήν Ἀνάστασή Του ἐπάτησε τόν θάνατο καί κατήργησε « τόν τό κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου τούτέστι τόν διάβολον». Κι ἔτσι ὁ πιστός μπορεῖ νά περιφρονεῖ τόν θάνατο καί νά εὐχαριστεῖ τόν Θεό, πού μέ τόν θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ Του πού τόν ὁδήγησε στό φῶς τῆς ζωῆς καί τόν ἀπελευθέρωσε ἀπό τή σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας.
     Τή δύναμη τοῦ Θεοῦ φανερώνει καί ἡ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν ὁποία μιλάει στόν ἴδιο στίχο ὁ Ἀπόστολος. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς κάθεται στά δεξιά τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὄχι ὡς Θεός, διότι ὡς Θεός Λόγος εἶναι ὁμόθρονος μέ τόν Πατέρα. Στά δεξιά τοῦ Θεοῦ κάθεται ὡς Θεάνθρωπος μέ τήν ἄνοδό του στούς οὐρανούς κατά τήν Ἀνάληψη. Ἐδῶ μᾶς ἀποκαλύπτεται ἡ  τιμή καί ἡ δόξα ἡ ὁποία μᾶς περιμένει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
     Ὁ ἄνθρωπος μέ τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἀνέβηκε ψηλά στούς οὐρανούς. Θεώθηκε τό πρόσλημμα, ἡ ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τόν ὁποῖο ὁ διάβολος ἔρριξε τόσο χαμηλά, ἀνέβηκε ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριο τόσο ψηλά. Ὁ Χριστός ἀνέβηκε τόσο ψηλά ὡς Θεάνθρωπος καί εἶναι πάνω ἀπό τίς οὐράνιες καί ἐπίγειες δυνάμεις. Οἱ ἄγγελοι ὑποτάσσονται στόν Χριστό καί τόν ὑμνοῦν καί τόν δοξολογοῦν ἀκατάπαυστα. Στό πρόσωπο τώρα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου, θεώνεται ὁ ἄνθρωπος καί γίνεται καί αὐτός δυνατός. Διά τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀνώτερος ἀπό κάθε ἀρχή καί ἐξουσία ὄχι μόνο στόν παρόντα κόσμο, ἀλλά καί στόν μέλλοντα αἰώνα, στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ,