Πῶς ἐνεργεῖ ἡ Θεία Χάρη στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου (γ)

Πέμπτη 26  Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Πῶς ἐνεργεῖ ἡ Θεία Χάρη στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου (γ)

    «Πῶς νὰ καταλάβουμε αὐτὲς τὶς εἰκόνες; «Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργής καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας» (Ἑβ. 4, 12). Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι δραστικός. Ὑπάρχουν πολλὰ παραδείγματα στὰ ὁποῖα φαίνεται ὅτι μία μόνο φράση τοῦ Εὐαγγελίου συντάραζε ὡς τὸ βάθος ὅλο τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἀσκητές, τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Αὐτὸς ὅταν πῆγε μία μέρα στὴν ἐκκλησία ἄκουσε ἐκεῖ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ἒλεγε· «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Μθ. 19, 21).
    Ἡ φράση αὐτή τόσο πολὺ τὸν συγκλόνισε ποὺ ἄφησε τὸ σπίτι του μὲ ὅλα τὰ ὑπάρχοντα καὶ πῆγε στὴν ἔρημο τῆς Λιβύης. Ἐκεῖ στὸ βάθος τῆς ἐρήμου ἡ ζωὴ του ἔλαμψε σὰν τὸν ἥλιο ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου. Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου ἦταν γιὰ τὸν ἅγιο Ἀντώνιο σπόρος ποὺ ὁ Κύριος ἔσπειρε μέσα του. Καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μικρὸ σπόρο, ποὺ ἔσπειρε ὁ Θεὸς στὴν καρδιά του, φύτρωσε μεγάλο δέντρο τῆς ζωῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
    Στὴν καρδιὰ ἁπλῶν χριστιανῶν πολλὲς φορὲς βλέπουμε νὰ γίνεται αὐτὸ ποὺ γίνεται μὲ ἀλεύρι ὅταν βάζουμε μέσα ἕνα κομμάτι προζύμι. Τὸ ζυμάρι ἀρχίζει νὰ φουσκώνει καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο γίνεται κατάλληλο νὰ κάνουμε ἀπ’ αὐτὸ ψωμί. Ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι σὰν τὸ προζύμι. Ὅταν εἰσέρχεται στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει σιγὰ  σιγὰ νὰ τὴν ζυμώνει. Ὁ νοῦς ἀρχίζει νὰ λειτουργεῖ διαφορετικά·  φωτίζεται καὶ παράγει σκέψεις καινούριες. Ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νὰ βλέπει τὴν ζωὴ του διαφορετικὰ μέσα ἀπό τὴν χάρη ποὺ λαμβάνει στὴν θεία κοινωνία.
     Ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνει πνευματικά. Εἶναι σὰν τὸ ζυμάρι ποὺ ζυμώνεται καὶ γίνεται σταδιακὰ κατάλληλος γιὰ τὴν αἰώνια ζωή. Τὴν αἰώνια αὐτὴ ζωή, εὔχομαι, νὰ χαρίσει σὲ ὅλους μας ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν χάρη του προετοιμάζει τὸν καθένα μὲ ἕναν τρόπο μυστικὸ γιὰ αὐτὴν τὴν ἀνέκφραστη χαρά! Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)