Περὶ τῆς ἰσότητας στὴν κατανομὴ τῶν γήινων ἀγαθῶν (γ)

Σάββατο 14 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ τῆς ἰσότητας στὴν κατανομὴ τῶν γήινων ἀγαθῶν (γ)

    «Δὲν χρειάζεται νὰ δώσουμε τὸ τελευταῖο ποὺ ἔχουμε καὶ οἱ ἴδιοι νὰ πεινᾶμε καὶ νὰ πικραινόμαστε. Τὸ μόνο ποὺ ζητάει ὁ ἀπόστολος εἶναι νὰ ὑπάρχει ἰσότητα. Νὰ μὴν ὑπάρχει στὴν χριστιανικὴ κοινότητα ἡ  ἀνισότητα τὴν ὁποία βλέπουμε σὲ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ἀνθρώπινη κοινωνία. Βλέπουμε κάποια χριστιανικὰ κράτη νὰ ἔχουν ὑπερβολικὰ μεγάλο πλοῦτο, ἐνῶ ταυ¬τόχρονα ὑπάρχουν φτωχὲς χῶρες ὅπου οἱ ἄνθρωποι πεινᾶνε καὶ δὲν ἔχουν τὰ ἀπαραίτητα. Στὴν ἐποχή μας καθόλου δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ  ἰσότητα γιὰ τὴν ὁποία μιλάει ὁ ἀπόστολος. Κανεὶς δὲν φροντίζει καὶ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἴση κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά μᾶλλον ὑπάρχει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Αὐτὴ ἡ  ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ξεχάστηκε στὶς μέρες μας. Οἱ χῶρες ὅπου ὑπάρχουν τεράστιες προμήθειες σιταριοῦ καὶ ἄλλων τροφίμων δὲν δίνουν οὔτε ἕνα μικρὸ μέρος ἀπ’ αὐτὲς στὶς ἄλλες χῶρες, ὅ¬που οἱ ἄνθρωποι λιμοκτονοῦν καὶ πεθαίνουν ἀπὸ ἀσιτία.
    Πρόσφατα στὴ Νότια Ἀμερικὴ καταστράφηκαν τεράστιες ποσότητες πατάτας. Ἡ τιμὴ της ἔπεσε πολὺ χαμηλὰ καὶ οἱ ἀγροκτήμονες δὲν ἤθελαν νὰ τὴν πουλᾶνε τόσο φτηνά. Γι’   αὐτὸ παρακινούμενοι ἀπὸ τὸν διάβολο τὴν κατέστρεψαν τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ πείνα στὴν Ἰνδία, τὴν Κίνα καὶ τὴν τελείως ἐρημωμένη μετὰ τὸν πόλεμο, Γερμανία. Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι λιμοκτονοῦν αὐτοὶ ξεχνώντας τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ καταστρέφουν πατάτα καὶ σιτάρι. Καὶ ἀντὶ νὰ φροντίσουν γιὰ νὰ μοιραστοῦν καὶ μὲ τοὺς ἄλλους τὰ ἀγαθά τους, οἱ ἄνθρωποι δαπανοῦν τεράστια ποσὰ γιὰ ἐξοπλισμό, γιὰ νὰ πολεμάει ὁ ἕνας χριστιανικὸς λαὸς τὸν ἄλλο.
    Οἱ ἄνθρωποι ἔμαθαν ἤδη νὰ χειρίζονται τὴν ἀτομικὴ ἐνέργεια. Καὶ ἂν τὴν χρησιμοποιοῦσαν γιὰ εἰρηνικοὺς σκοποὺς θὰ ὑπῆρχε σ’ ὅλο τὸν κόσμο τέτοια εὐμάρεια ποὺ κανεὶς δὲν θὰ πεινοῦσε. Δὲν θὰ ὑπῆρχε φτώχεια καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε ὁ ἄνθρωπος νὰ καταστρέφει τὸν ἑαυτό του στὶς δύσκολες δουλειές.  Ἀντὶ νὰ κάνουν αὐτό, τὴν χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ παράγουν διαβολικὰ πυρηνικὰ ὅπλα, ποὺ μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ καταστρέφουν ὁλόκληρες πόλεις μὲ τοὺς κατοίκους τους.
    Βλέπετε πόσο μακριὰ βρίσκεται ἡ  χριστιανική μας Εὐρώπη ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Πόσο μακριὰ εἴμαστε ἀκόμα ἀπό τὴν χαρὰ τῆς ἀγάπης ποὺ ἔδειξαν οἱ χριστιανοὶ τῆς Μακεδονίας καὶ προσέλκυσαν μ’ αὐτὴ τὴν χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ ἀνθρωπότητα ποθεῖ αὐτὴ τὴν χάρη. Ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι περιμένουμε νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τοὺς κόπους μας. Δὲν μποροῦμε ἁπλῶς νὰ περιμένου¬με. Περιμένουμε ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα δὲν ὑπάρχει, γιατί στὴν θέση τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης ἔχουμε βάλει τὸ κέρδος. Ἡ ἀγάπη διώχτηκε ἀπὸ τὴν καρδιὰ πάρα πολλῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά ἔστω καὶ σὲ λίγους αὐτὴ πρέπει νὰ παραμένει. Τουλάχιστον στὸ μικρὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ δὲν πρέπει νὰ ξεχαστεῖ ἡ  ἀγάπη. Πρέπει νὰ βοηθᾶμε ὅλους τούς ἀδελφούς μας, ποὺ περιμένουν τὴν βοήθεια ἀπό μᾶς.
    Τουλάχιστον ἐμεῖς, τὸ μικρὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, νὰ φυλάξουμε στὴν καρδιά μας τὸ νόμο τῆς ἀγάπης. Καὶ τότε ἡ  χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν καρδιά μας, ὅπως ἐπισκέφτηκε τὴν καρδιὰ τῶν χριστιανῶν τῆς Μακεδονίας. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)