Περὶ τῆς ἰσότητας στὴν κατανομὴ τῶν γήινων ἀγαθῶν (β)

Παρασκευή 13  Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ τῆς ἰσότητας στὴν κατανομὴ τῶν γήινων ἀγαθῶν (β)

    «Ἐπειδὴ ἡ  χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπισκέφτηκε τὶς ἐκκλησίες τῆς Μακεδονίας γι’ αὐτό, λέει ὁ ἀπόστολος· «Μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἀγίους, καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ’   ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ» (Β’ Κο. 8, 45). Ποιοὺς ἁγίους ἤθελαν νὰ διακονήσουν; Ἅγιοι σ’ ὅλες τὶς ἐπιστολὲς τῶν ἀποστόλων λέγονται οἱ χριστιανοί. Διότι οἱ γνήσιοι χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι ἅγιοι. «Καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ’  ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ».
Βλέπετε ποιὰ ἦταν ἡ  καρδιά τους, πῶς φλέγονταν οἱ χριστιανοὶ ἀπό ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἤθελαν νὰ δώσουν ὅλα ὅσα μποροῦσαν, γιὰ νὰ βοηθήσουν τὸν πλησίον τους. Ὄχι μόνο ἔδωσαν αὐτὰ ποὺ εἶχαν ἀπό τὸ ὑστέρημά τους, ἀλλά καὶ τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἔδωσαν στὸν Κύριο καὶ σὲ μᾶς. Πῶς ἔδωσαν τὸν ἑαυτό τους στὸν Κύριο; Ἔδωσαν ὅλη τὴν περιουσία τους στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, μὲ ὅλη τὴν καρδιὰ τους στράφηκαν πρὸς τὸν Θεό, καὶ τὸν ἑαυτὸ τους παρέδωσαν στὸν Κύριο καὶ στοὺς ἀποστόλους.
    Βλέπετε, μεγάλη χάρη δόθηκε ἀπό τὸν Θεὸ στὴν Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας. Καὶ ὁ ἀπόστολος λέει ὅτι τοὺς ἐπισκέφτηκε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν χάρη του πυράκτωσε τὴν καρδιά τους καὶ γενναιόδωρα ἔδιναν ὅλη τὴν περιουσία τους γιὰ τὴν βοήθεια τῶν ἀδελφῶν καὶ τὸν ἑαυτό τους στὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀποστόλους. Μνημονεύοντας τὴν ἀγάπη τῶν χριστιανῶν τῆς Μακεδονίας λέει ὁ ἀπόστολος στοὺς Κορινθίους·  «Νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἡ  προθυμία τοῦ θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. εἰ γὰρ ἡ  προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει. Οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ θλῖψις, ἀλλ’   ἐξ ἴσοτητος» (Β΄ Κο. 8, 11-13).
    Καλεῖ τοὺς Κορινθίους νὰ κάνουν καὶ αὐτοὶ τὸ ἴδιο ἔργο τῆς ἀγάπης. Καὶ νὰ ἑλκύσουν καὶ αὐτοὶ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπως οἱ ἐκκλησίες τῆς Μακεδονίας. Λέει ὅτι ὅταν ὑπάρχει ἡ  προθυμία, ἡ  προσφορὰ εἶναι εὐπρόσδεκτη στὸν Θεὸ μὲ ὅσα ἔχει κανεὶς καὶ ὄχι μὲ ὅσα δὲν ἔχει. Δὲν μετράει ἡ  ποσότητα. Σημασία ἔχει ἡ  καρδιὰ μὲ τὴν ὁποία γίνεται ἡ  προσφορά.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)