Περὶ αὐτῶν ποὺ ζητοῦν σημεῖα καὶ θαύματα (β)

Τετάρτη 11 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ αὐτῶν ποὺ ζητοῦν σημεῖα καὶ θαύματα (β)

    «Αὐτοὶ ποὺ ζητᾶνε θαύματα δὲν καταλαβαίνουν ὅτι τὰ θαύματα καὶ σήμερα ἐξακολουθοῦν νὰ γίνονται. Ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη θαύματα. Τὰ βλέπουν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τους ἀνοιχτὰ καὶ τὴν καρδιὰ στραμμένη πρὸς τὸν Θεό.  Ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κλείσει τὰ μάτια τους καὶ ἔχουν βουλώσει τὰ αὐτιά τους, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν καρδιὰ τους σφραγισμένη καὶ δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν καμμία ἀλήθεια, αὐτοὶ δὲν βλέπουν τὰ θαύματα. Ἡ καρδιά τους δὲν ἀκούει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ἐναντιώνεται στὶς ἐντολὲς τῆς θείας ἀγάπης. Πολλὲς φορὲς εἶναι ἀνοιχτὴ μόνο στὴν ἁμαρτία.
    Γι’ αὐτὸ ἀναστέναξε ὁ Κύριος καὶ εἶπε·  «Τί ἡ  γενεὰ αὐτὴ σημεῖον ἐπιζητεῖ; Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον». Γνωρίζει ὁ Κύριος ὅτι ὅσα θαύματα καὶ νὰ κάνει δὲν θὰ πιστέψουν.
    Ὅλοι γνωρίζουν τὰ θαύματα ποὺ ἔγιναν τὰ τελευταῖα χρόνια. Πολλοὶ ἄνθρωποι ἦταν μάρτυρες αὐτῶν τῶν θαυμάτων. Αὐτοὶ ποὺ δὲν πιστεύουν προσπαθοῦν νὰ τὰ ἐξηγήσουν μὲ ἕναν δικό τους τρόπο  ἐπιστημονικά. Θέλουν δηλαδὴ κάτι ἀνεξήγητο καὶ ὑπερφυσικὸ νὰ τὸ ἐξηγήσουν χρησιμοποιώντας τοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ τοὺς κανόνες τῆς κοινῆς λογικῆς. Ὅσα θαύματα καὶ νὰ τοὺς δείξεις δὲν θὰ πιστέψουν.  Ἀκόμα καὶ ἂν οἱ νεκροὶ θὰ ἀναστηθοῦν καὶ θὰ ἐμφανιστοῦν στοὺς ζωντανοὺς δὲν θὰ πιστέψουν.
    «Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (Μθ. 7, 6). Γιατί νὰ κάνει ὁ Κύριος τὰ θαύματα σ’ αὐτοὺς ποὺ ποτὲ δὲν θὰ πιστέψουν, ἀκόμα καὶ ἂν τὸ θαῦμα θὰ εἶναι πολὺ φανερὸ καὶ ξεκάθαρο; Δὲν θὰ πιστέψουν διότι ἡ  καρδιὰ τους εἶναι κλειστή. Γι’  αὐτὸ δὲν δίνει ὁ Κύριος τὰ θαύματα.
    Ὁ Κύριος λειτουργεῖ μὲ ἄλλο τρόπο. Μ’ αὐτὸν ποὺ λέει ὁ προφήτης Ἱερεμίας· «Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν τὸν εἰδέναι αὐτοὺς ἐμέ ὅτι ἐγὼ εἰμι κύριος, καὶ ἔσονταί  μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν» (Ἱε. 24, 7). Ὁ Κύριος ἀποκαλύπτει τὸ θέλημα τοῦ ὄχι σ’ αὐτοὺς ποὺ κλείνουν τὴν καρδιά τους, ἀλλὰ σ’ ἐκείνους ποὺ διψοῦν τὴν ἀλήθεια.
    Στὴν καρδιὰ τῶν πιστῶν, αὐτῶν ποὺ δὲν ζητᾶνε τὰ θαύματα, ἀλλά τηροῦν τὶς ἐντολές του, θὰ γράψει ὁ Κύριος τὴν Νέα Διαθήκη. Μὲ τὰ πύρινα γράμματα θὰ τὴν γράψει στὴν καρδιὰ τῶν πιστῶν. Καὶ θὰ εἶναι ὁ Θεός τους, καὶ αὐτοὶ θὰ εἶναι ὁ λαός του. Ποιὰ ἄλλα σημεῖα μπορεῖ νὰ ζητήσει κανείς;
     Ἄς ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας πρὸς τὸν Κύριο. Καὶ τότε Αὐτὸς θὰ χαράξει στὴν ψυχή μας τὶς ἐντολές του καὶ τὴν Νέα του Διαθήκη. Καὶ δὲν θὰ ζητᾶμε πλέον σημεῖα καὶ θαύματα.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)