«Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος» (Μθ. 15,

Τρίτη 31  Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος» (Μθ. 15, 11) (β)

    «Τί συμβαίνει λοιπόν; Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καταργεῖ τὸ νόμο τοῦ Μωυσῆ, κατὰ τὸν ὁποῖο μερικὰ φαγητὰ καὶ ζῶα θεωροῦνταν ἀκάθαρτα; Γιατί λέει ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα ἀκάθαρτο καὶ ὅτι τίποτα ἀπ’ αὐτὸ πού εἰσέρχεται στὸ στόμα τοῦ ἀνθρώπου δὲν τὸν κάνει ἀκάθαρτο; Γιατί ὁ Κύριος καταργεῖ αὐτή τὴν συγκεκριμένη ἐντολὴ καὶ λέει ὅτι τίποτα δὲν εἶναι ἀκάθαρτο; Διότι ὅλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ εἶναι καθαρά. Γιὰ νὰ καταλάβουμε γιατί ὁ Κύριος καταργεῖ τὴν ἐντολὴ τοῦ νόμου γιὰ τὰ ἀκάθαρτα πρέπει νὰ ἐξετάσουμε γιὰ ποιὸ λόγο δόθηκε αὐτὴ ἡ ἐντολή. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ Κύριος ξεχώρισε τὸν ἐκλεκτὸ λαό του ἀπὸ τοὺς ἐθνικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔκαναν διαφορὰ μεταξὺ καθαρῶν καὶ ἀκαθάρτων. Στὴν συνείδηση τῶν Ἰσραηλιτῶν ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ἡ πεποίθηση ὅτι εἶναι ἐκλεκτὸς λαὸς καὶ ὅτι ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς ἄλλους λαοὺς ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο δὲν τοὺς εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ κάνουν αὐτὰ ποὺ ἔκαναν οἱ ἄλλοι γύρω τους λαοί. Αὐτὸς εἶναι ὁ πρῶτος λόγος. Δεύτερος. Στὴν παλαιὰ ἐκείνη ἐποχὴ δὲν ὑπῆρχε νηστεία γιὰ ὅλο τὸν λαὸ ὅπως τὴν ἔχουμε σήμερα ἐμεῖς οἱ χριστιανοί. Νήστευαν μόνο οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀφιέρωναν τὸν ἑαυτό τους στὸν Θεό· ὅπως παραδείγματος χάριν οἱ φαρισαῖοι καὶ οἱ μαθητές τους ἤ οἱ μαθητὲς τοῦ Προδρόμου, οἱ ὁποῖοι μιὰ φορά ρώτησαν τὸν Κύριο, γιατί οἱ δικοί του μαθητὲς δὲν νηστεύουν. Ἡ ἐντολὴ λοιπὸν περὶ καθαρῶν καὶ ἀκαθάρτων τροφίμων ἦταν ἕνα εἶδος νηστείας γιὰ ὅλο τὸν λαό. Ὅλη τὴν ζωὴ του ὁ Ἰσραηλίτης δὲν ἔπρεπε νὰ τρώει ἀπό τὰ ἀκάθαρτα φαγητὰ ὅπως ἐμεῖς κατὰ τὴν περίοδο τῆς νηστείας δὲν τρῶμε τὰ ἀρτύσιμα.
    Ὁ Κύριος καταργεῖ αὐτὸ τὸ νόμο καὶ λέει στοὺς ἀνθρώπους ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ ἀκάθαρτο. Τοὺς λέει νὰ ξεχάσουν ἐκεῖνα ποὺ τοὺς δίδασκαν οἱ φαρισαῖοι καὶ νὰ ξέρουν ὅτι ὅλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ εἶναι καθαρά, ὅτι αὐτὸ ποὺ μπαίνει στὸ στόμα δὲν κάνει τὸν ἄνθρωπο ἀκάθαρτο. Ὁ Κύριος καταργεῖ αὐτὴ τὴν ἐντολὴ τοῦ νόμου ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες ἐντολές. Μὲ τὸ βάπτισμα, γιὰ παράδειγμα, καταργεῖται ἡ σπουδαιότερη γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ἐντολὴ τῆς περιτομῆς.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)