Λόγος εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ (α)

Κυριακή 18  Ἰουλίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Λόγος εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ (α)

    «Σχεδὸν δυὸ χιλιάδες χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότε ποὺ μέσα σ’  ἕνα σπήλαιο κοντὰ στὴν Βηθλεέμ, μία μικρὴ πόλη τῆς Παλαιστίνης, στὸ σπήλαιο ὅπου οἱ βοσκοὶ μὲ τὰ πρόβατά τους προστατεύονταν ἀπό τὴν βροχή, μία ἄγνωστη νέα Ἑβραία γέννησε Υἱό. Ἕνα γεγονὸς ποὺ πέρασε ἀπαρατήρητο ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
    Ποιὸς ἦταν Αὐτὸς πού γεννήθηκε, ποιὸς ἦταν ὁ σκοπὸς τοῦ ἐρχομοῦ του; Ὁ κόσμος δὲν τὸ γνώριζε ἀλλά  οἱ ἐπουράνιες δυνάμεις ὑμνοῦσαν καὶ δόξαζαν αὐτὴ τὴν γέννηση σὰν τὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονὸς στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ἄνοιξαν οἱ οὐρανοὶ πάνω ἀπό τὸν τόπο ὅπου οἱ βοσκοὶ φύλαγαν τὴν νύχτα τὸ κοπάδι τους καὶ τοὺς φώτισε ἕνα δυνατὸ ἐπουράνιο φῶς. Καὶ εἶδαν οἱ βοσκοὶ τοὺς ἀγγέλους ποὺ ἔψαλλαν καὶ δόξαζαν τὸν Θεό. Καὶ εἶπαν οἱ ἄγγελοι στοὺς βοσκοὺς ὅτι τοὺς φέρνουν χαρμόσυνο ἄγγελμα, διότι ἐκείνη τὴν ὥρα γεννήθηκε στὴν Βηθλεὲμ ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου, ὁ Μεσσίας, ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός.
    Ὅλα τὰ ἄλλα  γεγονότα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, σὲ σύγκριση μ’  αὐτὸ τὸ γεγονός, εἶναι σὰν μία σταγόνα τῆς βροχῆς μπροστὰ στὸν ἀπέραντο ὠκεανό. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως δὲν γνώρισαν ἀκόμα ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀλλάξε ριζικὰ ὅλη τὴν πορεία τῆς ἱστορίας καὶ ἔδωσε καινούρια ζωὴ στὴν ἀνθρωπότητα.
    «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀθρώποις εὐδοκία», ἔψαλαν οἱ ἄγγελοι καὶ ἦταν ἡ πρώτη καὶ μοναδικὴ φορά ποὺ ἕνα γεγονὸς ἀναγγέλθηκε μ’  αὐτὸ τὸν τρόπο. Ποτὲ πρὶν δὲν ἄνοιγαν οἱ οὐρανοὶ καὶ δὲν ἔψαλλαν οἱ ἄγγελοι τὴν δοξολογία.
    Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προαγγέλθηκε χιλιάδες χρόνια πρίν, τότε ὅταν ὁ Θεὸς ἀπομάκρυνε τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα ἀπό τὸν παράδεισο. Εἶπε ὁ Κύριος στὸν ὄφι ποὺ ἦταν ἡ αἰτία τῆς πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων·  « Ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς·  αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν» (Γε. 3, 15). Καὶ τὸ σπέρμα αὐτὸ εἶναι ὁ σαρκωμένος Θεὸς Λόγος, ὁ Κύ¬ριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ σατανᾶς Τοῦ πλήγωνε τὴν φτέρνα μὲ πειρασμοὺς καὶ βάσανα ποὺ Τοῦ προκαλοῦσε σ’  ὅλη τὴν γήινη ζωή Του καὶ ἰδιαίτερα στὸν φοβερὸ Γολγοθᾶ.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)