ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 (α)

Σάββατο 10  Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 (α)
Γιά τά ἅγια καί ἄχραντα μυστήρια τοῦ Κυρίου

    "Ἔπρεπε, λοιπόν, ὄχι μόνον ἡ πρώτη ἀρχή τῆς φύσεώς μας (ὁ Ἀδάμ)  νά μετάσχει στό ἀνώτερο (Θεό), ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπος πού θέλει,  νά μπορεῖ νά ξαναγεννηθεῖ γιά δεύτερη φορά καί νά τραφεῖ μέ ξένη τροφή  καί κατάλληλη γιά τήν ἀναγέννησή του, καί ἔτσι νά φθάσει στήν τελειότητα. Μέ τή γέννησή του βέβαια,  δηλαδή μέ τή σάρκωση, τό βάπτισμα, τό πάθος  καί τήν ἀνάστασή του ἐλευθέρωσε τή φύση τοῦ προπάτορά μας  ἀπό τήν ἁμαρτία, τό θάνατο καί τή φθορά καί ἔγινε ἡ πρώτη ἀρχή  τῆς ἀναστάσεως• ἔκανε τόν ἑαυτό τοῦ παράδειγμα, τύπο καί ὑπογραμμό,  ὥστε κι ἐμεῖς ν’ ἀκολουθήσουμε στ’ ἀχνάρια του• καί, ἐνῷ αὐτός εἶναι  φυσικός γιός, ἐμεῖς νά γίνουμε θετοί γιοί καί κληρονόμοι τοῦ Θεοῦ καί  συγκληρονόμοι δικοί του. Μᾶς χάρισε, ὅπως εἶπα, δεύτερη γέννηση, ὥστε ὅπως, ὅταν γεννηθήκαμε ἀπό τόν Ἀδάμ, γίναμε ὅμοιοί του καί κληρονομήσαμε τήν τιμωρία καί τή φθορά, ἔτσι καί τώρα πού γεννηθήκαμε ἀπ’ Αὐτόν, νά γίνουμε ὅμοιοι δικοί Του καί  νά κληρονομήσουμε τήν ἀφθαρσία, τήν εὐλογία καί τή δόξα του.  Ἀκόμη, ἐπειδή ὁ ἴδιος ὁ Ἀδάμ εἶναι πνευματικός, ἔπρεπε καί ἡ γέννησή του  νά εἶναι πνευματική• τό ἴδιο καί ἡ τροφή του. Ἀλλά ἐπειδή ὁρισμένοι εἴμαστε  διπλοί καί σύνθετοι, πρέπει καί ἡ γέννησή μας νά εἶναι διπλή, τό ἴδιο  καί ἡ τροφή μᾶς σύνθετη. Ἡ γέννηση βέβαιά μας δόθηκε μέ τό νερό καί τό  Ἅγιο Πνεῦμα, ἐννοῶ δηλαδή μέ τό ἅγιο βάπτισμα• ἡ τροφή μας ὅμως εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό, ὁ Κύριός μας  Ἰησοῦς Χριστός.  Διότι, ὅταν ἐπρόκειτο νά καταδεχθεῖ τόν ἑκούσιο θάνατο γιά χάρη μας,  τή νύχτα πού θά παρέδιδε τόν ἑαυτό τοῦ ἄφησε νέα διαθήκη  στούς ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους του καί μέσῳ αὐτῶν  σέ ὅλους ὅσοι πιστεύουν σ’ αὐτόν. Στό ὑπερῷο, λοιπόν,  τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου Σιῶν, ἀφοῦ ἔφαγε τό παλαιό Πάσχα μέ τούς μαθητές  του καί ὁλοκλήρωσε τήν Παλαιά Διαθήκη, στή συνέχεια νίπτει  τά πόδια τῶν μαθητῶν του, παραδίδοντας σύμβολο τοῦ ἁγίου βαπτίσματος.  Ἔπειτα ἔκοψε τόν ἄρτο καί τόν μοίρασε σ’ αὐτούς λέγοντας:  «Πᾶρτε νά φᾶτε, αὐτό εἶναι τό σῶμα μου πού κόπηκε (θυσιάστηκε) γιά τή  συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν σας». Παρόμοια, πῆρε καί τό ποτήριο μέ κρασί  καί νερό καί τούς τό πρόσφερε λέγοντας: «Ὅλοι νά πιεῖτε ἀπ’ αὐτό•  αὐτό εἶναι τό αἷμα τῆς νέας διαθήκης πού χύνεται γιά σᾶς, νά συγχωρεθοῦν  οἱ ἁμαρτίες σας• αὐτό νά τό κάνετε γιά νά μέ θυμᾶστε.  Ὅσες φορές δηλαδή τρῶτε αὐτόν τόν ἄρτο καί πίνετε αὐτό  τό ποτήριο, κηρύσσετε τό θάνατο τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί ὁμολογεῖτε  τήν ἀνάστασή του, ἕως νά ἔλθει (πάλι μέ τή δευτέρα παρουσία του).