ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

Πέμπτη 8   Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85
Γιά τήν προσκύνηση πρός τήν ἀνατολή

    "Δέν προσκυνᾶμε ἁπλά καί τυχαία πρός τήν ἀνατολή, ἀλλά ἐπειδή  ἔχουμε πλασθεῖ ἀπό ὁρατή καί ἀόρατη φύση, δηλαδή ἀπό νοητή  καί αἰσθητή, γι’ αὐτό καί προσφέρουμε στό Δημιουργό διπλή προσκύνηση, ὅπως ἀκριβῶς ψάλλουμε καί μέ τό νοῦ καί μέ τά χείλη τοῦ σώματος,  καί ὅπως βαπτιζόμαστε μέ τό νερό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί ὅπως ἑνωνόμαστε  μέ τόν Κύριο μέ διπλό τρόπο, καί μέ τή μετοχή στά μυστήρια  καί μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ἐπειδή, λοιπόν, ὁ Θεός εἶναι «νοητό φῶς» καί «ἥλιος τῆς δικαιοσύνης» καί  ἐπειδή ὁ Χριστός ἔχει μέσα στήν Ἁγία Γραφή τό ὄνομα «ἀνατολή», πρέπει  νά τοῦ ἀφιερώνουμε τήν ἀνατολή γιά προσκύνηση• διότι καθετί καλό πρέπει  ν’ ἀφιερώνεται στό Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο προέρχεται κάθε ἀγαθό. Λέει μάλιστα  ὁ προφήτης Δαβίδ: «Οἱ βασιλεῖες τῆς γής ὑμνεῖστε τό Θεό, ψάλατε τόν Κύριο  πού ἔχει ἀνεβεῖ στόν ἀνώτατο οὐρανό πρός τήν ἀνατολή».  Καί ἀκόμη λέει ἡ Γραφή: «Ὁ Θεός φύτευσε παράδεισο ἀνατολικά στήν Ἐδέμ  ὅπου ἐγκατάστησε τόν ἄνθρωπο πού ἔπλασε»• καί ὅταν αὐτός  ἔκανε τήν παρακοή, τόν ἐξόρισε ἀπό τόν παράδεισο καί τόν ἐγκατάστησε  «ἀπέναντι ἀπό τόν παράδεισο τῆς ἀπολαύσεως», δηλαδή πρός τή δύση.  Ἐπιζητοῦμε, λοιπόν, τήν πρώτη πατρίδα μας καί γι’ βλέπουμε πρός αὐτήν  (ἀνατολικά) καί προσκυνοῦμε τό Θεό.  Καί ἡ σκηνή τοῦ Μωϋσῆ εἶχε τό καταπέτασμα καί τό ἰλαστήριο πρός τήν ἀνατολή. Καί ἡ φυλή τοῦ Ἰούδα, σάν ἡ πιό ἐκλεκτή, ἦταν παραταγμένη  ἀνατολικά. Καί στό φημισμένο Ναό τοῦ Σολομώντα  ἡ πύλη τοῦ Κυρίου ἦταν πρός τήν ἀνατολή.  Ὁ Κύριος ὅμως, ὅταν σταυρωνόταν, ἔβλεπε πρός τή δύση, καί ἔτσι τόν  προσκυνοῦμε βλέποντας τό πρόσωπό του. Καί ὅταν ἀναλήφθηκε, πρός τήν  ἀνατολή ἀνέβαινε, καί ἔτσι οἱ Ἀπόστολοι τόν προσκύνησαν•  καί πάλι ἔτσι θά ἔλθει (στή Δευτέρα Παρουσία), μέ τόν τρόπο πού τόν εἶδαν  ν’ ἀναλαμβάνεται στόν οὐρανό, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «Ὅπως ἡ ἀστραπή βγαίνει ἀπό τήν ἀνατολή καί φθάνει ἕως τή δύση,  ἔτσι θά γίνει καί ἡ (δευτέρα) παρουσία Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου».  Προσμένοντας τόν, λοιπόν, προσκυνοῦμε ἀνατολικά. Καί αὐτό ἀποτελεῖ  ἄγραφη ἀποστολική παράδοση• διότι πολλά μας τά παραδοσαν χωρίς  νά τά γράψουν.