ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

Γιά τά γνωρίσματα τῶν δύο φύσεων

     Ὁμολογώντας ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τέλειος Θεός  καί τέλειος ἄνθρωπος, ὑποστηρίζουμε ὅτι ἔχει ὅλα  ὅσα ἔχει ὁ Πατέρας, ἐκτός ἀπό τήν ἀγεννησία, καί ὅλα ὅσα εἶχε ὁ πρῶτος  Ἀδάμ, ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία• αὐτά πού ἔχει ἀπό τόν Ἀδάμ εἶναι τό σῶμα καί  ἡ λογική καί νοερή ψυχή. Αὐτός ἔχει ἀκόμη, ἀνάλογα μέ τίς δύο φύσεις,  διπλά τά φυσικά γνωρίσματα τῶν δύο φύσεων• ἔχει δύο φυσικές θελήσεις,  τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη, δύο φυσικές ἐνέργειες, τή θεία καί  τήν ἀνθρώπινη, δύο φυσικά αὐτεξούσια, τό θεῖο καί τό ἀνθρώπινο,  καί σοφία καί γνώση, τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη. Ἐπειδή εἶναι ὁμοούσιος μέ  τό Θεό Πατέρα, θέλει καί ἐνεργεῖ αὐτεξούσια σάν Θεός•  καί ἐπειδή εἶναι ὁμοούσιος μέ μας, ὁ ἴδιος θέλει καί ἐνεργεῖ σάν ἄνθρωπος•  δηλαδή, δικά του εἶναι τά θαύματα, δικά του καί τά παθήματα.