Αποκ. ιδ΄9-11

Παρασκευή 8 Ἰανουαρίου 2010

ΚΕΙΜΕΝΟ

 "Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλη· εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,  καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

"Καί ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἦλθεν ὕστερα ἀπό αὐτούς καί εἶπε μέ φωνήν μεγάλην· Ὅποιος προσκυνεῖ το θηρίον καί τήν εἰκόνα του καί παίρνει χάραγμα καί σφραγῖδα ἀπό αὐτό εἰς το μέτωπόν του ἤ εἰς τό χέρι του, καί αὐτός θά πίῃ ἀπό τόν οἶνον τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ,  πού ἔχει ἑτοιμασθῇ ἀνόθευτος καί δριμύς εἰς τό ποτήριον ταῆς ὀργῆς του, καί θά βασανισθῇ μέ φωτιά καί θειάφι ἐμπρός εἰς τούς  ἁγίους ἀγγέλους καί ἐμπρός εἰς τό Ἀρχνίον. Καί ὀ καπνός ταῆς φωτιᾶς καί τοῦ θειαφιοῦ, πού θά τούς βασανίζῃ ἀκατάπαυστα, θά ἀναβαίνῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων καί δεν θά ἔχουν ἀνάπαυσιν ἡμέραν καί νύκτα αὐτοί, πού προσκυνοῦν τώρα τό θηρίον καί τήν εἰκόνα του καί ὅποιος παίρνει τό χάραγμα καί τήν σφραγῖδα τοῦ ὀνόματός του."
( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα)

ΣΧΟΛΙΟ

      "῞Ενας ἄλλος ἄγγελος ἐμφανίσθηκε στόν οὐρανό, συνεχίζει ὁ ᾿Απόστολος, καί μέ φωνή μεγάλη ἔλεγε πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις· Καθένας πού προσκυνεῖ τό θηρίον καί τήν εἰκόνα του καί δέχεται στό μέτωπό του ἤ στό χέρι του τήν σφραγῖδα του, ἄς ἀκούσῃ τί τόν περιμένει· Θά πιῇ ἀπό τό στυφό κρασί τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ καί θά βασανίζεται μέ φωτιά καί θειάφι. ῾Ο καπνός ἀπό τήν φωτιά καί τό θειάφι θ’ ἀνεβαίνῃ πρός τόν οὐρανό ἀκατάπαυστα. Θά εἶναι διαρκές καί αἰώνιο τό βασανιστήριο. Καθένας πού προσκυνεῖ τώρα τό «θηρίον» καί τήν εἰκόνα του καί παίρνει τήν σφραγῖδα του δέν θά ἔχῃ ἀνάπαυσι ἡμέρα καί νύκτα. «…βασανισθήσεται… εἰς αἰῶνας αἰώνων» (᾿Αποκ. ιδ´ 9-11). Φοβερά πράγματι τά προειδοποιητικά αὐτά λόγια τοῦ ἀγγέλου. Εἶναι «αὐστηρά καί σαφής προειδοποίησις πρός τούς ἀσεβεῖς προσκυνητάς τοῦ πρώτου ἐκείνου θηρίου», δηλαδή τοῦ ᾿Αντιχρίστου (ΠΜ). ᾿Εφ’ ὅσον ἐπροτιμήσατε νά ἀκολουθήσετε τό ὄργανο τοῦ Σατανᾶ, τονίζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον θελήσατε νά γίνετε ὀπαδοί του καί νά ζῆτε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές του, σᾶς περιμένει πλέον ἡ τιμωρία πού θά ἐπιβληθῇ στόν Σατανᾶ καί στόν ᾿Αντίχριστο. ῾Η ἄσβηστη φωτιά καί τό θειάφι. Θά ἔλθῃ ἡ ὥρα πού θά ξεσπάσῃ ἐπάνω σας ἡ δικαία ὀργή τοῦ Θεοῦ, καί τότε τίποτε καί κανείς δέν θά μπορῇ νά σᾶς γλυτώσῃ (βλ. καί ᾿Αποκ. κ´ 10).
      Τά λόγια αὐτά θυμίζουν τό πόσο συγκλονίστηκε πρό καιροῦ ἡ Πατρίδα μας μέ φρικιαστικές ἀποκαλύψεις γιά τούς σατανιστές. Μέ φρίκη καί τρόμο γέμισαν οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων ἀπό τίς ἀνατριχιαστικές περιγραφές γιά τίς τελετές τῶν σατανιστῶν, τῶν λάτρεων καί ὀπαδῶν τοῦ Σατανᾶ, καί γιά τά φοβερά ἐγκλήματα πού τίς συνώδευαν. Καί ἔπρεπε νά γίνουν αὐτές οἱ ἀποκαλύψεις, γιά νά καταλάβουν ὡρισμένοι περί τίνος πρόκειται.
      Διότι ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν ἀσφαλῶς ἀκόμη ὡρισμένοι πού τά ἐθεωροῦσαν ὅλα αὐτά παραμύθια καί δέν ἐπίστευαν στήν ὕπαρξι τοῦ Διαβόλου καί στά ὅσα ἀναφέρει ἡ ῾Αγία Γραφή γιά τόν Σατανᾶ καί τό καταλυτικό ἔργο του. Καί ἐνῶ ἐθεωροῦσαν ὑποτιμητικό δῆθεν γιά τόν ἑαυτό τους νά ἀσχολοῦνται μέ ὅσα διδάσκει ἡ ᾿Εκκλησία, ἔτρεχαν ὅμως καί ἀκριβοπλήρωναν τούς μάγους καί τίς χαρτορίχτρες καί πήγαιναν νά «φωτισθοῦν» ἀπό σκοτεινούς ἀνθρώπους, πού ὑποκινοῦνται ἀπό τόν ἄρχοντα τοῦ σκότους. Καί σήμερα ἀκόμη ἐφημερίδες, περιοδικά, σταθμοί ραδιοφωνικοί καί τηλεοπτικοί δίνουν τά μικρόφωνά τους, τό κανάλι τους καί τίς σελίδες τους, γιά νά προβληθοῦν καί νά διαφημισθοῦν μάγοι καί μάντισσες, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ὄργανα τοῦ Διαβόλου.
       Τώρα ὅμως πού σχίσθηκε λίγο ὁ πέπλος τῆς μαύρης μαγείας καί φάνηκε κάπως τί κρύβεται στά ἄντρα τῶν σατανιστῶν· τώρα πού τό αἷμα ἄρχισε νά κυλᾷ στούς δρόμους μας· τώρα πού οἱ χειροπέδες ἡ μιά μετά τήν ἄλλη μπαίνουν στά ἀδίστακτα χέρια τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ· τώρα πού ὁ δημόσιος ἐξευτελισμός τῶν ἀξιοθρήνητων αὐτῶν ἀνθρώπων εἶναι τό πρῶτο ἀπό τά πικρά ποτήρια πού ἀναγκάζονται νά πιοῦν ἀπό τήν ἀνθρώπινη Δικαιοσύνη, τί ἔχουν ἆρα γε νά ποῦν οἱ ἄθεοι καί ὅσοι εἰρωνεύονται τά διδάγματα τῆς ᾿Εκκλησίας περί Σατανᾶ;
       ῾Η δίκαιη τιμωρία τῶν ἐνόχων, πού ἱκανοποιεῖ καί ἀνακουφίζει τό δημόσιον αἴσθημα, εἶναι μιά εἰκόνα τῆς τιμωρίας πού ἐπιφυλάσσεται στήν αἰωνιότητα γιά τούς ἀμετανόητους ὀπαδούς τοῦ Σατανᾶ, γιά τήν ὁποία κάμνει λόγο ἐδῶ ἡ «᾿Αποκάλυψις». Δέν θά διαιωνίζεται ἡ φαινομενική ἀπόλαυσις καί δύναμις τῶν λάτρεων τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους. «Δέν μπορεῖ κανένας νά περιπαίζῃ τόν Θεό, νά τόν περιφρονῇ καί μάλιστα νά τόν βλασφημῇ ἀσύστολα» (ΕΒ). Θά ἔλθῃ ὁπωσδήποτε ἡ ὥρα τῆς θείας δικαιοσύνης. Τό διαβεβαίωσε ἐπανειλημμένως τό ἀλάθητο στόμα τοῦ Κυρίου. Μᾶς τό εἶπε ἐκ τῶν προτέρων, γιά νά μή μπορῇ νά δικαιολογηθῇ κανείς. Μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι «ἔχει ἑτοιμασθῆ» «πῦρ αἰώνιον» γιά τόν Διάβολο καί τούς δαίμονες (Ματθ. κε´ 41). Μᾶς εἶπε ὅτι θά πορευθοῦν «εἰς κόλασιν αἰώνιον» οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί (Ματθ. κε´ 46). Μᾶς εἶπε ὅτι ἐκεῖ, «εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός… ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καί τό πῦρ οὐ σβέννυται» (Μάρκ. θ´ 47-48).  Μᾶς ἔδωσε νά καταλάβουμε καί μέ ὑπέροχες Παραβολές ὅτι ἐπικρατεῖ ἀφόρητη ὀδύνη μέσα στίς ἄσβηστες φλόγες τοῦ ῞Αδη (Λουκ. ιστ´ 23-24).
     Τί ἄλλο θέλαμε νά ἀκούσουμε καί πῶς ἀλλιῶς νά μᾶς τά ἔλεγε, γιά νά μᾶς κάμουν ἐπί τέλους ἐντύπωσι καί νά τά πάρουμε στά σοβαρά; Τώρα ὅμως πού ἐγέμισε ὁ κόσμος καί ἡ Πατρίδα μας ἀπό τά σατανιστικά τερατουργήματα πιθανόν καί νά ξύπνησαν ὡρισμένοι. ᾿Εκεῖνο ὅμως πού χρειάζεται εἶναι ἡ ἔγκαιρη καί εἰλικρινής μετάνοια. Διότι, ὅπως ἦταν ἀργά πλέον γιά ὅσους συνελήφθησαν καί, εἴτε μετενόησαν εἴτε ὄχι, ἔπεσε ἐπάνω τους ἡ δίκαιη τιμωρία τοῦ Νόμου, ἔτσι θά συμβῇ καί τότε πού θά γίνῃ τό Παγκόσμιον Δικαστήριον. Δέν πρόκειται νά μᾶς σώσῃ ἡ μεταμέλεια πού θά δείξουμε τυχόν κατά τήν ὥρα πού θά προσαχθοῦμε ἀπό τούς ἀγγέλους ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Κριτοῦ. ᾿Εκεῖ θά εἶναι ἡ ὥρα τῆς κρίσεως καί τῆς δικαιοσύνης. ᾿Ενωρίτερα ἔπρεπε νά ὑπάρξῃ ἡ μετάνοια, καί μάλιστα ἔμπρακτη, γιά νά βεβαιώνεται ἡ εἰλικρίνειά της.
        Ἄς μή ἐξαπατήσῃ κανένα μας, ἀδελφέ μου, ὁ Πονηρός. Θά παταχθῇ τό κακό ὅπως τοῦ πρέπει. ῾Ο Σατανᾶς, ὁ ᾿Αντίχριστος, ὁ ῾Υπασπιστής του καί ὅσοι εὐχαριστοῦνται μέ τήν φιλία τῶν θηρίων αὐτῶν καί ζοῦν βυθισμένοι στίς ἁμαρτίες, στίς ὁποῖες αὐτά παρακινοῦν, θά καταλήξουν στήν φωτιά καί στό θειάφι. Δέν θά καοῦν δέ ἀμέσως, ὥστε νά ἐξαφανισθοῦν, ὅπως νομίζουν οἱ πλανεμένοι αἱρετικοί Χιλιασταί, ἀλλά θά καίωνται διαρκῶς. «…εἰς αἰῶνας αἰώνων», γράφει τό ἀλάθητο Κείμενο. Θά ζοῦν δηλαδή αἰωνίως μιά «ζωή» συνεχῶν βασάνων καί τύψεων καί ἀνικανοποίητων ἐξάψεων. «Δέν θά ὑπάρχουν διαλείμματα στήν αἰώνια ποινή τοῦ βασανισμοῦ τους» (ΧΒ).
      ῞Οσοι λοιπόν ἀγαπᾶμε τόν ἑαυτό μας, ἄς προσέχουμε νά μή μᾶς παρασύρῃ μέ τά τεχνάσματά του ὁ Πονηρός. Νά προσκολληθοῦμε στόν ᾿Εσταυρωμένο Κύριο καί νά ἀσφαλίσουμε τόν ἑαυτό μας μέσα στήν Χάρι τῆς ᾿Εκκλησίας Του. Νά ὁλοκληρώσουμε δέ τήν μετάνοιά μας, ὅσο ζοῦμε στόν παρόντα κόσμο, πρίν νά εἶναι πολύ-πολύ ἀργά." ( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γ.Ψαλτάκη «Μηνύματα ἀπό τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως).