Αποκ. ιζ΄8

                                 Σάββατο 16 Ἰανουαρίου 2010

                                          ΚΕΙΜΕΝΟ "Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται."                                         ΕΡΜΗΝΕΙΑ " Τό θηρίον, τό ὁποῖον εἶδες, εἶναι αἱ ἐμπνεόμεναι ὑπό τοῦ σατανᾶ ἄθεοι κοσμοκρατορίαι, αἱ ὁποῖαι ἦσαν καί ἔπεσαν καί ἀνέζησαν εἰς τήν κοσμοκρατορίαν τῆς;Ρώμης, ἡ ὁποία θά πέσῃ καί εἶναι σάν νά μή ὑπάρχει. Καί μέλλει νά ἐπανέλθῃ τό θηρίον αὐτό ἀπό τήν ἄβυσσον διά τῶν ἀθέων καί ἀντιχρίστων κοσμοκρατοριῶν, πού θά διαδεχθοῦν τήν κοσμοκρατορίαν τῆς Ρώμης, διά τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ πηγαίνει εἰς ὄλεθρον καί ἐξαφανισμόν" ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα)                                                   ΣΧΟΛΙΟ "Συνεχίζοντας ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης κάμνει εἰδικό λόγο γιά τήν  πτῶσι τῆς Βαβυλῶνος, γιά τήν ὁποίαν ὡμίλησε καί προηγουμένως.῾Η νοητή αὐτή Βαβυλών, ἡ ὁποία, ὅπως προανεφέρθη, ἐσήμαινε τότε τήν κοσμοκράτειρα Ρώμη, παρομοιάζεται μέ μιά ἀκόλαστη καί διεφθαρμένη γυναῖκα. ῾Η παρομοίωσις αὐτή γίνεται, γιά νά τονισθῇ ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί ἡ ἐξαχρείωσις καί  διαφθορά στήν ὁποία ὡδηγοῦσε ἡ Ρώμη τούς ὑπηκόους της. ῏Ηταν καθισμένη στά ὕδατα, στά ἔθνη δηλαδή τῆς γῆς, ἐπάνω σ’ ἕνα κόκκινο θηρίο, πού εἶναι σύμβολον τοῦ ᾿Αντιχρίστου. Τό κόκκινο χρῶμα του φανερώνει ὅτι θά εἶναι βαμμένος στό αἷμα καί θά διψᾷ γιά αἷμα, ὅπως καί ὁ πάτρωνάς του Σατανᾶς. Τό θηρίο αὐτό ἦταν γεμᾶτο ἀπό διάφορα ὀνόματα βλασφημίας κατά τοῦ Θεοῦ καί εἶχε ἑπτά κεφάλια καί δέκα κέρατα. Εἶχε δηλαδή μεγάλη κοσμική δύναμι καί ἐξουσία καί δέν ὑπελόγιζε τόν Θεό.῾Η ἁμαρτωλή αὐτή γυναίκα φοροῦσε χρυσᾶ, βασιλικά ἐνδύματα καί ἦταν γεμάτη μέ στολίδια καί πολύτιμα πετράδια. Τά κοσμήματα αὐτά ἐσυμβόλιζαν τόν πλοῦτο καί τήν κοσμική ἐξουσία της. Τό δέ πορφυρένιο καί αἱματοβαμμένο ἔνδυμά της ἐφανέρωνε ὅτι διψοῦσε γιά αἷμα ἀνθρώπου, ὅπως καί ὁ ᾿Αντίχριστος. Κρατοῦσε στό χέρι της ἕνα χρυσό ποτήρι γεμᾶτο ἀπό τά βδελύγματα τῆς εἰδωλολατρίας καί τῆς διαφθορᾶς. Στό μέτωπό της ἦταν γραμ-μένο σάν καύχημα τό ὄνομά της ὡς κέντρου τῆς διαφθορᾶς. ῎Επινε μάλιστα ἡ ἀκόλαστη αὐτή γυναίκα τό αἷμα τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Παρουσιάζεται ὡς «μεθύουσα ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καί ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ» (᾿Αποκ. ιζ´ 6), γιά νά δηλωθῇ τό ἀντίχριστο μένος καί ἡ φονική δίψα της ἐναντίον τῶν πιστῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου (᾿Α. Θεοδώρου, ἔ.ἀ., σελ. 52).Καθώς τήν ἔβλεπα ἐντυπωσιακή καί πανίσχυρη ἐμπρός μου, προσθέτει ὁ ῞Αγιος, ἐθαύμασα γιά τήν ἡγεμονική ἐμφάνισί της. ῞Ενας ἄγγελος ὅμως μοῦ εἶπε· Γιατί ἐθαύμασες; Θά σοῦ ἐξηγήσω ἐγώ περί τίνος πρόκειται. Θά σοῦ πῶ τί θά πάθουν καί ἡ γυναίκα καί τό θηρίο πού τήν βαστάζει. Καί ἄρχισε νά τοῦ ἐξηγῇ ὁ ἄγγελος τήν ὀπτασία. Τό θηρίο μέ τά πολλά κεφάλια καί τά κέρατα εἶναι οἱ διάφορες ἄθεες καί ἀντίχριστες βασιλεῖες καί αὐτοκρατορίες τοῦ κόσμου, πού ἐμπνέονται ἀπό τόν Σατανᾶ καί κινοῦνται ἐναντίον τῆς ᾿Εκκλησίας. Νά ξέρῃς ὅμως ὅτι  τό θηρίο αὐτό «εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει». Θά ὁδηγηθῇ στήν καταστροφή. Οἱ ἀντίθεοι βασιλεῖς, πού συμβολίζονται μέ τά κεφάλια καί τά κέρατά του, «ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι». Θά εἶναι δηλαδή προσωρινές οἱ βασιλεῖες τους. «῾Η ἑκάστοτε κρατοῦσα ἀντίθεος κοσμοκρατορία παρίσταται ὡς ἐντελῶς παροδική» (ΠΜ). Θά ἔχουν παραδώσει τόν ἑαυτό τους στόν ᾿Αντίχριστο ὅλες αὐτές οἱ κοσμικές βασιλεῖες, συνεχίζει ὁ ἄγγελος, καί θά ἔχουν τήν ἴδια γνώμη μέ ἐκεῖνον. Θά ἐμπνέωνται ἀπό τόν Σατανᾶ, ὅπως αὐτός, καί θά πολεμήσουν μέ λύσ-σα τό ᾿Αρνίον. Τό ᾿Αρνίον ὅμως θά τούς συντρίψῃ, διότι εἶναι «κύριος κυρίων καί βασιλεύς βασιλέων». Εἶναι ὁ ἐξουσιαστής, ὁ Παντοκράτωρ. «Μέτοχοι τῆς νίκης καί τῆς δόξης του» (ΠΜ) θά εἶναι καί οἱ πιστοί Του, «οἱ… κλητοί καί ἐκλεκτοί», πού θά ἀγωνίζωνται μαζί Του κατά τοῦ θηρίου. Αὐτήν δέ τήν διεφθαρμένη γυναῖκα, πού βλέπεις νά ἀκτινοβολῇ μέσα στά χρυσαφικά της, θά τήν ἐξοντώσουν οἱ ἴδιοι οἱ σύμμαχοί της βασιλεῖς, πού θά συνωμοτήσουν ἐναντίον της. Θά τήν ἀπογυμνώσουν ἀπό τά πλούτη καί τήν δύναμί της, θά τήν ἐρημώσουν. Θά διαρπάσουν τόν πλοῦτο της καί θά μοιρασθοῦν μεταξύ τους τό κράτος της. Θά  φάγουν τίς σάρκες της καί θά τήν κατακαύσουν μέ φωτιά. Αὐτό δηλαδή θά συμβῇ μέ τήν Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία καί κοσμοκρατορία, πού ἠθέλησε νά πνίξῃ στό αἷμα τήν ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Θά τήν συντρίψουν οἱ διάφορες βασιλεῖες πού ἐξουσίαζε ἕως τότε, καί τίς ὁποῖες θά χρησιμοποιήσῃ ὁ πάνσοφος καί παντοδύναμος Θεός ὡς ὄργανά Του γιά τήν τιμωρία τῆς νοητῆς Βαβυλῶνος (᾿Αποκ. κεφ. ιζ´). Μέ τά λόγια του αὐτά ἦταν σάν νά ἔλεγε ὁ ἄγγελος στόν ἅγιο ᾿Ιωάννη· Μή θαυμάζῃς, μή ἐντυπωσιά-ζεσαι ἀπό τήν ἀστραφτερή ἐμφάνισι τῆς ἀντιθέου δυνάμεως. Θά καταπέσῃ σάν χάρτινος πύργος. ῎Ας λάμπῃ καί ἄς ἀκτινοβολῇ. ῎Ας παρουσιάζεται δυνατή καί πανίσχυρη. ῎Ας φαίνεται ὅτι ἐξουσιάζει τά πάντα καί ὅτι γίνονται ἀμέσως τά ἄνομα καί ἁμαρτωλά θελήματά της.Θά ἔλθῃ ἡ ὥρα πού θά ἐξαφανισθῇ. ῾Υπῆρξε γιά ἕνα διάστημα, ἀλλά τώρα εἶναι ἀνύπαρκτη. ᾿Εξαφανίσθηκε. Διότι καί τό θηρίο, ὁ ᾿Αντίχριστος, πού τήν ἐστήριζε καί κινοῦσε ὅλη τήν ἀντίθεη δύναμι τοῦ κόσμου καί αὐτός «ἦν καί οὐκ ἔστι». ῾Η κυριαρχία του θά εἶναι προσωρινή. «Μετά παρέλευση 31/2 ἐτῶν ὁ Θεός θά καταργήσῃ τό οἰκουμενικό κράτος τοῦ ᾿Αντιχρίστου» (᾿Α. Θεοδώρου, ἔ.ἀ., σελ. 50).Τρεῖς φορές ἀναφέρει ὁ ἄγγελος τήν φράσι «ἦν καί οὐκ ἔστι», ὑπῆρχε δηλαδή κάποτε καί δέν ὑπάρχει τώρα. Τά λόγια αὐτά ὑπενθυμίζουν καί τά ἐπίσης θεόπνευστα λόγια τοῦ ψαλμωδοῦ Δαβίδ· «εἶδον τόν ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καί ἐπαιρόμενον ὡς τάς κέδρους τοῦ Λιβάνου· καί παρῆλθον (πέρασα καί ἔφυγα), καί ἰδού οὐκ ἦν, καί ἐζήτησα αὐτόν, καί οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ» (Ψαλ. λστ´ 35-36). ῾Η συντριβή τοῦ ἀσεβοῦς θά εἶναι πλήρης καί σύντομος. ῾Η εὐτυχία του προσωρινή.Κάτι ἀνάλογο ἔλεγε καί ὁ θεοκίνητος προφήτης ῾Ησαΐας, πού τό ψάλλουμε μάλιστα καί στήν ᾿Ακολουθία τοῦ Μεγάλου ᾿Αποδείπνου· «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε, ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ἰσχυκότες ἡττᾶσθε· ἐάν γάρ πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ἡττηθήσεσθε… ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (῾Ησ. η´ 8-10). ᾿Ακούσατέ το, ὅλα τά ἔθνη. Εἶναι μαζί μας ὁ Θεός· γι’ αὐτό ὅσο ἰσχυροί κι ἄν εἶσθε ἐσεῖς οἱ ἐχθροί μας, θά νικηθῆτε. ᾿Εάν νικήσετε, ἡ νίκη σας θά εἶναι πρόσκαιρη. Θά ἀκολουθήσῃ ἡ συντριβή σας, διότι εἶναι μαζί μας, σύμμαχός μας κραταιός, ὁ παντοδύναμος Θεός.Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἀδελφέ μου. ᾿Εξαφανίζονται τελικῶς ὅσοι στρέφονται κατά τοῦ Θεοῦ. ῾Η λάμψι τους, τά μεγαλεῖα τους μοιάζουν μέ «πομφόλυγες», γιά νά θυμηθοῦμε τόν ἱερό Χρυσόστομο (ΕΠΕ 33, 38). Εἶναι σάν σαπουνόφουσκες πού σκάζουν ἀμέσως. Μαραίνεται καί χάνεται σύντομα ἡ κοσμική ἁμαρτωλή αἴγλη καί δόξα. ᾿Ενῶ ἡ δόξα τοῦ Κυρίου καί τῶν ῾Αγίων Του παραμένει αἰώνια (βλ. Α´ ᾿Ιω. β´ 17).  ( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γ.Ψαλτάκη «Μηνύματα ἀπό τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως).