Αποκ. ιγ΄11

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Καί εἶδον ἄλλο θηρίον νά βγαίνῃ ἀπό τήν γῆν. Καί εἶχε δύο κέρατα ὅμοια πρός τά κέρατα τοῦ Ἀρνίου, ὡμίλει ὅμως σάν δράκων. Εἶναι ὁ ψευδοπροφήτης, πού ὑπό τό ἐξωτερικόν φαινόμενον τοῦ προβάτου κρύπτει τόν λύκον καί τόν σατανᾶν» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα)

ΣΧΟΛΙΟ

    «᾿Εκτός ἀπό τό θηρίο πού ἀνεπήδησε ἀπό τήν θάλασσα, συνεχίζει ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης, εἶδα καί ἕνα ἄλλο θηρίο, πού ἐβγῆκε ἀπό τήν ξηρά. Στό κεφάλι του εἶχε δύο κέρατα, πού ἔμοιαζαν μέ τά κέρατα τοῦ ᾿Αρνίου, ἀλλ’ ὅμως μιλοῦσε σάν δράκος.      ᾿Εξωτερικά φαινόταν σάν πρόβατο, μέσα του ὅμως ἦταν σάν τόν Σατανᾶ. «Καί εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καί εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καί ἐλάλει ὡς δράκων».
    Τό δεύτερο αὐτό θηρίο, σημειώνουν οἱ εἰδικοί ἑρμηνευταί, συμβολίζει ὅλην τήν ἀντίθεον δύναμιν, ἡ ὁποία ὑποκινεῖ τήν ἀποστασίαν κατά τοῦ Θεοῦ καί ὑποθάλπει κάθε «ἀντιχριστιανικήν ἰδεολογίαν, ἰδιαιτέρως δέ τάς ἰδεολογίας τάς ἐξυπηρετούσας τάς ἀντιθέους πολιτικάς δυνάμεις. ᾿Ασφαλῶς δέ πρόκειται ἐνταῦθα περί τοῦ “ψευδοπροφήτου” ὡς ὀργάνου ἤ “ὑπασπιστοῦ” τοῦ ᾿Αντιχρίστου» (ΠΜ).
    Τό θηρίο τῆς θαλάσσης εἶναι ὁ ᾿Αντίχριστος. Τό θηρίο τῆς ξηρᾶς εἶναι ὁ ψευδοπροφήτης του, ἐκεῖνος πού θά προετοιμάσῃ τόν κόσμο, γιά νά δεχθῇ τόν ᾿Αντίχριστο. Αὐτά τά δύο θηρία μαζί μέ τόν ἀρχαῖο δράκοντα ἀποτελοῦν τήν σατανική τριάδα, ἡ ὁποία θά ἐπιχειρήσῃ μέ κάθε μέσον νά κτυπήσῃ τήν ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί νά καταλάβῃ τόν θρόνο τοῦ Κυρίου.
    Τό δεύτερο θηρίο, συνεχίζει ὁ ῞Αγιος, ὁ «ὑπασπιστής» αὐτός τοῦ ᾿Αντιχρίστου, ὅπως τόν ὀνομάζει ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, θά εἶναι πλήρως ἐξουσιοδοτημένος ἀπό τόν ᾿Αντίχριστο. Θά ἐνεργῇ καί θά δρᾷ μέ ὅλη τήν δικαιοδοσία του καί γιά λογαριασμό του. Θά ἐπιχειρήσῃ, σάν προβατόσχημος λύκος πού θά εἶναι, μέ τά λόγια του, πού θά φαίνωνται ὡραῖα, ἐντυπωσιακά καί ἤρεμα, ὅπως μιλοῦν ὅλοι οἱ αἱρετικοί καί οἱ ψευδοδιδάσκαλοι, νά πείσῃ τούς ἀνθρώπους νά δεχθοῦν νά προσκυνήσουν τόν ᾿Αντίχριστο. «᾿Αντικειμενικός σκοπός τῆς ὅλης δραστηριότητος τοῦ Ψευδοπροφήτου εἶναι ἡ ἔξαρση τῆς θεότητος καί τῆς ψευδομεσσιανικῆς ἰδιότητος τοῦ ᾿Αντιχρίστου» (᾿Α. Θεοδώρου, ἔ.ἀ., σελ. 46). Θά εἶναι ψευδοπροφήτης ἱκανώτατος, ὅπως ἱκανοί ἦσαν καί εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού ὑπεκίνησαν καί ὑποκινοῦν τόν ἰδεολογικό πόλεμο κατά τῆς ᾿Αληθείας καί ἐξαπάτησαν καί ἐξαπατοῦν τούς ἀνθρώπους. Θά κάμνῃ μάλιστα, «μέ σατανική ἐνέργεια καί διάφορες ἄλλες μαγγανεῖες καί ἀγυρτεῖες διάφορα ψευδοθαύματα» (ΕΒ). Μέχρι καί φωτιά ἀπό τόν οὐρανό θά κατεβάσῃ ἐμπρός στά ἔκπληκτα μάτια τῶν ἀνθρώπων καί θά ἐξαπατήσῃ πολλούς μέ τά θαύματά του. Θά τούς παρακινήσῃ μάλιστα νά κάνουν μιά εἰκόνα, ἕνα εἴδωλο τοῦ ᾿Αντιχρίστου, τό ὁποῖο εἴδωλο θά ἀρχίσῃ νά ὁμιλῇ. Θά ἐντυπωσιασθοῦν δέ πολλοί ἄνθρωποι καί θά τό θεοποιήσουν γιά νά τό λατρεύουν. Θά κυριευθοῦν ἀπό «πνεῦμα πλάνης» (Α´ ᾿Ιω. δ´ 6).
    ῞Οσοι δέν θά θελήσουν ἐπ’ οὐδενί λόγῳ νά προσκυνήσουν τόν ᾿Αντίχριστο, θά δοκιμάσουν τήν σκληρότητα τοῦ ὑπασπιστοῦ του. Τά γλυκόλογά του θά γίνουν ἀμέσως σκληρές διαταγές, μέ σκοπό τόν θάνατο καί τήν ἐξόντωσι τῶν ἀνυποτάκτων. Θά κρυφθῇ ἡ γλυκειά γλῶσσα, καί θά φανοῦν τά γαμψά σουβλερά δόντια του.
    ῾Ο θάνατος τῶν ἀντιφρονούντων, συνεχίζει ὁ Εὐαγγελιστής, δέν θά εἶναι ἀκαριαῖος. Θά μεθοδευθῇ μέ σατανικό σχέδιο. Θά ἐπιχειρηθῇ ἕνας μεγάλος οἰκονομικός ἀποκλεισμός, τό φοβερό «ἐμπάργκο» τοῦ ᾿Αντιχρίστου. ᾿Επειδή γνωρίζει ἡ σατανική διάνοια ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν μάθει νά τά ἔχουν ὅλα ἄφθονα, νά καταναλίσκουν τά πάντα καί νά μή στεροῦνται τίποτε, ἐμπρός στόν φόβο νά χάσουν τά καταναλωτικά ἀγαθά, θά γονατίσουν ἐμπρός του καί θά τόν προσκυνήσουν, θά κάνῃ τό ἑξῆς, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης· «καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα…». Θά ζητήσῃ δηλαδή ὅλοι, μι-κροί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί πτωχοί, δοῦλοι καί ἐλεύθεροι, νά δηλώσουν ὑποταγή στόν ᾿Αντίχριστο, ἐάν θέλουν νά ἀγοράζουν καί νά πωλοῦν ὁτιδήποτε. Θά δείξουν δέ τήν ὑποταγή τους αὐτή μέ τό νά δεχθοῦν ἕνα χάραγμα, κάτι σάν σφραγῖδα στό δεξιό τους χέρι ἤ στό μέτωπό τους. Χωρίς αὐτό τό χάραγμα, χωρίς αὐτή τήν σφραγῖδα, κανείς δέν θά μπορῇ νά ἔχῃ δικαιώματα στήν ἀγορά. «Θά στερηθῇ ὅλα τά ἀστικά του δικαιώματα» (᾿Α. Θεοδώρου, ἔ.ἀ., σελ. 48). Οὔτε νά πωλήσῃ οὔτε νά ἀγοράσῃ κάτι δέν θά μπορῇ. ῞Ολες οἱ μεγάλες οἰκονομικές ἐπιχειρήσεις, ὅλα τά διεθνῆ «τράστ», ὅπως λέγονται, θά συνεργασθοῦν κατά κάποιον τρόπο μέ τόν ᾿Αντίχριστο. Θά ἐλέγχωνται ἀπό ἐκεῖνον καί ἀπό τά ὄργανά του καί δέν θά ἐπιτρέπουν δοσοληψίες, ἀγοραπωλησίες σέ πρόσωπα πού δέν θά ἔχουν ἐπάνω τους τό χάραγμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου (᾿Αποκ. ιγ´ 11-17).
    ῾Η ταλαιπωρία στήν ὁποία θά ὑποβληθοῦν τότε ὅσοι δέν θά δεχθοῦν τό χάραγμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου θά εἶναι πολύ μεγάλη καί σκληρή. Θά ἔχῃ σχέσι μέ τήν ἐπιβίωσί τους. ῎Η θά δεχθῆτε τό χάραγμα, θά τούς προτείνουν τά ὄργανα τοῦ Σατανᾶ, ἤ θά πεθάνετε ἀπό τήν πεῖνα. Φοβερό πραγματικά τό δίλημμα, ἰδιαιτέρως μάλιστα γιά τούς οἰκογενειάρχες, οἱ ὁποῖοι δέν θά μποροῦν νά ἐφοδιασθοῦν μέ τρόφιμα καί ἄλλα ἀγαθά γιά τά παιδιά τους. Σκληρό, ἀληθινά σατανικό, τό τέχνασμα τοῦ Πονηροῦ. Θηριώδης τρομοκρατία.
    Παρά ταῦτα ὅμως δέν θά περάσουν γενικῶς σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως τά σχέδια τοῦ Διαβόλου. Δέν θά συμβιβασθοῦν μέ τόν ᾿Αντίχριστο ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Θά ὑπάρξουν καί οἱ πιστοί Χριστιανοί πού θά διαχωρίσουν τήν θέσι τους καί θά ἀντιδράσουν. Δέν θά δεχθοῦν τό χάραγμα, πού θά τούς κάνῃ δούλους τοῦ ᾿Αντιχρίστου. Δέν θά ὑποκύψουν σέ καμιά πίεσι! Δέν θά φοβηθοῦν κανένα ἀποκλεισμό! ῎Ας ἀφρίζουν ἀπό τό κακό τους ὁ ᾿Αντίχριστος μέ τόν ὑπασπιστή ψευδοπροφήτη του. ῎Ας μανιάζῃ καί ὁ πάτρωνάς τους Διάβολος. Αὐτοί θά μένουν πιστοί, ἀμετακίνητοι, προσκολλημένοι στόν Χριστό, ὁτιδήποτε κι ἄν τούς στοιχίσῃ αὐτή ἡ ἀφοσίωσις. Καί στό τέλος θά ἀναδειχθοῦν αὐτοί οἱ ἡρωϊκοί πιστοί, νικηταί. ( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γ.Ψαλτάκη «Μηνύματα ἀπό τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως).