30. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἄρχων στὴν Ἐκκλησία.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

30. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἄρχων στὴν Ἐκκλησία.

    Εἴδαμε ἕως ἐδῶ ὅτι στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἐργάζονται καὶ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Χριστός, ὡς τέλειος ἄνθρωπος τήρησε κάθε νόμο καὶ ὑπακούοντας κατὰ πάντα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πάτερα πέθανε ἐκούσια γιὰ τὴ σωτηρία μας ἐπάνω στὸ Σταυρὸ, γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας ἔδωσε σ’ Αὐτὸν καὶ ὡς ἄνθρωπο κάθε ἐξουσία στὸν οὐρανό καὶ στὴ γῆ.
    Ἔτσι ἔγινε ὁ Χριστὸς ἄρχοντας, κυβερνήτης καὶ κεφαλὴ πάνω ἀπὸ ὅλους στὴν Ἐκκλησία (Ματθ. κη’ 18, Ἐφεσ. α’ 21-23), τὴν ὁποία ὁ Ἴδιος ἵδρυσε στὴ γῆ καὶ τὴν ἀνέδειξε διδάσκαλο τῆς ἀλήθειας καὶ διαχειριστή τῆς θείας χάριτος. Εἶναι δὲ ἡ Ἐκκλησία τὸ σῶμα καὶ ἡ πνευματική Του βασιλεία, ἀφοῦ βασιλεύει ὁ Χριστὸς στὶς ψυχὲς καὶ στὶς καρδιές ὅσων πειθαρχοῦν σ’ Αὐτόν, στὶς ἐντολὲς καὶ στὸ Πνεῦμα Του.
    Ἄρχοντας καὶ κυβερνήτης τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστὸς συνεχίζει, ἐνισχύει καὶ ἐπεκτείνει τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο Του, κάνοντας τοὺς ἀνθρώπους κοινωνοὺς τῶν θείων Του δωρεῶν. Δηλαδὴ μὲ τὸ Ἅγιον μὲν Πνεῦμα, ποὺ παραμένει στὴν Ἐκκλησία, φωτίζει καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὰ Μυστήρια δέ, ποὺ καθιέρωσε ὁ Ἴδιος καὶ τὰ ὁποῖα τελεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μὲ τὰ ὄργανά του, δηλαδὴ τοὺς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, μεταδίδει τὴ χάρη Του. Τὴ χάρη τοῦ Ἀρχιερέα καὶ Μεσίτη Χριστοῦ, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν σταυρική του θυσία.
    Καὶ ὅπως θὰ ἐξετάσουμε διεξοδικότερα στὸ σχετικὸ κεφάλαιο, μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα ὁ Χριστὸς ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνει παιδὶ τοῦ οὐράνιου Πατέρα. Μὲ τὴ θεία Κοινωνία ἁγιάζει, τρέφει πνευματικὰ καὶ δίνει δύναμη στὸν ἄνθρωπο. Μὲ τὴ μετάνοια τοῦ δίνει τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του. Γενικὰ μὲ ὅλα τὰ Μυστήρια ἁγιάζει, δίνει δύναμη καὶ χαριτώνει τὸν ἄνθρωπο.

    31. Στὸ ἔργο τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ὁ Χριστὸς μεταχειρίζεται καὶ ἀνθρώπους ὡς ὄργανα καὶ συνεργάτες.

    Στὴν διακυβέρνηση καὶ τὴν ἐργασία, ποὺ κάνει ὁ Χριστὸς στὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, μεταχειρίζεται καὶ ἀνθρώπους ὡς ὄργανα καὶ συνεργάτες. Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ἀπόστολοι, οἱ προφῆτες, οἱ εὐαγγελιστές, οἱ ποιμένες καὶ οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅλοι ὅσοι ἐργάζονται γνήσια γιὰ τὸν καταρτισμὸ τῶν πιστῶν, προκείμενου νὰ μορφωθοῦν καὶ νὰ γίνουν ἄξια μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, καθώς μᾶς βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος (Ἐφεσ. δ’ 1112).
    Σὲ ἄλλο μέρος ὁ ἴδιος Ἀπόστολος μᾶς βεβαιώνει αὐτή τὴν ἀλήθεια, λέγοντας γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς λοιποὺς πνευματικούς ἐργάτες, ὅτι εἶναι συνεργάτες τοῦ Θεοῦ, ἐργαζόμενοι γιὰ τὸν πνευματικὸ καταρτισμὸ τῶν ἀνθρώπων: «Θεοῦ, λέει, ἐσμεν συνεργοί» (Α’ Κορινθ. γ’ 9).
    Καὶ οἱ μὲν Ἀπόστολοι, τοὺς ὁποίους κατάρτισε καὶ χρησιμοποίησε ὡς ὄργανα ὁ Χριστός, ἔφυγαν ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο. Ἄφησαν ὅμως τοὺς διαδόχους τους, τοὺς ποιμένες, Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, καὶ τοὺς ὑπολοίπους πνευματικοὺς ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν τὸ ἔργο τῶν Ἀποστόλων, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι συνέχισαν τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ.
Τὰ διάφορα χαρίσματα καὶ τὴν ἱκανότητα στὸ νὰ ἐνεργοῦν καὶ νὰ ἐπιτελοῦν οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτοὶ ἐργάτες τοῦ Θεοῦ τὰ πνευματικά τους ἔργα, τὰ χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, σύμφωνα μὲ τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Βεβαιώνοντας αὐτὸ ὁ θεῖος Παῦλος λέει: «Ἐκάστῳ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον ὧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδο¬ται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως…» (Α’ Κορινθ. ιβ’ 7-11). Ἔργο τῶν ἐκλεκτῶν ὀργάνων τοῦ Θεοῦ εἶναι, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, νὰ φωτισθοῦν οἱ ἄπιστοι γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ πιστέψουν στὸν Χριστό. Οἱ δὲ πιστοὶ νὰ καταρτισθοῦν, νὰ γίνουν ναὸς τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ κατοικῆ μέσα τους μὲ τὸ Πνεῦμα Του ὁ Θεός.