Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ καὶ στὴ μελλοντικὴ αἰώνια ζωὴ διατυπωμένος συνοπτικά.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

23. Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ καὶ στὴ μελλοντικὴ αἰώνια ζωὴ διατυπωμένος συνοπτικά.

    Ἐνώνοντας τὸν ἀρχικὸ προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ μὲ τὸν τελικὸ ὕψιστο προορισμό, ποὺ ἔχει στὴ μελλοντικὴ αἰώνια ζωή, καὶ στὸν ὁποῖον φθάνει, ὅταν πραγματοποιήση τὸν ἐπίγειο προορισμό του, τὸν διατυπώνουμε συνοπτικὰ ὡς ἑξῆς: 
    Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ μοιάση μὲ τὸν Χριστό, ὅσο εἶναι δυνατό, καὶ νὰ ἀπολαύση μὲ τὸν Θεὸ αἰώνια δόξα καὶ μακαριότητα, πρὸς δόξαν τοῦ ὕψιστου καὶ πανάγαθου  Θεοῦ.
    Αὐτὸν τὸν προορισμὸ ἔχει ὁ ἄνθρωπος καὶ γι’ αὐτὸ τὸν δημιούργησε ὁ Θεὸς κατ’ εἰκόνα Του. Τὸν ἔκανε πρόσωπο λογικό καὶ ἐλεύθερο, γιὰ νὰ γίνη ἔπειτα κληρονόμος ἄφθαρτης καὶ αἰώνιας βασιλείας, ἀφοῦ μορφωθῆ κατὰ Χριστὸν στὴν παρούσα ζωή.
    Ἐπειδὴ δὲ ἔτσι ἔχει τὸ πράγμα χωρὶς ἀμφιβολία καὶ ἀντίρρηση, βγαίνει βέβαιο τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι: Νὰ ἔχη ὡς πρώτη καὶ κύρια φροντίδα καὶ ἔργο του, ὅσο ζῆ, τὸ πὼς νὰ μορφωθῆ κατὰ Χριστὸν καὶ νὰ γίνη ὅμοιός Του. Καὶ θὰ τὸ ἔχη ὡς κύριο ἔργο του, ὅταν συλλογίζεται πάντοτε καὶ πιστεύη ἀδίστακτα ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμός του στὸν κόσμο. Δηλαδὴ ἡ κατὰ Χριστὸν μορφώση του.