27. Ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία τόσα ἔθνη βρίσκονται ἀκόμη μακριὰ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο;

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

26. Πῶς μᾶς κάλεσε καὶ μᾶς προσείλκυσε ὁ Θεὸς νὰ πιστέψουμε στὸν Χριστό.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

24. Ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ δίκη τοῦ δύναμη εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ μορφωθῆ κατὰ Χριστόν.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ καὶ στὴ μελλοντικὴ αἰώνια ζωὴ διατυπωμένος συνοπτικά.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

15. στ) Λόγοι τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, μὲ τοὺς ὁποίους παραγγέλλει νὰ Τὸν μιμούμεθα.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

ε) Ἄλλοι λόγοι τοῦ Παύλου, μὲ τοὺς ὁποίους διδάσκει γιὰ ποιὸ σκοπὸ τοποθετήθηκαν οἱ πνευματικοὶ ἐργά

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

1 2