Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό;

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

7. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό;

    Ἔχοντας κάποιος ὑπόψη του τὸ ὕψος τοῦ Χριστοῦ, ἴσως πεῖ: Εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό; Εἶναι δυνατὸ νὰ ἀποκτήση τὸ ἄμεμπτο, τὴν ἁγιότητα, τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ ὕψος τοῦ Χριστοῦ; Καὶ ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατό, τότε πῶς ὁ ἄνθρωπος ἔχει προορισμὸ πάνω στὴ γῆ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό;
    Ἀπάντωντας σ’ αὐτή τὴν ἐρώτηση, λέμε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ τὴν ὁμοίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε μὲ τὴ δόξα, ποὺ πῆρε ὁ Χριστός, καὶ κατὰ τὴν ἀνθρώπινή Του φύση, μετὰ τὴν ἀνάστασή Του ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ τὴν ἀνάληψη στοὺς οὐρανούς. Πρόκειται γιὰ τὴν ὁμοίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ ὡς ἄνθρωπο, ποὺ ἔζησε καὶ πολιτεύθηκε σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο.

8. Σὲ τί δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό;

    Μετὰ ἀπὸ αὐτή τὴν ἐξήγηση λέμε καὶ σὲ τί ἀκόμη ὑπερέχει ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι φύσει ἀδύνατο στὸν ἄνθρωπο νὰ φθάση καὶ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ Αὐτόν:
    Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον καὶ τὴν Παρθένο Μαρία. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς ἀμέτοχος τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος.
    Ὁ Χριστὸς γνώριζε ἀκριβῶς, πλήρως καὶ τελείως τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γνώριζε πλήρως καὶ τελείως καὶ τὸν Διάβολο καὶ ὅλες τὶς μεθοδεῖες, τοὺς δόλους καὶ τὰ πονηρὰ του σχέδια, ποὺ θανατώνουν τὸν ἄνθρωπο.
    Ὁ Χριστὸς στάθηκε σὲ ὅλη Του τὴ ζωὴ ἐντελῶς ἀναμάρτητος καὶ κατὰ πάντα ἄμεμπτος καὶ ἅγιος, ἀφοῦ τήρησε κάθε νόμο ἀπαγορευτικό, χωρὶς καθόλου νὰ Τὸν μολύνη ἡ ἁμαρτία.
    Ὁ Χριστὸς ἀκόμη τήρησε θετικὰ τὸ νόμο καὶ κάθε ἐντολή καὶ ἐκτέλεσε ἀκριβῶς, μέχρι κεραίας, ὅλα τὰ θελήματα τοῦ οὐράνιου Πατέρα.
    Ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸ ἄπειρο καὶ ἀπόλυτο ὕψος καὶ μεγαλεῖο Του ταπείνωσε τὸν ἑαυτό Του, κατεβαίνοντας μὲ τὴ θε¬λησή Του στὸ τελευταῖο καὶ κατώτατο σημεῖο τῆς ταπεινώσεως.
    Ὁ Χριστὸς ἔχει τὴν ἁγιότητα φυσικὴ καὶ ἀπόλυτη καὶ τὴν ἔχει ἀπὸ τὸν ἑαυτό Του.
    Ὁ Χριστὸς λάτρευσε τὸν Θεὸ καὶ Πάτερα Του καὶ εὐαρέστησε σ’ Αὐτὸν μὲ ἄφθαστη τελειότητα χωρὶς κάποιον μεσίτη.
Ὁ Χριστός, ἐπειδὴ εἶναι ὄχι μόνο ἄνθρωπος ἀλλὰ καὶ Θεός, πραγματοποίησε καὶ κατόρθωσε ὑπεράνθρωπα ἔργα. Ἔφερε μὲ τὴν αὐτοθυσία Του ὕψιστα καὶ αἰώνια ἀποτελέσματα, ποὺ ἔδωσαν τὴν ἀνακαίνιση καὶ σωτηρία σὲ ὅλη τὴ λογικὴ κτίση, ἔργα ποὺ δὲν καταλύονται ποτέ, ἀντάξια τοῦ ἄπειρου ὕψους Του.
    Ὅλα αὐτὰ τὰ παραπάνω προσόντα τὰ ἔχει ἀποκλειστικὰ Μόνος ὁ Χριστὸς σὲ τέλειο βαθμό. Ὄχι μὲ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ οὔτε καὶ μὲ ἕνα μόνο ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος νὰ ἐξισωθῆ καὶ νὰ ὁμοιωθῆ ἀκριβῶς μὲ τὸν Χριστό.

    Μετὰ ἀπὸ αὐτή τὴν ἐξήγηση λέμε καὶ σὲ τί ἀκόμη ὑπερέχει ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι φύσει ἀδύνατο στὸν ἄνθρωπο νὰ φθάση καὶ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ Αὐτόν:
    Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον καὶ τὴν Παρθένο Μαρία. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς ἀμέτοχος τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος.
    Ὁ Χριστὸς γνώριζε ἀκριβῶς, πλήρως καὶ τελείως τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γνώριζε πλήρως καὶ τελείως καὶ τὸν Διάβολο καὶ ὅλες τὶς μεθοδεῖες, τοὺς δόλους καὶ τὰ πονηρὰ του σχέδια, ποὺ θανατώνουν τὸν ἄνθρωπο.
    Ὁ Χριστὸς στάθηκε σὲ ὅλη Του τὴ ζωὴ ἐντελῶς ἀναμάρτητος καὶ κατὰ πάντα ἄμεμπτος καὶ ἅγιος, ἀφοῦ τήρησε κάθε νόμο ἀπαγορευτικό, χωρὶς καθόλου νὰ Τὸν μολύνη ἡ ἁμαρτία.
    Ὁ Χριστὸς ἀκόμη τήρησε θετικὰ τὸ νόμο καὶ κάθε ἐντολή καὶ ἐκτέλεσε ἀκριβῶς, μέχρι κεραίας, ὅλα τὰ θελήματα τοῦ οὐράνιου Πατέρα.
    Ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸ ἄπειρο καὶ ἀπόλυτο ὕψος καὶ μεγαλεῖο Του ταπείνωσε τὸν ἑαυτό Του, κατεβαίνοντας μὲ τὴ θε¬λησή Του στὸ τελευταῖο καὶ κατώτατο σημεῖο τῆς ταπεινώσεως.
    Ὁ Χριστὸς ἔχει τὴν ἁγιότητα φυσικὴ καὶ ἀπόλυτη καὶ τὴν ἔχει ἀπὸ τὸν ἑαυτό Του.
    Ὁ Χριστὸς λάτρευσε τὸν Θεὸ καὶ Πάτερα Του καὶ εὐαρέστησε σ’ Αὐτὸν μὲ ἄφθαστη τελειότητα χωρὶς κάποιον μεσίτη.
Ὁ Χριστός, ἐπειδὴ εἶναι ὄχι μόνο ἄνθρωπος ἀλλὰ καὶ Θεός, πραγματοποίησε καὶ κατόρθωσε ὑπεράνθρωπα ἔργα. Ἔφερε μὲ τὴν αὐτοθυσία Του ὕψιστα καὶ αἰώνια ἀποτελέσματα, ποὺ ἔδωσαν τὴν ἀνακαίνιση καὶ σωτηρία σὲ ὅλη τὴ λογικὴ κτίση, ἔργα ποὺ δὲν καταλύονται ποτέ, ἀντάξια τοῦ ἄπειρου ὕψους Του.
    Ὅλα αὐτὰ τὰ παραπάνω προσόντα τὰ ἔχει ἀποκλειστικὰ Μόνος ὁ Χριστὸς σὲ τέλειο βαθμό. Ὄχι μὲ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ οὔτε καὶ μὲ ἕνα μόνο ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος νὰ ἐξισωθῆ καὶ νὰ ὁμοιωθῆ ἀκριβῶς μὲ τὸν Χριστό.

9. Σὲ τί ὁ ἄνθρωπος ἔχει προορισμὸ πάνω στὴ γῆ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μὲ ποιὸν τρόπο;

    Ἀφοῦ γνωρίσαμε τὰ θεῖα πλεονεκτήματα ποὺ ἀνήκουν σὲ τέλειο βαθμὸ μόνο στὸν Χριστό, ἄς ποῦμε σὲ τί ἔχει προορισμό ὁ ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό:
    Νὰ προσεγγίση πνευματικὰ καὶ ἠθικὰ τὸν Χριστό, δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ἔχει προορισμὸ νὰ καλλιεργηθῆ καὶ νὰ γίνη ὅμοιος, ὅσο εἶναι δυνατό, ἐσωτερικὰ καὶ στὴν ἐξωτερική του συμπεριφορὰ μὲ τὸν Χριστό, γιὰ νὰ ἀποκτήση τὸν ἠθικὸ χαρακτήρα Του.
    Ἀλλὰ πῶς θὰ γίνη ὅμοιός Του; Θὰ γίνη, ὅταν ἔχη στραμμένα τὰ μάτια του στὸν Χριστό, ὡς τὸ τέλειο παράδειγμα τῆς ἀρετῆς, καὶ μιμῆται, ὅσο τοῦ εἶναι δυνατό, αὐτὸ τὸ παράδειγμα. Καὶ ἀκόμη, ὅταν ζῆ καὶ συμπεριφέρεται σύμφωνα μὲ τὰ λόγια καὶ τὶς ἐντολές Του, διότι τότε θὰ ἀποκτήση, ὅσο εἶναι δυνατό, τὰ φρονήματα καὶ θὰ μοιάση, ὅσο εἶναι δυνατό, στὸν ἠθικὸ χαρακτήρα Του.
    Μὲ ἀναρίθμητες μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφής ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει αὐτὸ τὸν προορισμὸ πάνω στὴ γῆ.