δ) Ἄλλοι λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

20. δ) Ἄλλοι λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

    Σὲ ἄλλο μέρος, μιλώντας ὁ ἴδιος Ἀπόστολος γιὰ τὴ δόξα ποὺ θὰ ἀπολαύσουν οἱ ἀληθινοὶ μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ, αὐτοὶ ποὺ ποθοῦν τὰ οὐράνια καὶ συμπεριφέρονται σύμφωνα μὲ τὸ οὐράνιο πολίτευμα, λέει: «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὅς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα» (Φιλιπ. γ’ 20-21).
    Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας ὑπόψη του αὐτοὺς ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό, τοὺς ἐχθρούς τῆς ἀληθινῆς πίστεως τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ τοὺς ὁποίους κάνει λόγο πιὸ μπροστά, θέλει νὰ ὑποδείξη, σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτούς, τὴν ὑψηλὴ θέση τῶν ἀληθινῶν Χριστιανῶν. Μιλάει λοιπὸν γιὰ τὴ δική μας θέση, τῶν Χριστιανῶν, ὡς ἑξῆς: Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, ἀκολουθώντας πιστὰ τὸν Χριστό, ἐπειδὴ βρισκόμαστε σὲ ἐντελῶς ἀντίθετη θέση ἀπὸ ὅσους ζοῦν μακριὰ Του, δὲν ἀκολουθοῦμε τὴ ζωὴ καὶ τὴ συμπεριφορά τους. Ἐμεῖς ἔχουμε ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο ζωῆς ἀπὸ αὐτούς. Ἔχουμε διαφορετικές σκέψεις, διαφορετικὴ ζωή, γιατί ἡ πατρίδα μας καὶ ἡ συμπεριφορά μας εἶναι ἐκείνη ποὺ ὑπάρχει καὶ ἐπικρατεῖ στοὺς οὐρανούς, ἐκείνη ποὺ ἔχουν οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἅγιοι στοὺς οὐρανούς. Ὅπως δηλαδὴ ἐκεῖνοι σκέπτονται, πιστεύουν καὶ συμ¬περιφέρονται, ἔτσι καὶ ἐμεῖς, ποὺ βρισκόμαστε στὴ γῆ. Γιατί ὅπως ἐκείνους, ἔτσι καὶ ἐμᾶς μᾶς νομοθετεῖ καὶ μᾶς κατευθύ¬νει ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ σ’ Αὐτὸν ὑπακοῦμε καὶ ἐμεῖς καὶ ἐκεῖνοι.
    Ἔχουμε λοιπόν, ζωὴ καὶ συμπεριφορὰ ποὺ ὑπάρχει στοὺς οὐρανούς, ἀπ’ ὅπου καὶ περιμένουμε τὸν Σωτήρα μας, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Σωτήρας μας δὲ Αὐτὸς θὰ μεταβάλη καὶ θὰ μετασχηματίση τὸ σῶμα ποὺ τώρα ἔχουμε, τὸ σῶμα τῆς πτωχείας, τοῦ θανάτου καὶ φθορᾶς. Θὰ τὸ μεταβάλη, ὥστε νὰ γίνη ὅμοιο μὲ τὸ δικό Του σῶμα, ποὺ εἶναι σῶμα ἀφθαρσίας, λαμπρότητος καὶ δόξας. Καὶ θὰ κάνη ὁ Χριστὸς τέτοιο ἔνδοξο καὶ τὸ δικό μας σῶμα, σύμφωνα μὲ τὴν ἄπειρή Του δύναμη καὶ ἐπίδραση, μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ ὡς Παντοδύναμος νὰ ὑποτάξη τὰ πάντα στὸν Ἑαυτό Του.
    Καὶ σὲ ἄλλο μέρος ὁ ἴδιος Ἀπόστολος, βεβαιώνοντας τὴν ἴδια ἀλήθεια, λέει πρὸς τοὺς γνήσιους καὶ πιστοὺς φίλους τοῦ Χριστοῦ: «Ὅταν φανερωθῇ ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ καὶ αἰώνια ζωή μας, μὲ τὴν οὐράνια καὶ ἄπειρή Του δόξα στὴ δευτέρα παρουσία Του, τότε καὶ σεῖς θὰ παρουσιασθῆτε καὶ θὰ φανερωθῆτε μὲ δόξα ὑψηλὴ καὶ μεγάλη: «Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ» (Κολασ.γ’4).