Ματθαίου ε 14

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    « Σεῖς εἶσθε τό φῶς τοῦ κόσμου, διότιο προορισμόν ἔχετε μέ τίο φωτεινόν παράδειγμά σας καί  τούς μεταδίδοντας τό φῶς τῆς ἀληθείας λόγους σας νά φωτίζετε τούς ἀνθρώπους, πού εὑρίσκονται εἰς τό σκότος τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πλάνης. Δέν εἶναι δυνατόν μία πόλις, πού εἶναι κτισμένη ἐπάνω εἰς ὄρος, νά κρυβῇ. Ἔτσι καί ὁ ἰδικός σας βίος θά ὑποπίπτῃ εἰς τήν ἀντίληψιν ὅλων» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ

    «Φῶς ἄφθονο σκορπίζεται παντοῦ. Καί ἡ λίμνη Γεννησαρέτ, κρυστάλλινος καθρέφτης λαμπυρίζει, ἀντανακλᾶ τή χρυσή φωτοπλημμύρα τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. Ὁ ὁρίζοντας καθαρός, διαυγής, ἀφήνει νά φαίνονται ὡς πέρα μακριά χώρια καί πόλεις, πού στολίζουν τά ὑψώματα καί τήν παραλία. Ὁ Κύριος καθισμένος σ ἕνα ἀπ’ αὐτά τά βουνά τῆς Γαλιλαίας, πού ὑψώνονται πέρα ἀπό τή λίμνη, στό περίφημο ὄρος τῶν μακαρισμῶν, διδάσκει ἀπό πολλή ὥρα.
    Γύρω Του ἔχουν μαζευτεῖ πλήθη πολλά. Τόν ἀκολούθησαν στό ἀνέβασμα του βουνοῦ καί τώρα προσπαθοῦν νά Τόν παρακολουθήσουν μέ προσοχή καί σ ἕνα ἄλλο ἀνέβασμα. Στά ἠθικά καί πνευματικά ὕψη, πού ὁ Κύριος τούς ὁδηγεῖ μέ τή διδασκαλία Του. Πρωτάκουστα, ὑπέροχα, ἀληθινά καί οὐράνια εἶναι ὅλα, ὅσα μέ θεϊκή σοφία τούς διδάσκει, ὅσα ἀπό τούς θησαυρούς τῆς ἀπείρου γνώσεώς Του μέ ἁπλότητα καί σαφήνεια, μέ παραβολές καί διηγήσεις τούς ἀποκαλύπτει. Πόσο εὐτυχισμένοι καί μακάριοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί! Φωτίζονται ἀπό τό φῶς τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου. Διδάσκονται ἀπό το στόμα του Ἰησοῦ, πού διεκήρυξε:
    Ἐγώ εἰμι το φῶς του κόσμου. Εἶναι προνομιοῦχοι! Ἀλλά εἶναι ὑποχρεωμένοι καί αὐτοί νά μεταλαμπαδεύσουν παντοῦ τό φῶς αὐτό καί νά φωτίσουν τον κόσμο. Ὁ Κύριος τούς τό λέει. Ἐπιβλητική ἀκούγεται ἡ φωνή Του: «Ὑμεῖς ἐστε το φῶς του κόσμου». Σεῖς εἶσθε τό ἠθικό φῶς. Ἔχετε προορισμό πολύ μεγάλο καί ὑψηλό. Μέ τήν ἐνάρετη ζωή σας καί τά γεμάτα ἀπό τό φῶς τῆς ἀληθείας λόγια σας νά φωτίζετε τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου, πού βρίσκονται στό ἔρεβος  στό πιό βαθύ σκοτάδι  τῆς ἀγνοίας καί τῆς πλάνης, στό βαθύ σκοτάδι της ἁμαρτίας.
    Τό φωτεινό παράδειγμά σας, τό σύμφωνο μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θά ξυπνᾶ αὐτούς, πού ἔχουν πέσει στό λήθαργο τῆς ἠθικῆς ἀναισθησίας. Ὅπως τό λαμπερό φῶς τοῦ ἡλίου ξυπνᾶ τόν κοιμισμένο, ὅταν πέσει ἐπάνω στά κλεισμένα βλέφαρά του. Τό παράδειγμά σας θά λάμπει σάν φάρος καί θά δείχνει σέ ὅσους εἶναι βυθισμένοι στό ἠθικό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς διαφθορᾶς, νά βροῦν τόν ὀρθό προσανατολισμό. Νά ἀκολουθήσουν τήν ὀρθή πορεία καί νά σωθοῦν.
    Δέν μπορεῖ νά γίνει διαφορετικά. Ὅπως μιά πόλη, πού εἶναι χτισμένη ψηλά στήν πλαγιά ἑνός βουνοῦ, δέν εἶναι δυνατόν νά κρυφτεῖ. Ἀλλά καί τό φῶς, πού ἀνάβομε στό σπίτι, δέν τό κρύβομε. Τό κρεμᾶμε ψηλά στήν ὀροφή ἤ τό βάζομε ἐπάνω στό τραπέζι, γιά νά φωτίζει ὅλους καί ὅλα μέσα στό σπίτι. Καί ὁ Κύριος χρησιμοποιώντας τά παραδείγματα αὐτά λέει, ὅτι αὐτή εἶναι ἡ θέση καί ἡ ἀποστολή τῶν μαθητῶν Του μέσα στόν κόσμο. Ὡσάν φῶς καί ἥλιος νά λάμπει καί τό πνευματικό φῶς, τό φῶς τῆς ἀρετῆς κάθε πιστοῦ. Τά βλέμματα ὅλων στρέφονται πρός σᾶς. Ἄς λάμπουν λοιπόν σάν τό φῶς τά καλά σας ἔργα. Ἄς ἀκτινοβολεῖ τό χριστιανικό σας παράδειγμα. Ὄχι μόνο μέ τήν ἐφαρμογή μιᾶς ἤ δύο ἐντολῶν, πού ἴσως οἱ ἄνθρωποι τίς θεωροῦν μεγάλες. Ἀλλά μέ τήν ἐφαρμογή ὅλων τῶν ἐντολῶν. Καί τῶν ἐλαχίστων, τῶν πιό μικρῶν. Αὐτά θά δοῦν οἱ ἄνθρωποι καί θά δοξάσουν τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἡ ἐφαρμογή ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δέν κάνει φωτεινό τόν ἄνθρωπο μόνον ἐδῶ στή γῆ. Τοῦ ἑτοιμάζει καί μεγαλεῖο αἰώνιο. Δόξα καί τιμή οὐράνια. Τό βεβαιώνει ὁ Κύριος: «Ὅς δ’ ἄν ποιήσῃ καί διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
    Γεννηθήκαμε καί ζοῦμε σέ μιά πατρίδα φωτεινή. Χώρα τοῦ φωτός ἔχουν ὀνομάσει τήν πατρίδα μας. Πόση χαρά καί τιμή νά συντελέσουμε καί μεῖς, ὥστε νά λάμψει ἀκόμη περισσότερο μέ τοῦ Χριστοῦ τό φῶς! Φῶς καί σύ! Ποιά τιμή! Καλεῖ καί σένα ὁ Κύριος νά δείξεις τό φῶς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς σου, ὅλης τῆς συμπεριφορᾶς σου, ὁπουδήποτε κι ἄν ζεῖς καί μέ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες καί περιστάσεις. Στό σπίτι σου. Στό σχολειό σου. Στήν κατασκηνώση ἡ στό φροντιστήριο. Στό κατάστημα καί τό ἐργαστήριο ἤ στόν τόπο πού ἴσως νά παραθερίζεις. Θά τό κατορθώσεις, ἄν μελετᾶς καί ἐφαρμόζεις τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἄν προσπαθεῖς νά μένεις ἑνωμένος πάντοτε μέ τό Φῶς τοῦ κόσμου, τόν Χριστόν.»
( Ἀπό τό βιβλίο  «ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ» τῆς Ἑλ.Χιώτου, ἔκδοση «Η ΑΜΠΕΛΟΣ)