Αποκάλυψις β΄10

ΚΕΙΜΕΝΟ
"Μηδέν φοβοῦ ἅ μέλλεις παθεῖν. ἰδού δέ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακήν ἵνα πειρασθῆτε, καί ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστός ἄχρι θανάτου, καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς".
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
"Μή φοβῆσαι τίποτε δι’ αὐτά, πού πρόκειται νά πάθῃς. Ἰδού ὁ σατανᾶς μέλλει νά ρίψῃ μερικούς ἀπό σᾶς εἰς τήν φυλακήν διά νά δοκιμασθῆτε καί θά ἔχετε θλῖψιν δέκα ἡμερῶν, δηλαδή σύντομον καί ὄχι μακράν. Φρόντιζε νά γίνεσαι πιστός, ἀποφασισμένος καί θάνατον ἀκόμη νά ὑποστῇς διά τήν πίστιν σου αὐτήν. Καί θά σοῦ δώσω ὡς στέφανον τῶν ἀγώνων σου τήν αἰώνιον ζωήν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ὁ ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ πίστη στό Χριστό δέν πρέπει νά εἶναι φαινόμενο παροδικό, αἴσθημα προσωρινό στή ψυχή τοῦ χριστιανοῦ. Πρέπει νά κυριεύει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας καί τή ζωή μας καί ἑπομένως νά μένει στή ψυχή μας ὡς κεφάλαιο ἀνεκτίμητο, ὡς θησαυρός ἰσόβιος. Πίστη, πού δέ διατηρεῖται πολύ, δέν εἶναι πραγματική καί δέν φέρνει ὠφέλεια. Πρέπει λοιπόν σ’ ὅλη μας τή ζωή νά μένουμε πιστοί καί ἀφωσιωμένοι στό Χριστό. Κι ἄν μᾶς βροῦν περιπέτειες καί παθήματα, κι ἄν κίνδυνοι ἔρχονται νά μᾶς παρασύρουν σέ ὀλιγοπιστία, κι ἄν ἄνθρωποι ζητοῦν νά κλονίσουν τίς πεποιθήσεις μας ἤ μέ τή βία νά μᾶς ἀφαιρέσουν τήν πίστη, δέν πρέπει νά καμφθοῦμε καί νά ὑποχωρήσουμε. Κι ἄν πρόκειται νά θυσιάσουμε τά πάντα, πρέπει νά κρατήσουμε ὡς τό πιό πολύτιμο στή ζωή μας τήν πίστη στό Σωτήρα Χριστό. Ὅσοι θά μείνουν πιστοί μέχρι θανάτου, αὐτοί θά λάβουν ἀπό τό Χριστό τό στεφάνι τῆς ζωῆς, δηλαδή τή δόξα καί τή χαρά τῆς αἰώνιας ζωῆς ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").