Ματθαίου στ΄14

ΚΕΙΜΕΝΟ
    "Ἐάν γάρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος .
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
  "Πρέπει δέ, ὅταν ζητῆτε τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν σας, νά συγχωρῆτε καί σεῖς τούς ἄλλους,   διότι,  ἐάν συγχωρήσετε εἰς τούς ἀνθρώπους τά ἁμαρτήματα, πού ἔκαμαν εἰς σᾶς, καί ὁ Πατήρ σας ὁ οὐράνιος θά συγχωρήσῃ καί εἰς σᾶς τά ἰδικά σας ἀμαρτήματα" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ
   Ὁ φιλάνθρωπος Θεός θέλει νά γίνουμε καί ἐμεῖς φιλάνθρωποι. Ζητεῖ λοιπόν νά συγχωροῦμε ἐκείνους πού μᾶς φταῖνε, μᾶς ἀδικοῦν, μᾶς βλάπτουν, μᾶς λυποῦν. Σ’ ὅλους αὐτούς πρέπει νά  δείξουμε ἐπιείκεια. Πρέπει νά εἴμαστε μακρόθυμοι, ἀνεκτικοί, μεγαλόψυχοι, χωρίς νά κρατοῦμε πάθος καί νά ζητοῦμε ἐκδίκηση, καί χωρίς νά τούς πληρώνουμε μέ τό ἴδιο νόμισμα. Μέ τή στάση δέ αὐτή ἔχουμε πολλά νά κερδήσουμε. Διότι ἔτσι ἴσως φέρουμε σέ συναίσθηση έκεῖνον πού μᾶς φέρθηκε μέ τρόπο κακό. Ἴσως θά τόν κάνουμε νά ντραπεῖ γιά τή διαγωγή του, νά μετανοήσει, νά διορθωθεῖ καί νά μᾶς ὀφείλει εὐγνωμοσύνη. Κι ἄν δέν γίνει αὐτό, ἐμεῖς θά κρατήσουμε τήν εἰρήνη μας καί θά ἔχουμε τήν ἱκανοποίηση, ὅτι δείξαμε παράδειγμα χριστιανικό. Ἐπί πλέον ὅμως θά ἔχουμε ἀνταμοιβή ἀπό τό Θεό ἀνεκτίμητη. Ὁ Θεός τοῦ ἐλέους, πού εἶναι ἕτοιμος νά συγχωρεῖ, θά μᾶς περιβάλει μέ τήν ἀγάπη του καί θά δώσει βραβεῖο αἰώνιο τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας      ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση  "Ο ΣΩΤΗΡ").