Α΄ Πέτρου ε΄ 6

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ταπεινώθητε οὖν ὑπό τήν κραταιάν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  "Ταπεινώθητε λοιπόν κάτω ἀπό τό δυνατόν χέρι τοῦ Θεοῦ διά νά σᾶς ὑψώσῃ εἰς τόν κατάλληλον χρόνον, ὅταν θά ἀποκαλυφθῇ ὁ Κύριος" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἄνθρωπος πού ἀναγνωρίζει τό ἄπειρο μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, κρατεῖ στήν ψυχή του ταπεινό φρόνημα πάντοτε. Δέν στηρίζεται στή δύναμή του, οὔτε στή σοφία ἤ τόν πλοῦτο. Δέν ὐψώνει τό ἀνάστημά του μπροστά στό Θεό. Δέν περιαυτολογεῖ καί δέν καυχᾶται ποτέ. Κλίνει μέ εὐλάβεια πάντοτε ἐνώπιον τοῦ ἀπείρου Δημιουργοῦ καί Πατρός καί ἀπ’ αὐτόν ἐξαρτᾶ τήν ὕπαρξή του, τήν προκοπή του, τήν εὐτυχία του. Ἐνῶ δέ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀπιστίας  ἐνδέχεται νά τόν θεωροῦν μικρό μικρό καί νά τόν περιφρονοῦν, ἐν τούτοις ἔρχεται καιρός, πού ὁ Θεός τόν ὑψώνει καί τόν δοξάζει. Τόν ὑψώνει μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Διότι μέ τήν πίστη του καί τήν ἀρετή του καί τήν ταπεινόφρονα προσπάθειά του παρουσιάζεται παράγοντας εὐεργετικός στήν κοινωνία, πιό εὐεργετικός ἀπό πολλούς ἄλλους πού θεωροῦνται μεγάλοι. Τόν ὑψώνει στή δίκαιη ἐκτίμηση τῶν ἀνθρώπων πού ἐκτιμοῦν τό καλό. Καί ἀκόμη ἐπιφυλάσσεται νά τόν δοξάσει στή ζωή τῆς αἰωνιότητας (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").