Γαλάτας ε΄ 15

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Εἰ δέ ἀλλήλους δάκνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε μή ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  "Ἐάν ὅμως ἀντί νά ἀγαπᾶσθε, δαγκώνετε καί κατατρώγετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, προσέχετε, μήπως ἀφανισθῆτε μεταξύ σας, ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Δέν ὑπάρχει χειρότερο θέαμα ἀπό ἀνθρώπους πού φιλονεικοῦν μέ πεῖσμα, πού τρώγονται μεταξύ τους καί ζητοῦν ὁ ἕνας τήν καταστροφή τοῦ ἄλλου. Τό θέαμα ὅμως αὐτό γίνεται πολύ πιό θλιβερό, ὅταν παρατηρεῖται καί μεταξύ ἀνθρώπων πού φέρουν τό ὄνομα τῶν χριστιανῶν. Κύριο γνώρισμα τοῦ χριστιανοῦ καί κανόνας τῆς συμπεριφορᾶς του πρός τόν πλησίον δέν εἶναι ἄλλο, παρά ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη ποτέ δέν ἀδικεῖ, ἀλλά εἶναι πρόθυμη σέ κάθε ὑποχώρηση καί θυσία γιά χάρη τῆς εἰρήνης. Φιλονικεῖες ὅμως καί διαμάχες καί ἐχθροπάθειες δέν φανερώνουν τίποτε ἄλλο, παρά ἀκριβῶς τό ἀντίθετο τῆς ἀγάπης. Ὅπου λείπει ἡ ἀγάπη, ἐκεῖ πραγματικά γίνεται ἀδύνατη ἡ συνεννόηση, ὁ συμβιβασμός, ἡ συνεργασία, ἡ δίκαιη λύση ὅλων τῶν ζητημάτων. Καί ποιό εἶναι τό τέλος; Ἐνῶ μέ τή δικαιοσύνη καί τήν ἀγάπη θά ἦταν εὔκολο νά κανονιστοῦν οἱ διαφορές, ἡ μέθοδος τῆς ἐχθρότητας, τῆς βίας, τοῦ σπαραγμοῦ, ἑπόμενο εἶναι νά ὁδηγήσει στήν ἀμοιβαία ἐξόντωση καί καταστροφή ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").