Φιλιπ. γ΄ 20

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καί σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "…ἡ ἰδική μας πατρίς καί πολιτεία καί τά ἰδικά μας πολιτικά δικαιώματα εἶναι εἰς τούς οὐρανούς, ἀπό τούς ὁποίους μέ πολύν πόθον περιμένομεν καί τόν Σωτῆρα μας, τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἀνήκει καί ὁ χριστιανός σ’ ἕνα κράτος καί ὑπακούει στό πολίτευμα καί τούς νόμους, ἀπό τούς ὁποίους κυβερνᾶται τό κράτος αὐτό. Ἀλλά συγχρόνως ἀνήκει καί σ’ ἕνα ἄλλο βασίλειο, βασίλειο ὑπερκόσμιο καί πνευματικό. Τό δικό μας πολίτευμα, λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὑπάρχει στούς οὐρανούς. Ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ αἰώνιος βασιλιάς τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός. Στό βασιλιά αὐτό ἀναφέρονται μέρα καί νύχτα οἱ προσευχές τῶν χριστιανῶν. Ἀπό αὐτόν ζητοῦμε ἐνίσχυση στόν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς, παρηγοριά καί εἰρήνη καί χαρά καί ὅλα τά ἀγαθά. Οἱ νόμοι του εἶναι  κανόνας γιά τή ζωή μας. Ἐνῶ λοιπόν βρισκόμαστε στή γῆ, εἴμαστε πολιτογραφημένοι στόν οὐρανό. Ἐνῶ ὑπακοῦμε σέ ἄρχοντες ἐπίγειους, ἐν τούτοις ἀνήκουμε στήν πνευματική βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γι’ αὐτό καί πρέπει νά κανονίσουμε τήν ὅλη διαγωγή μας σύμφωνα μέ τούς νόμους τῆς μεγάλης ἐκείνης καί ἔνδοξης βασιλείας, στήν ὁποία θά καταλήξουμε μιά μέρα ὁριστικά. (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση Ο ΣΩΤΗΡ").