Ρωμαίους ιγ΄ 8

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Μηδενί μηδέν ὀφείλετε εἰ μή τό ἀγαπᾶν ἀλλήλους. ὁ γάρ ἀγαπῶν τόν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ὡς πρός δέ τά ἄλλα μέλη τῆς κοινωνίας, πού δέν ἔχουν ἐξουσίαν ἤ ἀξίωμα, σᾶς παραγγέλλω νά μή χρεωστῆτε εἰς κανένα τίποτε ἄλλο παρά μόνο τό νά ἀγαπᾶ ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Διότι ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τόν ἄλλον, ἔχει ἐκπληρώσει διά τῆς ἀγάπης ὅλον τόν νόμον" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἡ ἀγάπη εἶναι χρέος πρός τόν πλησίον μας. Χρέος ἱερό καί ἰσόβιο. Ἐάν λοιπόν ὁ τίμιος ἄνθρωπος φροντίζει νά ἐξοφλεῖ ὅσα χρεωστεῖ, ὁ χριστιανός ὀφείλει νά ἐξοφλεῖ καθημερινά τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός  τόν πλησίον. Εἴτε μέ συμβουλές χριστιανικές, εἴτε μέ λόγια παρηγορητικά, εἴτε μέ ἄλλη καθοδήγηση ἤ βοήθεια πρακτική, εἴτε μέ χρηματική ἐνίσχυση, πάντοτε ὑπάρχει τρόπος νά πληρώνουμε καθημερινά ἔναντι τοῦ μεγάλου χρέους, τό ὁποῖο ἔχουμε πρός τόν πλησίον μας. Ἀλλά τό χρέος τῆς ἀγάπης δέν μοιάζει μέ τά ἄλλα χρέη, τά χρηματικά. Εἶναι χρέος, πού ὄχι μόνο δέν πιέζει καί δέν στενοχωρεῖ, ἀλλά καί εὐχαριστεῖ καί ἱκανοποιεῖ καί ἀναπαύει τή ψυχή. Εἶναι χρέος, πού ὅσο πληρώνεται, τόσο καί πλουτίζει τόν ἄνθρωπο τῆς ἀγάπης καί τόν κάμνει περισσότερο εὐτυχῆ. Ἄς μή μένει λοιπόν χρεώστης κανείς. Ἄς πληρώνουμε μέ κάθε τρόπο τό χρέος αὐτό μέ πράξεις βοήθειας καί ἐξυπηρέτησης τοῦ πλησίον μας, γιά νά μιμηθοῦμε τήν ἀνεξάντλητη ἀγάπη τοῦ οὐράνιου Πατέρα  (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").