Παροιμιῶν ιη΄ 19

ΚΕΙΜΕΝΟ

"Ἀδελφός ὑπ’ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρά καί ὑψηλή, ἰσχύει δέ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἀδελφός ὅταν βοηθῆται εἰς τάς ὑλικάς καί πνευματικάς του ἀνάγκας ἀπό ἄλλον ἀδελφόν ἀνιδιοτελῆ, ὁμοιάζει πρός τήν ὑψηλήν καί ὠχυρωμένην πόλιν, εἶναι δέ ἰσχυρός, ὅπως τό βασιλικόν ἀνάκτορον, τό ὁποῖον ἔχει γερά καί βαθιά θεμέλια καί δέν εἶναι εὔκολον νά τό σείσῃ κανείς" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τ. 12ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Στά ἔργα τά βιοτικά ὅλοι αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη τῆς βοήθειας τῶν ἄλλων· ὅλοι ζητοῦν καί δέχονται τή βοήθειά τους. Ἀνώτερο ὅμως ἀπ’ ὅλα τά ἔργα εἶναι ἡ μόρφωση ἡ χριστιανική, ὁ καταρτισμός στήν ἀρετή, πού κάμνει τόν ἄνθρωπο ὅμοιο μέ τόν πατέρα τόν ἐπουράνιο. Καί στό ἔργο λοιπόν αὐτό μεγάλη βοήθεια μποροῦν νά δώσουν οἱ ἄνθρωποι, μέ τούς ὁποίους μᾶς συνδέει ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ. Μόνος του καθένας παρασύρεται εὔκολότερα στόν κατήφορο τῆς ἁμαρτίας καί δυσκολότερα κατορθώνει νά νικήσει τούς διάφορους πειρασμούς. Σ’ αὐτό ὅμως πολύ μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει ὁ χριστιανός φίλος· μέ μιά συμβουλή, μέ μιά προτροπή, μέ ἕνα λόγο παρηγορίας, μέ μιά παρατήρηση, καί περισσότερο μέ τό παράδειγμα τῆς χριστιανικῆς του ζωῆς. Ἀδελφός πού βοηθεῖται ἀπό ἀδελφό μοιάζει πραγματικά μέ πόλη ὀχυρωμένη, μέ βασίλειο πού ἔχει θεμέλια ἰσχυρά καί ἀκλόνητα.