Φιλιππησίους β΄ 14-15

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Πάντα ποιεῖτε χωρίς γογγυσμῶν καί διαλογισμῶν, ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καί ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καί διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ὅλα ὅσα ἐπιβάλλονται ἀπό τό ἔργον τῆς σωτηρίας σας, κάμετέ τα χωρίς γογγυσμούς, ὅτι τάχα ὁ Θεός σᾶς ἐπιβάλλει ὑπερβολικά ἤ ἀνυπόφορα καί θλιβερά, καί χωρίς ἐσωτερικάς ἀμφιβολίας καί ταλαντεύσεις περί τοῦ ἄν εἶναι ὀρθαί καί δίκαιαι αἱ ἐντολαί καί αἱ βουλαί τῆς θείας Προνοίας. Κάμετέ τα ὅλα μέ προθυμίαν, διά νά γίνετε ἄμεμπτοι εἰς τήν ἐξωτερικήν σας συμπεριφοράν καί εἰλικρινεῖς εἰς τά ἐσωτερικά σας ἐλατήρια καί διαθέσεις, τέκνα Θεοῦ ἐλεύθερα ἀπό κάθε ἠθικήν λέραν ἐν μέσῳ μιᾶς γενεᾶς ἀνθρώπων στρεβλῶν καί διεστραμμένων, ὅπως εἶναι οἱ σύγχρονοί μας ἄνθρωποι. Ἀλλά σεῖς μεταξύ αὐτῶν φαίνεσθε σάν φωτεινά ἀστέρια μέσα εἰς κόσμον σκοτεινόν" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἡ ἐκτέλεση ἑνός καθήκοντος πρέπει νά γίνεται καί μέ τόν κατάλληλο τρόπο. Ἠμπορεῖ κανείς νά ἐκτελεῖ ἕνα ἔργο πού ἐπιβάλλεται νά τό κάμει· ἀλλά νά τό ἐκτελέσει μέ δυσαρέσκεια, μέ ἀνυπομονησία, μέ γογγυσμούς καί παράπονα, μέ σκέψεις ἀνήσυχες, πού φυγαδεύουν τήν εἰρήνη ἀπό τή ψυχή. Ἀλλά μέ τόν τρόπο αὐτό τό ἔργο ἀλλάσσει ὄψη καί χάνει πολύ ἀπό τήν ἀξία του. Ἐνῶ καθ’ ἑαυτό εἶναι ἀρετή καί καθῆκον, ἐν τούτοις κοντεύει νά καταντήσει ἔργο ἀντίθετο πρός τή θέληση τοῦ ἀνθρώπου καί δυσάρεστο σ’ αὐτόν, ἑπομένως χωρίς ἀξία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ’ ὄχι. Ὁ χριστιανός πρέπει νά ἐργάζεται ὅλα τά καθήκοντα μέ προθυμία, μέ εἰρήνη, μέ εὐχαρίστηση, ἔστω καί ἄν εἶναι πολύς ὁ κόπος, ἔστω καί ἄν ἀπαιτεῖ μεγάλη ἐπιβάρυνση καί θυσία. Διότι ἔχει τήν πεποίθηση, ὅτι σέ ὅλα τά ἀνθρώπινα εἶναι παρών ὁ Πατήρ ὁ οὐράνιος, ἕτοιμος νά εὐλογήσει καί νά βραβεύσει τά ἔργα πού γίνονται σύμφωνα μέ τό θέλημά του ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").