Ρωμαίους ιβ΄ 5

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Οὕτως οἱ πολλοί ἕν σῶμά εσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δέ καθ’ εἷς ἀλλήλων μέλη"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἕτσι οἱ πολλοί ἐν τῇ  Ἐκκλησίᾳ πιστοί, εἴμεθα ἕνα σῶμα ἕνεκα τῆς ἑνώσεώς μας μέ τόν Χριστόν, ὁ καθένας δέ εἴμεθα μέλη ἀλλήλων καί συνεπῶς ὀφείλομεν τεπεινοφρόνως νά συνεργαζώμεθα καί νά ὑπηρετῇ ὁ καθένας τό ὅλον σῶμα τῆς Ἐκκλησίας" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Τίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων λυμαίνεται πάντοτε ὁ ἐγωϊσμός, ἡ διχόνοια, ἡ διαίρεση. Καθένας προσέχει τόν ἑαυτό του καί θεωρεῖ ξένους ὅλους τούς ἄλλους. Ἐν τούτοις γιά τούς χριστιανούς ὑπάρχουν δεσμοί ἱεροί, πού συνδέουν ὅλους σέ ἕνα σῶμα πνευματικό. Ἐάν ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι σῶμα, πού τό ἀπαρτίζουν ὅλοι οἱ πιστοί, μέ κεφαλή τό Χριστό. Στό σῶμα αὐτό οἱ χριστιανοί εἶναι τά διάφορα μέλη. Ἄν λοιπόν στό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι στενότατη ἡ σχέση μεταξύ τῶν διαφόρων μελῶν, κατά παρόμοιο τρόπο καί στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἑνότητα στενή καί ἀγάπη εἰλικρινής πρέπει νά συνδέει ὅλους τούς πιστούς μεταξύ τους. Κι’ ὅπως στό σῶμα τό ἕνα μέλος βοηθεῖ τά ἄλλα, ἔτσι καί στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας πρέπει καθένας νά ἐνδιαφέρεται ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς πιστούς. Τό ἐνδιαφέρον αὐτό, πού εἶναι ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης, ἑνώνει τούς πολλούς σέ μιά οἰκογένεια εὐτυχισμένη (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").