Πράξεων ιστ΄ 31

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Οἱ δέ εἶπον· πίστευσον ἐπί τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καί σωθήσῃ σύ καί ὁ οἶκος σου".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  Αὐτοί δέ (οἱ Ἀπόστολοι) εἶπαν·  Πίστευσε εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς μόνον Λυτρωτήν καί ὡς ὑπέρτατον Κύριον, καί θά σωθῇς καί σύ καί ὅλη ἡ οἰκογένειά σου" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ὅρος ἀπαραίτητος καί βάση τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ πίστη στό Σωτῆρα Χριστό. Μέ τήν πίστη ἀναγνωρίζουμε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἦλθε γιά νά σώσει τόν κόσμο. Μέ τήν πίστη παραδεχόμαστε ὅλα τά διδάγματα τοῦ Εὐαγγελίου του καί ἀποφασίζουμε νά συμμορφώσουμε ὁλόκληρη τή ζωή μας μέ τίς ἐντολές του. Μέ τήν πίστη γινόμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας του καί προσερχόμαστε στά ἁγιαστικά του μυστήρια. Μέ τήν πίστη περιμένουμε ἀνάσταση νεκρῶν καί νέα ζωή στό αἰώνιο μέλλον. Εἶναι λοιπόν ἡ πίστη ρίζα μεγάλη, ἀπό τήν ὁποία προέρχονται πεποιθήσεις, ὑποχρεώσεις, καθήκοντα, ἀλλά καί εὐλογίες τοῦ Θεοῦ καί χαρίσματα πνευματικά  μέ τά ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος γίνεται εὐτυχισμένο παιδί τοῦ Θεοῦ. Ἰδιαίτερα ἡ πίστη σώζει τήν οἰκογένεια. Διότι καθορίζει τίς σχέσεις καί τή ζωή τῆς οἰκογένειας κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε ὅλα τά ζητήματά της νά λύονται κατά τόν καλύτερο τρόπο καί νά βασιλεύει σ’  αὐτήν ἡ ἁρμονία, ἡ εἰρήνη καί ἡ χαρά (Ἀπό τό βιβλίο ‘" Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").