Λουκά κα΄ 33

ΚΕΙΜΕΝΟ

       " Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι"

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

       "Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, πού σᾶς φαίνονται τόσον μόνιμα καί στερεά, θά περάσουν καί θά ἐκλείψουν, οἱ λόγοι μου ὅμως δέν θά περάσουν, ἀλλά θά ἐπαληθεύσουν καί θά παραμείνῃ ἀσάλευτος ἡ ἰσχύς των καί τό κῦρος των" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα).

ΣΧΟΛΙΟ

        Ὅλα τά ἐγκόσμια πράγματα τά χαρακτηρίζει ἡ προσωρινότητα, ἡ μεταβολή, ἡ διάλυση. Ὁ οὐρανός μέ τό ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν ἄστρων, καί ἡ γῆ μέ ὅσα ὑπάρχουν ἐπάνω της θά ἔλθει καιρός πού θά ἀλλάξουν μορφή, γιά νά προέλθει οὐρανός νέος καί νέα γῆ. Ἕνα μόνο μένει ἀμετάβλητο σέ ὅλους τούς αἰῶνες, μέ ὅλη τή δύναμή του καί τήν ἀξία του. Καί τοῦτο εἶναι οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ. Ὅλα ἠμποροῦν νά ἀφανιστοῦν, ὄχι ὅμως καί ἡ διδασκαλία του καί ὁ νόμος του. Δέν εἶναι ἀνθρώπινη ἐφεύρεση καί σοφία οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἔκφραση τῆς θεϊκῆς του σοφίας, ἔκφραση τοῦ τοῦ θελήματός του καί τῆς ἀγάπης του πρός τόν ἄνθρωπο. Ὅσο λοιπόν εἶναι δυνατό νά καταργηθεῖ ὁ Θεός, ἄλλο τόσο εἶναι δυνατό νά καταργηθοῦν καί νά χάσουν τό κῦρος των οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου. Εἶναι λόγοι, πού κανονίζουν ὄχι μόνο τό παρόν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τό αἰώνιο μέλλον του. Γι’ αὐτό καθῆκον ἀπαραίτητο γιά κάθε χριστιανό, ἀλλά καί ἀσφάλεια καί ὠφέλειά του εἶναι νά μελετᾶ πάντοτε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ.