Ματθαίου ια΄ 12

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Ἀπό δέ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Νέα χρόνια  ἦρθαν τώρα. Ἄλλη ἦταν ἡ πρίν ἀπό τόν Ἰωάννη ἐποχή καί ἄλλη ἡ ἐποχή ἡ σημερινή. Ἀπό τήν ἐποχή πού ἄρχισε τό κήρυγμά του ὁ Ἰωάννης μέχρι τώρα, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τήν ὁποία κανείς δέ μποροῦσε νά ἀποκτήσει, κερδίζεται μέ τή βία, καί ἐκεῖνοι, πού μεταχειρίζονται φιλόπονη προσπάθεια  καί βία πάνω στόν ἑαυτό τους τήν ἁρπάζουν γρήγορα, πρίν τούς φύγει καί τήν κρατοῦν σφικτά" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, σέ σύγχρονη γλωσσική μορφή).

ΣΧΟΛΙΟ

    Ὅλα τά καλά ἀποκτῶνται μέ κόπους, ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι. Καί τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τό πιό μεγάλο καί ἀνεκτίμητο ἀγαθό, δέν μπορεῖ νά τήν κερδίσει μέ ἄλλο τρόπο ὁ ἄνθρωπος, παρά μόνο μέ δραστήρια ἀπόφαση καί προσπάθεια. Εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νά βιάζουμε τόν ἑαυτό μας. Πρέπει νά ἀντισταθοῦμε στή δύναμη τοῦ κακοῦ, πού ζητᾶ νά μᾶς ὑποτάξει. Εἶναι ἀνάγκη νά λάβουμε τά μέτρα μας, γιά νά μήν ἐπηρεαζόμαστε ἀπό  ψεύτικες ἰδέες καί ἀπό τά κακά παραδσείγματα. Πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε γιά προοδεύουμε πάντοτε στά ἔργα τῆς ἀρετῆς, σέ ἀνώτερους βαθμούς ταπεινοφροσύνης καί πίστεως καί ὑπομονῆς καί ἀγάπης. Ἡ χριστιανική ζωή εἶναι ἀγώνας συνεχής καί ἀδιάκοπος καί δέν σταματᾶ ποτέ. Ἄν γιά τίς κοσμικές ὑποθέσεις καί τίς ἀνάγκες τίς ὑλικές καί τήν ἐπιμέλεια τῆς ὑγείας καί τήν ἀσφάλεια καί τήν  ἐλευθερία τοῦ ἔθνους ἀπαιτοῦνται κοπιώδεις προσπάθειες, παρόμοιο κόπο χρειάζεται καί ἡ ζωή τῆς ἀρετῆς. Πρέπει νά βιαζόμαστε καί νά βιάζουμε τόν ἑαυτό μας στό καλό, γιά νά ἔχουμε βραβεῖο αἰώνιο τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἜΚΔΟΣΗ "Ο ΣΩΤΗΡ").