Αποκαλ. κβ΄ 12

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ἰδού ἔρχομαι ταχύ, καί ὁ μισθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἐκάστῳ ὡς τό ἔργον ἔσται αὐτοῦ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Ἰδού ἔρχομαι γρήγορα. Καί τόν μισθόν, μέ τόν ὁποῖον θά ἀνταμείψω τούς ἰδικούς μου, τόν ἔχω μαζί μου, διά νά ἀποδώσω εἰς τόν καθένα, ὅπως εἶναι τό σύνολον τῶν ἔργων του" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Στόν ἀνυπόμονο ἄνθρωπο φαίνεται πάντοτε ὅτι ἀργεῖ ὁ Θεός  στό νά ἐκτελέσει τίς βουλές καί τίς ἀποφάσεις του, ὅτι ἀργεῖ νά κάμει κρίση δίκαιη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, γιά νά τιμωρήσει τό κακό καί νά βραβεύσει τό ἀγαθό. Καί ὅμως ὁ Θεός δέν ἀργεῖ. Ἐάν φαίνεται σ’ ἐμᾶς ὅτι περνᾶ ὁ καιρός, ὅτι στό μεταξύ τό κακό βασιλεύει, ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀλήθειας ὑποφέρουν, ἐνῶ οἱ ἄνομοι καί οἱ ἀσεβεῖς προκόπτουν καί εὐτυχοῦν, ὅλα αὐτά ὀφείλονται στό ὄτι σκεπτόμαστε καί κρίνουμε μέ μέτρα ἀνθρώπινα, μέ βάση τό σύντομο διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς. Ἐν τούτοις ὁ Θεός, σάν νά ἀπαντᾶ στή δική μας νοοτροπία, βεβαιώνει ὅτι ἔρχεται πολύ σύντομα γιά νά κρίνει τή γῆ. Ἔρχεται ὡς κριτής παντοδύναμος, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου θά παρασταθοιῦν καί θά κριθοῦν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι. Στό χέρι του θά κρατεῖ τό δίκαιο μισθό, γιά νά πληρώσει τόν καθένα γιά τά ἔργα του. Ἔρχεται καί θά καταλύσει ὁριστικά τό κράτος τῆς πλάνης, τῆς ἀδικίας, τῆς ἀνομίας καί θά βραβεύσει τήν ἀλήθεια, τό δίκαιο καί τήν ἀρετή (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").