Ματθαίου ιγ΄ 43

ΚΕΙΜΕΝΟ

    "Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
   "Τότε οἱ δίκαιοι θά δοξασθοῦν καί θά λάμψουν σάν τόν ἥλιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ οὐρανίου πατρός των. Ὅποιος ἔχει αὐτιά διά νά ἀκούῃ μέ ἐνδιαφέρον καί ἐγκολπώνεται τήν ἀλήθειαν, ἄς ἀκούῃ" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ"). 
ΣΧΟΛΙΟ 
    Ὁ Κύριος ὀνόμασε τούς μαθητές του φῶς τοῦ κόσμου, γιά νά φανερώσει ἔτσι τή θέση πού πρέπει νά κατέχουν ἀνάμεσα στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἐφόσον οἱ χριστιανοί φωτίζονται ἀπό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, καί ἐφόσον ἡ ζωή τους καί τό παράδειγμά τους εἶναι πάντοτε φωτεινά, εἶναι φυσικό ὅτι μέ τήν ἀρετή τους θά λάμπουν καί θά γίνονται δάσκαλος καί παιδαγωγός, πού θά δείχνει σέ ὅλους τό δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τή μεγάλη της ἀξία. Κάτω ἀπό αὐτούς τούς ὅρους ὁ Κύριος προλέγει καί ποιά θά εἶναι ἡ θέση τους στό αἰώνιο μέλλον.  Τότε οἱ δίκαιοι θά εἶναι ὄχι μόνο εὐτυχισμένοι στήν οὐράνια βασιλεία, ἀλλά καί θά λάμψουν ὅπως ὁ ἥλιος. Ἡ ἀρετή τους καί ἡ ἀξία τους θά ἀναγνωριστεῖ πανηγυρικά ἀπό τόν Πατέρα τόν ἐπουράνιο ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων. Θά τιμηθοῦν μέ αἰώνια καί ἀναφαίρετη δόξα κοντά στό Θεό, τό Θεό τῆς δόξας, πού γνωρίζει νά τιμᾶ ἐκείνους, πού ἐτίμησαν τό ὄνομά του στήν ζωή τήν ἐπίγεια (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").