Α΄Κορινθίους θ΄ 25

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Πᾶς ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μέν οὖν ἵνα φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δέ ἄφθαρτον".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     "Καθένας δέ πού ἀγωνίζεται, ἐγκρατεύεται εἰς ὅλα, ἀκόμη καί εἰς τήν τροφήν καί τό ποτόν. Καί ἐκεῖνοι μέν ἀγωνίζονται καί ἐγκρατεύονται διά νά λάβουν στέφανον, πού φθείρεται, ἡμεῖς ὅμως ἀγωνιζόμεθα δι’ ἄφθαρτον στέφανον" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Στούς ἀθλητικούς ἀγῶνες ἔχει μεγάλη σημασία ἡ ἐγκράτεια, χωρίς τήν ὁποία ὁ ἀθλητής δέν ἔχει ἐλπίδες ἐπιτυχίας. Ἐάν  ἡ ἀρετή τῆς ἐγκρατείας εἶναι τόσο χρήσιμη στούς ἀγῶνες τούς σωματικούς, πολύ περισσότερο εἶναι χρήσιμη στούς ἀγῶνες τούς πνευματικούς, τούς ἀγῶνες πού διεξάγονται κατά τῆς ἁμαρτίας. Δέν εἶναι δυνατό νά ζήσει τή ζωή τῆς ἀρετῆς ὁ χριστιανός, ὅταν παρασύρεται ἀπό διάφορες ἐπιθυμίες τοῦ σώματος καί γίνεται δοῦλος τῶν σαρκικῶν ὀρέξεων. Ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ ἔχει θεμελιῶδες γνώρισμα τήν ἐγκράτεια. Ἐγκράτεια σημαίνει ἐλευθερία πνευματική καί δύναμη ψυχῆς καί αἰσθήματα ἀνώτερα καί χαρακτῆρα ἰσχυρό. Μέ τά ἐφόδια τῆς ἐγκρατείας εἶναι βέβαιο, ὅτι ὁ πιστός θά νικήσει στόν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς. Καί ἡ νίκη αὐτή ἔχει μεγάλη ἀνταμοιβή. Διότι, ἄν οἱ ἀθλητές ἐγκρατεύονται καί κοπιάζουν γιά νά πάρουν ἕνα στεφάνι πού μαραίνεται γρήγορα, ὁ χριστιανός ἀγωνίζεται γιά νά πάρει στεφάνι ἄφθαρτο, τήν αἰώνα δόξα καί τιμή ἀπό τό Θεό  (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀηλθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").