Λουκά ι΄ 20

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Πλήν ἐν τούτῳ μή χαίρετε, ὅτι τά πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δέ ὅτι τά ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Ἀλλ’ ὅμως ἡ ὅλη σας χαρά ἄς μή περιορίζεται εἰς αὐτό καί ἄς μή χαίρετε δι’ αὐτό, διά τό ὅτι δηλ. τά πονηρά πνεύματα ὑποτάσσονται εἰς σᾶς. Δέν εἶναι ἰδικόν σας κατόρθωμα αὐτό. Εἶναι χάρις καί δωρεά, πού σᾶς ἔδωκα ἐγώ καί προσέξατε νά μή κυριευθῆτε ἀπό οἴησιν καί ἀλαζονίαν διά τό χάρισμα τοῦτο. Χαίρετε δέ περισσότερον, διότι τά ὀνόματά σας λόγῳ τῆς πίστεώς σας ἐγράφησαν εἰς τούς οὐρανούς καί εἶσθε ἐκεῖ πολιτογραφημένοι μέ ὅλα τά δικαιώματα τῆς ἀπολαύσεως τῶν ἀγαθῶν τῆς ἐπουρανίου κοινωνίας καί βασιλείας" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Τό ὄνομα τοῦ καθενός ἠμπορεῖ νά γραφεῖ σέ διάφορα βιβλία ἤ καταλόγους. Καί βέβαια θεωρεῖ προνόμιο καί τιμή τό ὅτι εἶναι γραμμένο ἐκεῖ τό ὄνομά του. Ἀλλά ποιά τιμή ἠμπορεῖ νά παραβληθεῖ μέ αὐτήν πού ἔχει ὁ χριστιανός; Ἀφ’ ὅτου ἐπίστευσε στό Χριστό, ἀφ’ ὅτου ἔγινε μέλος τῆς Ἐκκλησίας του, τό ὄνομά του καταγράφηκε στούς οὐρανούς. Καί ἀπό τό Θεό καί ἀπό τούς ἀγγέλους ἀναγνωρίζεται υἱός τοῦ Θεοῦ κατά χάρη. Ἀναγνωρίζεται πολίτης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, "κληρονόμος μέν Θεοῦ, συγκληρονόμος δέ Χριστοῦ". Ἡ πεποίθηση αὐτή εἶναι δίκαιο νά γεμίζει τή ψυχή τοῦ χριστιανοῦ μέ χαρά ἐξαιρετική. Τό ὅτι τό ὄνομά του γράφτηκε στούς οὐρανούς, αὐτός εἶναι ὁ ἀνώτερος τίτλος τιμῆς γι’ αὐτόν. Καί ὄχι ἁπλῶς τιμῆς, ἀλλά πραγματικῆς εὐτυχίας, τήν ὁποία καί ἀπό τώρα ἀπολαμβάνει, ἔστω καί ἄν δέν ἔχει τά ἀγαθά τῆς γῆς, θά ἀπολαύσει δέ τέλεια καί πλήρη τή ζωή τῆς αἰωνιότητα"( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").