Ρωμαίους ιδ΄ 17

ΚΕΙΜΕΝΟ

  " Οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσοις, ἀλλά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "… ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποίαν ἵδρυσεν ὁ Χριστός ἐπί τῆς γῆς, δέν συνίσταται εἰς τό νά τρώγῃ καί νά πίνῃ κανείς ἐλεύθερα. Συνίσταται εἰς τήν δικαιοσύνην καί εἰρήνην καί ὁμόνοιαν μέ τούς ἀδελφούς μας καί εἰς τήν χαράν, τάς ὁποίας γεννᾶ τό Ἅγιον Πνεῦμα" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἄνθρωποι πού ζοῦν μόνο γιά τό σῶμα καί δέν ἔχουν στήν ψυχή τους καί στό νοῦ τους τίποτε τό ἀνώτερο καί πνευματικώτερο, καταγίνονται μέ πολλή ἐπιμέλεια στό νά τρῶνε καί νά πίνουν. Εἶναι ἄνθρωποι τῶν αἰσθήσεων καί τῶν ἀπολαύσεων, πού ἔχουν κάμει θεό τήν κοιλιά τους. Ὅσοι ὅμως θέλουν νά ἀνήκουν στό θεό, πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει πρόγραμμά της τήν καλοφαγία καί τό ποτό. Πρόγραμμα ἔχει τίς ἀρετές, πού ἀνεβάζουν τό χριστιανό σέ ἀνώτερα πνευματικά ἐπίπεδα καί τοῦ δίνουν τέρψεις ἀνώτερες καί εὐγενεῖς. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι πρό πάντων ζωή δικαιοσύνης· διότι ὁ χριστιανός μαθαίνει νά ἀπονέμει τό δίκαιο στόν ἑαυτό του, στήν οἰκογένειά του, στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι ζωή εἰρήνης, διότι ἐπαναπαύει τό πνεῦμα καί γαληνεύει τή συνείδηση. Εἶναι ἀκόμη ζωή χαρᾶς, χαρᾶς ἀληθινῆς, τήν ὁποία ἐγκαθιστᾶ στή ψυχή ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ( Ἀπό τό βιβλίο "ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").