Ψαλμός νθ΄ (59) 13

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "Δός ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως, καί ματαία σωτηρία ἀνθρώπου".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Δός μας βοήθειαν διά νά σωθῶμεν ἀπό τήν θλῖψιν πού μᾶς συνέχει, διότι εἰς μάτην θά προσπαθήσῃ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος νά μᾶς σώσῃ" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας",  τ.10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Στίς θλίψεις καί τίς ἀνάγκες, σέ ὧρες κινδύνων καί παθημάτων, ὅλοι αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη τῆς βοηθείας. Καί καταφεύγουμε λοιπόν σέ ἀνθρώπους, πού ἔχουν τά μέσα καί δύναμη καί ἐπιρροή. Καταφεύγουμε σέ συγγενεῖς καί φίλους, σέ γνωστούς μας ἀνθρώπους, πού νομίζουμε ὅτι θά εἶναι πρόθυμοι νά ἐνδιαφερθοῦν καί νά μᾶς συντρέξουν στήν ἀνάγκη μας. Καί καταφεύγουμε συχνά μέ μεγάλες ἐλπίδες, χωρίς δισταγμούς, γιά νά ζητήσουμε προστασία καί σωτηρία. Ἐν τούτοις εἶναι ἐντελεῶς ἀβέβαιο πρᾶγμα ἡ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων. Εἴτε δέν ἔχουν τό ἐνδιαφέρον. Εἴτε δέν  ἐννοοῦν νά χαλάσουν τήν ἡσυχία τους καί νά ἀσχοληθοῦν μέ ξένες ὑποθέσεις. Εἴτε πραγματικά δέν εἶναι σέ θέση νά δώσουν βοήθεια ἀποτελεσματική. Ὁ ἄνθρωπος δέν ἠμπορεῖ νά γίνει ποτέ Θεός παντοδύναμος. Καί ὅμως ὑπάρχει, καί ὑπάρχει κοντά μας, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ παντοδύναμος προστάτης καί βοηθός. Πρός αὐτόν ἄς στρέψουμε θερμή τήν προσευχή μας σέ ὧρες ἀναγκῶν καί θλίψεων καί κινδύνων. Καί αὐτός εἶναι σέ θέση νά μᾶς δώσει ὅ,τι ζητοῦμε  (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").