Ψαλμός θ΄ (9), στ.9

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "καί αὐτός (ὁ Κύριος)  κρινεῖ τήν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, κρινεῖ λαούς ἐν εὐθύτητι".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Καί θά δικάσῃ  μέ δικαιοσύνην ὁλόκληρον τήν οἰκουμένην· θά δικάσῃ μέ εὐθύτητα καί χωρίς προσωποληψίαν ἤ ὀπισθοβουλίαν τούς λαούς ὅλων τῶν γενεῶν καί ὅλων τῶν ἐθνῶν" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ. 10ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    "Δέν θά ἀνέχεται εἰς τόν αἰῶνα ὁ Ἅγιος Θεός τήν ἁμαρτίαν καί τήν ἀδικίαν τοῦ κόσμου. Δέν θά ἀφήσῃ ἀτιμώρητον τό κακόν. Διότι ποτέ δέν θά λησμονήσῃ ὅτι εἶναι νομοθέτης καί κριτής παντοδύναμος. Ἐάν καταπατῆται ὁ νόμος του μέ ἀσέβειαν, ἐάν περιφρονοῦνται αἱ ἐντολαί του, ἐάν ἡ ἀρετή ἐμπαίζεται καί ὑβρίζεται, ἡ δέ κακία καί ἡ φαυλότης θριαμβεύῃ, θά ἔλθῃ κάποτε ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως καί τῆς δικαίας ἀνταποδόσεως. Καί προαναγγέλλει ὁ Δαβίδ τό μέγα γεγονός, ὅτι ὁ Κύριος θά κρίνῃ τήν οἰκουμένην. Θά ζητήσῃ ἀπό καθένα λόγον τῶν πράξεών του. Θά ἐξετάσῃ μέ πᾶσαν δικαιοσύνην τάς διαθέσεις μας, τάς ἀποφάσεις μας, τά ἔργα μας, ὁλόκληρον τήν ζωήν μας. Θά καταλογίσῃ εὐθύνας καί θ’ ἀναγνωρίσῃ διακαιώματα. Θά καταδικάσῃ καί θά παραδώσῃ εἰς ἀπώλειαν, ἐνῶ ἄλλους θά ἐπαινέσῃ καί θά βραβεύσῃ. Ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ θά εἶναι φοβερά διά τούς ἀσεβεῖς καί ἀμετανοήτους, πανηγυρική δέ καί χαρμόσυνος διά τούς εὐσεβεῖς. Χριστιανέ, εἶσαι ἕτοιμος διά τήν ἡμέραν ἐκείνην;( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας",  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").