Ψαλμός λστ΄ (36) 1

ΚΕΙΜΕΝΟ

  " Μή παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδέ ζήλου τούς ποιῦντας τήν ἀνομίαν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Μή ἐρεθίζεσαι ἐκ φθόνου καί μή παρακινῆσαι πρός μίμησιν πονηρευομένων, μηδέ ζήλευε βλέπων τήν εὐτυχίαν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέσα εἰς τήν παρανομίαν" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τ.10ος, ἔκδοση "Ο"ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Ἄνθρωποι πονηροί καί πανοῦργοι, πού δέν διστάζουν νά χρησιμοποιοῦν γιά τούς σκοπούς τους τήν ἀπάτη, τή συκοφαντία, τήν ἀτιμία καί αὐτό ἀκόμη τό ἔγκλημα, παρουσιάζονται συχνά ὡς ἄνθρωποι ἔξυπνοι, ἐπιτήδειοι, ἱκανώτατοι. Καί εὑρίσκονται ἄλλοι, πού τούς θαυμάζουν, τούς ἐπαινοῦν, τούς ζηλεύουν. Ἐν τούτοις ὁ βασιλιάς Δαβίδ, πού εἶχε ὄχι μόνο τή θεία σοφία, ἀλλά καί πεῖρα κοινωνική μεγάλη, διαμαρτύρεται καί φωνάζει ὅτι δέν πρέπει νά ζηλεύουμε ἀνθρώπους πονηρούς καί δέν πρέπει νά παρασυρόμαστε ἀπό τό κακό τους παράδειγμα. Ἐάν γιά κάμποσο καιρό φαίνονται ὅτι σημειώνουν ἐπιτυχίες, ὅτι κερδίζουν, ὅτι ἀνεβαίνουν ψηλά καί ἀποκτοῦν ἐπιρροή καί δύναμη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἐν τούτοις πολύ γρήγορα θά φανοῦν ποιοί εἶναι. Καί τότε θά ἐξευτελιστοῦν, θά ξεπέσουν, θά χάσουν τό μέλλον τους. Αὐτό διδάσκουν τά πράγματα. Αὐτό μᾶς δείχνει ἡ κοινωνική ζωή. Ἡ ἐξυπνάδα τῆς πονηριᾶς, τῆς ψευδολογίας, τῆς ἀδικίας, λίγο μόνο καιρό θά θριαμβεύει, γιά νά ὁδηγήσει ἔπειτα στήν καταστροφή ὁριστική καί πλήρη (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").