Οικοδομητικά

ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

22,00 πόντοι
22,00

Εκδόσεις:
Σελίδες: 288
Κωδικός: 20-025
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Ταμείον Ορθοδοξίας

Ταμείον Ορθοδοξίας. Περιέχον συνοπτικώς και διαλαμβάνον περί Θεού, περί Πίστεως, περί εξηγήσεως και χρήσεως των επτά Μυστηρίων, των δέκα εντολών, και των αναγκαιοτέρων της Ιεράς Εκκλησίας εθίμων.

ΚΕΦ
Α΄. Περὶ Θεοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάντων
Β΄. Περὶ τῆς πυργοποιίας
Γ΄. Περὶ πίστεως Αβραάμ
Δ΄. Περὶ πίστεως χριστιανικῆς ἀληθινῆς
Ε΄. Περὶ τοῦ ἑνὸς Θεοῦ τῆς ῾Αγίας Τριάδος
ΣΤ'. Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
Ζ΄. Περὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος
Η΄. Περὶ τῶν χαρισμάτων τοῦ 'Αγ. Πνεύματος, καὶ ὅτι κυρίως ἑπτὰ λέγονται
Θ΄. Περὶ τῶν ἑπτὰ τῆς Ἐκκλησίας μυστηρίων
Ι΄. Περὶ βαπτίσματος Χριστοῦ
ΙΑ΄. Περὶ βαπτίσματος τῶν Χριστιανῶν τοῦ πρώτου μυστηρίου
ΙΒ΄. Περὶ τοῦ Μ. Μύρου β' μυστηρίου
ΙΓ΄. Περὶ τοῦ Κακομύρου
ΙΔ΄ Περὶ τοῦ Μυστικού Δείπνου τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, γ' μυστηρίου
ΙΕ΄. Πόσαι αἱ θεῖαι λειτουργίαι, καὶ τίνας λειτουργίας ἔγραψαν
ΙΣΤ΄. Περὶ προηγιασμένης λειτουργίας
ΙΖ΄. Ἑρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας
ΙΗ΄. Περὶ μετανοίας, τοῦ δ΄. μυστηρίου
ΙΘ΄. Περὶ ἐξομολογήσεως
Κ΄. Περὶ τοῦ Εὐχελαίου ε'. μυστηρίου
ΚΑ΄. Περὶ ἱερωσύνης τοῦ Γ΄. μυστηρίου
ΚΒ΄. Περὶ γάμου τοῦ ζ'. μυστηρίου
ΚΓ΄. Περὶ τῶν ἀπολελυμένων μυστηρίων
ΚΔ΄. Περὶ τῶν δέκα ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ πρώτη εἷς Θεὸς
ΚΕ΄. Μὴ ὁμόσης δευτέρα ἐντολή.
ΚΣΤ΄. Νὰ ἑορτάζῃς τὰς ἑορτάς σου, τρίτη
ΚΖ΄. Τίμα τὸν Πατέρα σου καὶ τὴν Μητέρα σου, τετάρτη ἐντολὴ
ΚΗ΄. Μὴ φονεύσῃς, ἐντολὴ πέμπτη
ΚΘ΄. Μὴ μοιχεύσῃς, ἐντολὴ ἕκτη
Λ΄. Περὶ ἀρσενοκοιτίας.
ΛΑ΄. Περὶ κτηνοβατίας
ΛΒ΄. Μὴ κλέψῃς, ἐντολὴ ἑβδόμη
ΛΓ΄. Περὶ ἀδικίας
ΛΔ΄. Μὴ ψευδομαρτυρήσης, ἐντολὴ ὀγδόη
ΛΕ΄. Μὴ ἐπιθυμήσῃς τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου, ἐντολὴ ἐνάτη
ΛΣΤ΄. Μὴ ἐπιθυμήσῃς οὐδὲν πρᾶγμα τοῦ πλησίον σου, ἐντολὴ δεκάτη
ΛΖ΄. Περὶ φθόνου
ΛΗ΄. Περὶ φιλαργυρίας
ΛΘ΄. Περὶ τόκου ἁπλῶς διαφόρου
Μ΄. Ἐν τῇ παραβάσει τῶν δέκα ἐντολῶν, αἱ δέκα πληγαὶ τοῦ Φαραὼ
ΜΑ΄. Περὶ τῶν δώδεκα ἄρθρων τῆς πίστεως, ὅπερ περιέχει τὸ Πιστεύω
ΜΒ΄. Περὶ δογμάτων Θεοῦ, προστ. δικαιωμ. κριμ. καὶ τῶν ἑξῆς 1
ΜΓ΄. Περὶ ἀληγορ. ἀναγωγ· ἠθικού
ΜΔ΄. Περὶ παραβολής
ΜΕ΄. Περὶ παροιμίας
ΜΣΤ΄. Περὶ αἰνίγματος
ΜΖ΄. Περὶ συμβουλής
ΜΗ΄. Περὶ μελέτης θείων γραφῶν καὶ ἄλλων ψυχοσωτηρίων
ΜΘ΄. Περὶ ἀργίας ἐν ἑορταῖς
Ν΄. Περὶ Θεοτόκου Αειπαρθένου Μαρίας
ΝΑ'. Περὶ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος τῆς ᾿Αειπαρθένου Μαρίας
ΝΒ΄. Περὶ τῶν εἰσοδίων τῆς Παναγίας ἐν τῷ ναῷ κυρίου
ΝΓ΄. Περὶ τῶν ἁγίων εἰκόνων
ΝΔ΄. Ὅτι οὐ χρεία χρίσεως Μύρου
ΝΕ΄. Κατὰ τῶν βασταζόντων τὰς ἁγ· εἰκόνας καὶ παραφρονούντων
ΝΣΤ'. Ὅτι οὐ διὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων ἐνεργεῖ ὁ σατανᾶς, ἀλλ' ἀφ' ἑαυτοῦ πρὸς καταφρόνησιν τῶν εἰκόνων
ΝΖ΄. Περὶ θυσιῶν
ΝΗ' Οτι ὄντως Ἑλληνικὴ θυσία τὰ κουρμπάνια
ΝΘ΄. Περὶ τῶν ἁγ. Συνόδων, Οἰκουμ. καὶ Τοπικῶν μερικῶν
Ξ΄. Περὶ διαφορᾶς Οἰκουμ· καὶ Τοπικῆς Συνόδου
ΞΑ΄. Περὶ ἀρχῶν τῆς πίστεως ἡμῶν
ΞΒ΄. Περὶ τῶν κανονιζομένων βιβλίων τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Διαθήκης
ΞΓ΄. Περὶ ἐκκλησίας, Ναοῦ τοῦ Θεοῦ
ΞΔ΄. Περὶ ἀφιερωμάτων εἰς τὰς εἰκόνας
ΞΕ΄. Περὶ ἀκολουθίας τῆς Ἐκκλησίας
ΞΣΤ'. Περὶ τυπικοῦ Ἱεροσολυμιτικοῦ καὶ πολιτικού
ΞΖ΄. Περὶ τοῦ μεγάλου καὶ μικροῦ ἁγιασμοῦ
ΞΗ'. Περὶ τοῦ ἱερ. Νιπτῆρος
ΞΘ'. Ὅτι ἄλλος ὁ νιπτήρ, καὶ ἄλλο ἡ προσευχὴ Χριστοῦ καὶ ἄλλο ὁ κῆπος ὡς ἐν ἄλλοις τόποις καὶ καιροῖς γενόμενα
Ο΄. Τοῦ Ἐφοὺς ἑρμηνεία
ΟΑ'. Περί μεταφράσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ΟΒ΄. Ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ τὸν πλησίον περιέχουσι τὰς δέκα ἐντολάς
ΟΓ΄. Περὶ ἀγάπης ἀδελφῶν
ΟΔ΄. Περὶ ἀγάπης ἐχθρῶν
ΟΕ΄. Περὶ εὐχαριστίας καὶ ἀχαριστίας
ΟΣΤ΄. Περὶ ἐλεημοσύνης
ΟΖ΄. Διατὶ πλούσιοι καὶ πτωχοὶ ἐν τῷ κόσμῳ
ΟΗ΄. Περὶ τῶν ἐν καιρῷ θανάτου ἐλεημοσυνών
ΟΘ΄. Περὶ δεήσεως, προσευχῶν, μνημοσύνων καὶ λειτουργιών υπερ τεθνεώτων
Π΄. Περὶ Τεσσαρακονταλειτούργου
ΠΑ΄. Περὶ κολύβων καὶ μνημοσύνων τῶν κεκοιμημένων
ΠΒ΄. Περὶ μοναχῶν, κοινοβιατῶν καὶ ἀσκητῶν ἡσυχαστών
ΠΓ΄. Περὶ κεκαρμένων, δηλαδὴ κουρεμένων τὴν κεφαλὴν
ΠΔ΄. Περὶ μικροῦ καὶ μεγάλου σχήματος τῶν μοναχῶν
ΠΕ΄. Περὶ κρεωφαγίας μοναχῶν
ΠΣΤ΄. Περὶ ὠφελείας ἐκ τῆς ἐρημίας καὶ ἡσυχίας
ΠΖ΄. Περὶ ματαιότητος κόσμου
ΠΗ΄. Περὶ ἀρετῆς τῆς μόνης νομίμου καὶ ἀθανάτου
ΠΘ΄. Περὶ προσευχῆς
90΄. Περὶ νηστείας
91. Περὶ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, τῆς τῶν Χριστουγέννων, ἁγ. ᾿Αποστόλων, Παναγίας, Τετράδων καὶ Παρασκευῶν ἐν αἷς διάφορος νηστεία γίνεται
92. Περὶ οἰκονομίας καὶ συγκαταβάσεως τῆς Ἐκκλησίας
93. Περὶ προνοίας Θεοῦ
94. Περὶ προγνώσεως καὶ προορισμοῦ τοῦ Θεοῦ
95. Περὶ θανάτου ἀνθρώπων, καὶ ὅτι φυσικὸς καὶ δι᾿ ἄλλας αἰτίας γίνεται
96. Περὶ ψυχῆς ἀνθρώπου
97. Περὶ Παραδείσου, καὶ ποῦ αἱ ψυχαὶ δικαίων, καὶ ἁμαρτωλῶν ἤδη πρὸ τῆς κρίσεως τοῦ Χριστοῦ
98. Περὶ τῆς κολάσεως τῶν ἁμαρτωλῶν
99. Ὅτι ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων πρόσκαιρος, καὶ ἡ κόλασις αἰώνιος
Ρ'. Περὶ βασιλείας Οὐρανῶν, ἀπολαύσεως τῶν δικαίων
ΡΑ΄. Περὶ ψεύδους
ΡΒ΄. Περὶ ἀληθείας
ΡΓ΄. Περὶ ὑποκρισίας καὶ ὑποκριτῶν
ΡΔ΄. Περὶ πολιτικῶν ἀληθῶν
ΡΕ΄. Περὶ ψευδοπολιτικῶν ἀνθρώπων
ΡΣΤ'. Περὶ συνηθείας, καλῆς καὶ κακῆς
ΡΖ΄. Περὶ Εωσφόρου τοῦ ἁπλῶς Διαβόλου
ΡΗ'. Περί Αγγέλων
ΡΘ΄. Περὶ ᾿Αντιχρίστου
ΡΙ΄. Περὶ τῆς φρικτῆς β΄ τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας
Περιεχόμενα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,78 kg
Διαστάσεις 18 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

288

Κωδικός

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”