Ἔκπτωση
Ἁπολογητικά

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ;

5,00 4,50

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 151
Έκδοση:
Κωδικός: 01-485
Κωδικός προϊόντος: 01-485 Κατηγορίες: , , Ετικέτες: ,

Περιγραφή Προϊόντος

Η ἐ­πο­χή μας μέ τούς ἐ­πι­σφα­λεῖς δι­ε­θνεῖς συ­σχε­­τι­σμούς, τίς ἀλ­λο­πρό­σαλ­λες ἰ­σορ­ρο­πί­ες, τίς οἰ­­κο­νο­μι­κές κρίσεις καί ἀ­να­κα­τα­τά­ξεις, τήν ἐ­­να­­γώ­νια ἀ­να­ζή­τη­ση νέ­ων πη­γῶν ἐ­νέρ­γειας, καί πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο μέ τίς μα­ζι­κές με­τα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμῶν πού ἔχουν δι­α­φο­ρε­τι­κές θρη­σκευ­τι­κές τά­σεις, προ­μη­νύ­ει κο­σμο­γο­νι­κές ἀλ­λα­γές.

Σύμ­φω­να μέ ἐ­πί­ση­μες στα­τι­στι­κές, μέ­χρι τό 2050 στήν Ἀγ­γλί­α 4.000 να­οί θά γί­νουν τζα­μιά, ὁ ­μου­σουλ­μα­νι­σμός θά γί­νει πρώ­τη σέ πλη­θυ­σμό θρη­σκεί­α, ὁ ἰν­δου­ισμός δεύ­τε­ρη, καί θά ἀ­κο­λου­θοῦν τά χρι­στι­α­νι­κά δόγ­μα­τα. Σύμ­φω­να μέ ἄλ­λες στα­τι­στι­κές, σέ 50 χρό­νια ὁ μου­σουλ­μα­νι­σμός θά εἶ­ναι ἡ πρώ­τη δύ­να­μη σέ ὅ­λη τήν Εὐ­ρώ­πη.

Ἡ κα­τά­στα­ση στήν Ἑλ­λά­δα δέν εἶ­ναι ἀ­κό­μη τό­σο τρα­γι­κή, ἀλ­λά τά δι­ά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα ἀρ­χί­ζουν νά γί­νον­ται ὁ­ρα­τά ὅ­λο καί πε­ρισ­σό­τε­ρο. Ποῦ πά­ει λοι­πόν αὐ­τός ὁ τό­πος, κι αὐ­τός ὁ κό­σμος; Τί μέλ­λον θά πα­ρα­δώ­σουν οἱ με­γα­λύ­τε­ροι στίς νέ­ες γε­νι­ές; Ποι­ά Ἑλ­λά­δα θά ἀν­τι­κρίζουν τά παι­διά μας; Θά γί­νου­με μει­ο­νό­τη­τα; Θά ἀ­φο­μοι­ω­θοῦ­με; Πῶς θά μεί­νου­με στα­θε­ροί στόν πο­λι­τι­σμό μας καί στήν πί­στη μας, ὅ­ταν δέν ξέ­ρου­με τήν ἱ­στο­ρί­α μας καί τήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α μας, ὅ­ταν δέν ξέ­ρου­με τί πι­στεύ­ου­με καί για­τί τό πι­στεύ­ου­με; Εἶ­ναι και­ρός λοι­πόν νά ἀν­τι­δρά­σου­με οὐσια­στικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰ­σα­γω­γή

Κεφάλαιο Α΄ – Ὑ­πάρ­χει Θε­ός;

1. Δέν ὑ­πάρ­χει Θε­ός! 

     Πι­στεύ­ω μό­νο ὅ­,τι βλέ­πω κι ἀγ­γί­ζω!

     Ἡ ἐ­πι­στή­μη δέν μπο­ρεῖ νά τά ἐ­ξη­γή­σει ὅ­λα

     Για­τί ὑ­πάρ­χουν σή­με­ρα ἄ­θε­οι; 

     Πῶς ἐ­ξη­γοῦν οἱ «ἄθεοι» τό φαι­νό­με­νο τῆς θρη­σκεί­ας; 

2. Ὑπάρχει Θεός! 

     Δέν ὑ­πάρ­χει λα­ός χω­ρίς θρη­σκεί­α

     Για­τί ὁ ἄν­θρω­πος ἀ­να­ζη­τᾶ τόν Θε­ό; 

     Ὑ­πάρ­χουν ἀ­πο­δεί­ξεις γιά τήν ὕ­παρ­ξη τοῦ Θε­οῦ;

     Ὅ­λα μι­λοῦν γιά τήν ὕ­παρ­ξη τοῦ Θε­οῦ 

     Φθά­νει ἡ λο­γι­κή γιά νά πι­στέ­ψω; 

     Θέ­μα βι­ώ­μα­τος καί ὄ­χι μό­νο λο­γι­κῆς 

     Πί­στη, ἡ αἴσθηση τοῦ Θεοῦ 

    Ἡ πίστη ἀναγκαία καί γιά τά ἐγκόσμια! 

Κεφάλαιο Β΄ – Ποι­ός εἶ­ναι ὁ Θε­ός;

1. Πι­στεύ­ω σέ μιά ἀ­νώ­τε­ρη δύ­να­μη! 

2. Εἶ­ναι δυ­να­τόν νά εἶ­ναι ὁ Θε­ός ἄ­γνω­στος; 

3. Εἶ­ναι δυ­να­τόν νά ὑ­πάρ­χουν πολ­λοί θε­οί; 

Κεφάλαιο Γ΄ – Οἱ θρη­σκεῖ­ες

1. Σέ ποι­όν Θε­ό νά πι­στέ­ψω;

     Μπορεῖ ὅλες οἱ θρησκεῖες νά ἔχουν στοιχεῖα γιά τόν ἀληθινό Θεό; 

     Για­τί οἱ θρη­σκεῖ­ες ἔ­χουν κοι­νά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά;  

     Ἀ­πό τή μο­νο­θε­ΐ­α στήν εἰ­δω­λο­λα­τρί­α 

2. Οἱ ἱ­δρυ­τές τῶν θρη­σκει­ῶν 

     Ζω­ρο­α­στρι­σμός 

     Κομ­φου­κι­α­νι­σμός

     Ἰν­δου­ι­σμός 

     Βου­δι­σμός

     ’­Ισ­λα­μι­σμός

     Κρύ­βουν τά τρω­τά τους ση­μεῖ­α 

3. Ἔ­χει τρω­τά ση­μεῖ­α ἡ πί­στη μας; 

     Γε­νι­κές δι­α­πι­στώ­σεις γιά τίς ἄλλες θρησκεῖες 

Κεφάλαιο Δ΄ – Ὁ χρι­στι­α­νι­σμός, ἡ μό­νη ἀ­λη­θι­νή πί­στη

Α. Ἱ­στο­ρι­κή ὕ­παρ­ξη τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ 

1. Οἱ μαρ­τυ­ρί­ες τῶν ἱ­στο­ρι­κῶν τῆς ἐ­πο­χῆς 

2. Οἱ διωγμοί 

3. Ἀρ­χαι­ο­λο­γι­κά εὑ­ρή­μα­τα

4. Ἡ Και­νή Δι­α­θή­κη, τό πιό ἀξιόπιστο βιβλίο 

     Οἱ μαρ­τυ­ρί­ες τῶν συγ­γρα­φέ­ων τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­­κης εἶναι ἀξιόπιστες;

Β. Ποι­ά ἦταν ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ; 

     Ἡ τελειότητα τῆς ζωῆς Του 

     Ἡ ἀγάπη Του 

     Ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπομονή Του 

     Ἡ ἀναμαρτησία Του 

Γ. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ 

1. Τί δίδαξε ὁ Χριστός;

2. Πῶς δίδασκε ὁ Χριστός; 

Δ. Ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ 

      Μιά «ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νη θρη­σκεί­α» ἤ κά­τι ἄλ­λο; 

      Ὄ­χι «θρη­σκεί­α» ἀλ­λά «ἀ­πο­κά­λυ­ψη» 

      Ὁ Χρι­στός εἶ­ναι ὁ μό­νος θρησκευτικός ἡγέτης πού εἶ­πε ὅ­τι εἶ­ναι Θεός! 

      Διεκήρυττε τή θεϊκή Του φύση 

      Οἱ μαρ­τυ­ρί­ες τῆς θε­ό­τη­τας τοῦ Κυ­ρί­ου ἀ­πό τούς ἀ­πο­στό­λους καί τούς συγ­γρα­φεῖς τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­κης 

Ε. Οἱ προ­φη­τεῖ­ες γιά τόν Χρι­στό 

ΣΤ. Τά θαύ­μα­τα τοῦ Χρι­στοῦ 

      Οἱ Ἑ­βραῖ­οι δέν ἀμ­φι­σβή­τη­σαν αὐτά καθεαυτά τά θαύ­μα­τα. Γιατί; 

      Μή­πως μπο­ροῦν νά ἐ­ξη­γη­θοῦν μέ φυ­σι­κό τρό­πο;

      Γιατί γί­νον­ται θαύ­μα­τα στίς ἄλ­λες θρη­σκεῖ­ες; 

Ζ. Ἡ Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Χρι­στοῦ 

     Ἡ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­πό­δει­ξη τῆς θεότητάς Του 

     Ἀμ­φι­σβή­τη­ση Ἀ­να­στά­σε­ως 

     Τά τε­κμή­ρια τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως 

     Οἱ κα­τη­γο­ρί­ες ἐ­ναν­τί­ον τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως 

1. Μή­πως μᾶς ἀ­πά­τη­σαν οἱ μα­θη­τές

2. Μή­πως ἀ­πα­τή­θη­καν οἱ ἀπό­στο­λοι;

3. Ἡ θε­ω­ρί­α τῶν ψευ­δαι­σθή­σε­ων

Η. Για­τί νά εἶ­μαι Ὀρ­θό­δο­ξος; 

1. Γιατί νά μήν εἶμαι παπικός ἤ προτεστάντης; 

α. Ὁ Χριστός μία μόνο Ἐκκλησία ἵδρυσε 

β. Μήπως ἡ μία ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι κάποια ἀπό τίς Προτεσταντικές Ὁμολογίες; 

γ. Μήπως ἡ μία ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι ὁ Παπισμός; 

     Οἱ αἱ­ρετικές ὁμάδες δέν ἔχουν τή χά­­ρη τοῦ Θεοῦ 

     Στά ἄλ­λα χρι­στι­α­νι­κά δόγ­μα­τα μπο­ροῦν νά γί­νουν θαύ­μα­τα μέ τή δύ­να­μη τοῦ Χρι­στοῦ; 

2. Γιατί ἡ μία ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη; 

α. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ «Πρώτη Ἐκκλησία» 

β. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ χῶρος τῆς ἐμπει­ρί­ας τοῦ Θεοῦ 

γ. Πῶς μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βι­ώ­νου­με τή γνήσια ἐμ­πει­ρί­α τοῦ Θε­οῦ; 

δ. Σημεῖα τῆς χάριτος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Ὁ Χρι­στός, ὁ κυ­ρί­αρ­χος τῆς ἱ­στο­ρί­ας 

Ἐπιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.194 kg
Διαστάσεις 12 x 19 cm
Ἔκδοση

Ἐξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

151

Κωδικός

ISBN

978-960-9575-14-0

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Ἀξιολογήσεις

Δέν ὑπάρχει καμία ἀξιολόγηση ἀκόμη.

Δώστε πρῶτος μία ἀξιολόγηση “ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ;”