Έκπτωση
Απολογητικά

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ;

(1 αξιολόγηση πελάτη)

7,20 πόντοι
7,20

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 151
Έκδοση:
Κωδικός: 01-485
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Σε ποιον Θεό να πιστέψω;

Υπάρχει Θεός; Είναι δυνατόν να είναι ο Θεός άγνωστος; Είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλοί θεοί; Ποιος είναι ο ένας αληθινός Θεός; Γατί ο δικός μας Θεός να είναι ο αληθινός και όχι ο Θεός κάποιας άλλης θρησκείας; Γιατί να μην είναι ο Θεός όλων των θρησκειών ό ίδιος Θεός, στον Οποίο απλώς πιστεύουμε διαφορετικά; ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός; Είναι ο Ιησούς Χριστός Θεός;  Ποια είναι η αληθινή Εκκλησία Του; Γιατί να είμαι Ορθόδοξος;

 • Εισα­γω­γή
 • Κεφάλαιο Α΄ - Υ­πάρ­χει Θε­ός;
  • 1. Δεν υ­πάρ­χει Θε­ός!
   • Πι­στεύ­ω μό­νο ό­,τι βλέ­πω κι αγ­γί­ζω!
   • Η ε­πι­στή­μη δεν μπο­ρεί να τα εξη­γή­σει ό­λα
   • Για­τί υ­πάρ­χουν σή­με­ρα άθε­οι;
   • Πώς ε­ξη­γούν οι «άθεοι» το φαι­νό­με­νο της θρη­σκεί­ας;
  • 2. Υπάρχει Θεός!
   • Δεν υ­πάρ­χει λα­ός χω­ρίς θρη­σκεί­α
   • Για­τί ο άν­θρω­πος α­να­ζη­τά τον Θε­ό;
   • Υ­πάρ­χουν α­πο­δεί­ξεις για την ύ­παρ­ξη του Θε­ού;
   • Ό­λα μι­λούν για την ύ­παρ­ξη του Θε­ού
   • Φθά­νει η λο­γι­κή για να πι­στέ­ψω;
   • Θέ­μα βι­ώ­μα­τος και ό­χι μό­νο λο­γι­κής
   • Πί­στη, η αίσθηση του Θεού
   • Η πίστη αναγκαία και για τα εγκόσμια!
  • Κεφάλαιο Β΄ - Ποι­ος εί­ναι ο Θε­ός;
   • 1. Πι­στεύ­ω σε μια α­νώ­τε­ρη δύ­να­μη!
   • 2. Εί­ναι δυ­να­τόν να εί­ναι ο Θε­ός ά­γνω­στος;
   • 3. Εί­ναι δυ­να­τόν να υ­πάρ­χουν πολ­λοί θε­οί;
 • Κεφάλαιο Γ΄ - Οι θρη­σκεί­ες
  • 1. Σε ποι­όν Θε­ό να πι­στέ­ψω;
   • Μπορεί όλες οι θρησκείες να έχουν στοιχεία για τον αληθινό Θεό;
   • Για­τί οι θρη­σκεί­ες έ­χουν κοι­νά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά;
   • Α­πό τη μο­νο­θε­ΐ­α στην ει­δω­λο­λα­τρί­α
  • 2. Οι ι­δρυ­τές των θρη­σκει­ών
   • Ζω­ρο­α­στρι­σμός
   • Κομ­φου­κι­α­νι­σμός
   • Ιν­δου­ι­σμός
   • Βου­δι­σμός
   • ­Ισ­λα­μι­σμός
   • Κρύ­βουν τα τρω­τά τους ση­μεί­α
  • 3. Έ­χει τρω­τά ση­μεί­α η πί­στη μας;
   • Γε­νι­κές δι­α­πι­στώ­σεις για τις άλλες θρησκείες
 • Κεφάλαιο Δ΄ - Ο χρι­στι­α­νι­σμός, η μό­νη α­λη­θι­νή πί­στη
  • Α. Ι­στο­ρι­κή ύ­παρ­ξη του Ι­η­σού Χρι­στού
   • 1. Οι μαρ­τυ­ρί­ες των ι­στο­ρι­κών της ε­πο­χής
   • 2. Οι διωγμοί
   • 3. Αρ­χαι­ο­λο­γι­κά ευ­ρή­μα­τα
   • 4. Η Και­νή Δι­α­θή­κη, το πιο αξιόπιστο βιβλίο
   • Οι μαρ­τυ­ρί­ες των συγ­γρα­φέ­ων της Και­νής Δι­α­θήκης είναι αξιόπιστες;
  • Β. Ποι­α ήταν η ζωή του Χριστού;
   • Η τελειότητα της ζωής Του
   • Η αγάπη Του
   • Η ταπείνωση και η υπομονή Του
   • Η αναμαρτησία Του
  • Γ. Η διδασκαλία του Χριστού
   • 1. Τι δίδαξε ο Χριστός;
   • 2. Πως δίδασκε ο Χριστός;
  • Δ. Η θεότητα του Χριστού
   • Μια «α­πο­τυ­χη­μέ­νη θρη­σκεί­α» ή κά­τι άλ­λο;
   • Ό­χι «θρη­σκεί­α» αλ­λά «α­πο­κά­λυ­ψη»
   • Ο Χρι­στός εί­ναι ο μό­νος θρησκευτικός ηγέτης που εί­πε ό­τι εί­ναι Θεός!
   • Διεκήρυττε τη θεϊκή Του φύση
   • Οι μαρ­τυ­ρί­ες της θε­ό­τη­τας του Κυ­ρί­ου α­πό τους α­πο­στό­λους και τους συγ­γρα­φείς της Και­νής Δι­α­θή­κης
  • Ε. Οι προ­φη­τεί­ες για τον Χρι­στό
  • Στ. Τα θαύ­μα­τα του Χρι­στού
   • Οι Ε­βραί­οι δεν αμ­φι­σβή­τη­σαν αυτά καθεαυτά τα θαύ­μα­τα. Γιατί;
   • Μή­πως μπο­ρούν να ε­ξη­γη­θούν με φυ­σι­κό τρό­πο;
   • Γιατί γί­νον­ται θαύ­μα­τα στις άλ­λες θρη­σκεί­ες;
  • Ζ. Η Α­νά­στα­ση του Χρι­στού
   • Η με­γα­λύ­τε­ρη α­πό­δει­ξη της θεότητάς Του
   • Αμ­φι­σβή­τη­ση Α­να­στά­σε­ως
   • Τα τε­κμή­ρια της Α­να­στά­σε­ως
   • Οι κα­τη­γο­ρί­ες ε­ναν­τί­ον της Α­να­στά­σε­ως
    • 1. Μή­πως μας α­πά­τη­σαν οι μα­θη­τές
    • 2. Μή­πως α­πα­τή­θη­καν οι από­στο­λοι;
    • 3. Η θε­ω­ρί­α των ψευ­δαι­σθή­σε­ων
  • Η. Για­τί να εί­μαι Ορ­θό­δο­ξος;
   • 1. Γιατί να μην είμαι παπικός ή προτεστάντης;
    • α. Ο Χριστός μια μόνο Εκκλησία ίδρυσε
    • β. Μήπως η μια αληθινή Εκκλησία είναι κάποια από τις Προτεσταντικές Ομολογίες;
    • γ. Μήπως η μια αληθινή Εκκλησία είναι ο Παπισμός;
    • Οι αι­ρετικές ομάδες δεν έχουν τη χάρη του Θεού
    • Στα άλ­λα χρι­στι­α­νι­κά δόγ­μα­τα μπο­ρούν να γί­νουν θαύ­μα­τα με τη δύ­να­μη του Χρι­στού;
   • 2. Γιατί η μια αληθινή Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη;
    • α. Είναι η ίδια η «Πρώτη Εκκλησία»
    • β. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο χώρος της εμπει­ρί­ας του Θεού
    • γ. Πώς μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία βι­ώ­νου­με τη γνήσια εμ­πει­ρί­α του Θε­ού;
    • δ. Σημεία της χάριτος στην Ορθόδοξη Εκκλησία
   • Ο Χρι­στός, ο κυ­ρί­αρ­χος της ι­στο­ρί­ας

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,194 kg
Διαστάσεις 12 × 19 cm
Έκδοση

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

151

Κωδικός

ISBN

978-960-9575-14-0

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

1 κριτική για ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ;

 1. xadamalas (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  Εξαιρετικό βιβλιαράκι. Ευανάγνωστο και δίνει λογικές και εμπεριστατωμένες απαντήσεις.

Προσθήκη μίας αξιολόγησης