Ἔκπτωση
Απολογητικά

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ;

(1 αξιολόγηση πελάτη)

7,00 6,30

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 151
Έκδοση:
Κωδικός: 01-485
Κωδικός προϊόντος: 01-485 Κατηγορίες: , , , Ετικέτες: ,

Περιγραφή Προϊόντος

Σε ποιον Θεό να πιστέψω;

Υπάρχει Θεός; Είναι δυνατόν να είναι ο Θεός άγνωστος; Είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλοί θεοί; Ποιος είναι ο ένας αληθινός Θεός; Γατί ο δικός μας Θεός να είναι ο αληθινός και όχι ο Θεός κάποιας άλλης θρησκείας; Γιατί να μην είναι ο Θεός όλων των θρησκειών ό ίδιος Θεός, στον Οποίο απλώς πιστεύουμε διαφορετικά; ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός; Είναι ο Ιησούς Χριστός Θεός;  Ποια είναι η αληθινή Εκκλησία Του; Γιατί να είμαι Ορθόδοξος;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰ­σα­γω­γή

Κεφάλαιο Α΄ – Ὑ­πάρ­χει Θε­ός;

1. Δέν ὑ­πάρ­χει Θε­ός!

Πι­στεύ­ω μό­νο ὅ­,τι βλέ­πω κι ἀγ­γί­ζω!

Ἡ ἐ­πι­στή­μη δέν μπο­ρεῖ νά τά ἐ­ξη­γή­σει ὅ­λα

Για­τί ὑ­πάρ­χουν σή­με­ρα ἄ­θε­οι;

Πῶς ἐ­ξη­γοῦν οἱ «ἄθεοι» τό φαι­νό­με­νο τῆς θρη­σκεί­ας;

2. Ὑπάρχει Θεός!

Δέν ὑ­πάρ­χει λα­ός χω­ρίς θρη­σκεί­α

Για­τί ὁ ἄν­θρω­πος ἀ­να­ζη­τᾶ τόν Θε­ό;

Ὑ­πάρ­χουν ἀ­πο­δεί­ξεις γιά τήν ὕ­παρ­ξη τοῦ Θε­οῦ;

Ὅ­λα μι­λοῦν γιά τήν ὕ­παρ­ξη τοῦ Θε­οῦ

Φθά­νει ἡ λο­γι­κή γιά νά πι­στέ­ψω;

Θέ­μα βι­ώ­μα­τος καί ὄ­χι μό­νο λο­γι­κῆς

Πί­στη, ἡ αἴσθηση τοῦ Θεοῦ

Ἡ πίστη ἀναγκαία καί γιά τά ἐγκόσμια!

Κεφάλαιο Β΄ – Ποι­ός εἶ­ναι ὁ Θε­ός;

1. Πι­στεύ­ω σέ μιά ἀ­νώ­τε­ρη δύ­να­μη!

2. Εἶ­ναι δυ­να­τόν νά εἶ­ναι ὁ Θε­ός ἄ­γνω­στος;

3. Εἶ­ναι δυ­να­τόν νά ὑ­πάρ­χουν πολ­λοί θε­οί;

Κεφάλαιο Γ΄ – Οἱ θρη­σκεῖ­ες

1. Σέ ποι­όν Θε­ό νά πι­στέ­ψω;

Μπορεῖ ὅλες οἱ θρησκεῖες νά ἔχουν στοιχεῖα γιά τόν ἀληθινό Θεό;

Για­τί οἱ θρη­σκεῖ­ες ἔ­χουν κοι­νά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά;

Ἀ­πό τή μο­νο­θε­ΐ­α στήν εἰ­δω­λο­λα­τρί­α

2. Οἱ ἱ­δρυ­τές τῶν θρη­σκει­ῶν

Ζω­ρο­α­στρι­σμός

Κομ­φου­κι­α­νι­σμός

Ἰν­δου­ι­σμός

Βου­δι­σμός

’­Ισ­λα­μι­σμός

Κρύ­βουν τά τρω­τά τους ση­μεῖ­α

3. Ἔ­χει τρω­τά ση­μεῖ­α ἡ πί­στη μας;

Γε­νι­κές δι­α­πι­στώ­σεις γιά τίς ἄλλες θρησκεῖες

Κεφάλαιο Δ΄ – Ὁ χρι­στι­α­νι­σμός, ἡ μό­νη ἀ­λη­θι­νή πί­στη

Α. Ἱ­στο­ρι­κή ὕ­παρ­ξη τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ

1. Οἱ μαρ­τυ­ρί­ες τῶν ἱ­στο­ρι­κῶν τῆς ἐ­πο­χῆς

2. Οἱ διωγμοί

3. Ἀρ­χαι­ο­λο­γι­κά εὑ­ρή­μα­τα

4. Ἡ Και­νή Δι­α­θή­κη, τό πιό ἀξιόπιστο βιβλίο

Οἱ μαρ­τυ­ρί­ες τῶν συγ­γρα­φέ­ων τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­­κης εἶναι ἀξιόπιστες;

Β. Ποι­ά ἦταν ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ;

Ἡ τελειότητα τῆς ζωῆς Του

Ἡ ἀγάπη Του

Ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπομονή Του

Ἡ ἀναμαρτησία Του

Γ. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ

1. Τί δίδαξε ὁ Χριστός;

2. Πῶς δίδασκε ὁ Χριστός;

Δ. Ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ

Μιά «ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νη θρη­σκεί­α» ἤ κά­τι ἄλ­λο;

Ὄ­χι «θρη­σκεί­α» ἀλ­λά «ἀ­πο­κά­λυ­ψη»

Ὁ Χρι­στός εἶ­ναι ὁ μό­νος θρησκευτικός ἡγέτης πού εἶ­πε ὅ­τι εἶ­ναι Θεός!

Διεκήρυττε τή θεϊκή Του φύση

Οἱ μαρ­τυ­ρί­ες τῆς θε­ό­τη­τας τοῦ Κυ­ρί­ου ἀ­πό τούς ἀ­πο­στό­λους καί τούς συγ­γρα­φεῖς τῆς Και­νῆς Δι­α­θή­κης

Ε. Οἱ προ­φη­τεῖ­ες γιά τόν Χρι­στό

ΣΤ. Τά θαύ­μα­τα τοῦ Χρι­στοῦ

Οἱ Ἑ­βραῖ­οι δέν ἀμ­φι­σβή­τη­σαν αὐτά καθεαυτά τά θαύ­μα­τα. Γιατί;

Μή­πως μπο­ροῦν νά ἐ­ξη­γη­θοῦν μέ φυ­σι­κό τρό­πο;

Γιατί γί­νον­ται θαύ­μα­τα στίς ἄλ­λες θρη­σκεῖ­ες;

Ζ. Ἡ Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Χρι­στοῦ

Ἡ με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­πό­δει­ξη τῆς θεότητάς Του

Ἀμ­φι­σβή­τη­ση Ἀ­να­στά­σε­ως

Τά τε­κμή­ρια τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως

Οἱ κα­τη­γο­ρί­ες ἐ­ναν­τί­ον τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως

1. Μή­πως μᾶς ἀ­πά­τη­σαν οἱ μα­θη­τές

2. Μή­πως ἀ­πα­τή­θη­καν οἱ ἀπό­στο­λοι;

3. Ἡ θε­ω­ρί­α τῶν ψευ­δαι­σθή­σε­ων

Η. Για­τί νά εἶ­μαι Ὀρ­θό­δο­ξος;

1. Γιατί νά μήν εἶμαι παπικός ἤ προτεστάντης;

α. Ὁ Χριστός μία μόνο Ἐκκλησία ἵδρυσε

β. Μήπως ἡ μία ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι κάποια ἀπό τίς Προτεσταντικές Ὁμολογίες;

γ. Μήπως ἡ μία ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι ὁ Παπισμός;

Οἱ αἱ­ρετικές ὁμάδες δέν ἔχουν τή χά­­ρη τοῦ Θεοῦ

Στά ἄλ­λα χρι­στι­α­νι­κά δόγ­μα­τα μπο­ροῦν νά γί­νουν θαύ­μα­τα μέ τή δύ­να­μη τοῦ Χρι­στοῦ;

2. Γιατί ἡ μία ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη;

α. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ «Πρώτη Ἐκκλησία»

β. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ χῶρος τῆς ἐμπει­ρί­ας τοῦ Θεοῦ

γ. Πῶς μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βι­ώ­νου­με τή γνήσια ἐμ­πει­ρί­α τοῦ Θε­οῦ;

δ. Σημεῖα τῆς χάριτος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Ὁ Χρι­στός, ὁ κυ­ρί­αρ­χος τῆς ἱ­στο­ρί­ας

Ἐπιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.194 kg
Διαστάσεις 12 × 19 cm
Έκδοση

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

151

Κωδικός

ISBN

978-960-9575-14-0

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

1 κριτική για ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ;

  1. xadamalas (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

    Εξαιρετικό βιβλιαράκι. Ευανάγνωστο και δίνει λογικές και εμπεριστατωμένες απαντήσεις.

Προσθήκη μίας αξιολόγησης