Οικοδομητικά

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ

26,50 πόντοι
26,50

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Το γνωστό έργο του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη σε απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ................................................................................................................11
ΜΕΛΕΤΗ Α ́ (1) ....................................................................................................................12
Α' - Τι έκανε ο Θεός για την σωτηρία του ανθρώπου....................................................12
Β' - Τι έπαθε ο Ιησούς Χριστός γι' αυτήν........................................................................14
Γ' - Τι πρέπει να κάνη και να παθαίνη ο άνθρωπος γι' αυτήν. ......................................16
ΜΕΛΕΤΗ Β' (2) ....................................................................................................................18
Ο άνθρωπος....................................................................................................................18
Α΄- Πλάσθηκε από τον Θεό. ...........................................................................................18
Β' - Πλάσθηκε για τον Θεό. ............................................................................................19
Γ' - Πλάσθηκε, για να απολαμβάνη αιώνια τον Θεό......................................................21
ΜΕΛΕΤΗ Γ'. (3)....................................................................................................................24
Α' - Τα μέσα που μας έδωσε ο Θεός, για να πετύχουμε τον τελικό σκοπό μας. ..........24
Β' - Εμείς κάνουμε κακή χρήση αυτών των μέσων. .......................................................25
Γ' - Πώς πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κακή χρήσι. ...............................................26
ΜΕΛΕΤΗ Δ ́. (4) ...................................................................................................................28
Πόσο είναι το βάρος της θανάσιμης αμαρτίας..............................................................28
Α' - Από το πρόσωπο, που ζημιώνεται...........................................................................28
Β' - Από το πρόσωπο, που βλάπτει. ...............................................................................29
Γ' - Από την βλάβη αυτή καθ' εαυτή. .............................................................................30
ΜΕΛΕΤΗ Ε'. (5) ...................................................................................................................33
Οι τιμωρίες για την αμαρτία που δόθηκαν ...................................................................33
Α - Στους Αγγέλους. ........................................................................................................33
Β' - Στον Αδάμ. ................................................................................................................35
Γ' - Στον Ιησού Χριστό. ....................................................................................................37
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤ'. (6)..................................................................................................................39
Α' - Ο αριθμός των αμαρτιών κάθε ανθρώπου. ............................................................39
Β' - Το βάρος τους...........................................................................................................40
Γ' - Η αχαριστία που δείχνει ο άνθρωπος στις ευεργεσίες του Θεού με τις αμαρτίες. 41
ΜΕΛΕΤΗ Ζ'. (7)....................................................................................................................43
Α' - Το κακό που περιέχει καθ' εαυτήν η αμαρτία.........................................................43
Β' - Το κακό που προξενεί στους άλλους στην παρούσα ζωή. ......................................44
Γ' - Το κακό που προξενεί στην μέλλουσα ζωή..............................................................46
ΜΕΛΕΤΗ Η'. (8)...................................................................................................................48

[4]
Α' - Ο θάνατος είναι τέλος όλου του αισθητικού. .........................................................48
Β' - Είναι τέλος όλης της απάτης. ...................................................................................49
Γ' - Είναι τέλος όλου του κόσμου. ..................................................................................52
ΜΕΛΕΤΗ Θ'. (9)...................................................................................................................56
Α' - Η ζωή και ο θάνατος των αμαρτωλών.....................................................................56
Β' - Η ζωή και ο θάνατος των δικαίων............................................................................57
Γ' - Με τίνος ζωή και θάνατο μοιάζει η ζωή και ο θάνατος κάθε ανθρώπου. ..............58
ΜΕΛΕΤΗ Ι'. (10) ..................................................................................................................60
Α' - Η μερική κόλασις που ήδη λαμβάνουν οι αμαρτωλοί στον άδη και ή δεινότητα της
φυλακής του άδη................................................................................................................60
Β' - Η λύπη που έχουν εκεί οι αμαρτωλοί για το παρόν................................................63
Γ' - Ο φόβος που έχουν για το μέλλον. ..........................................................................68
ΜΕΛΕΤΗ ΙΑ'. (11) ................................................................................................................72
Η μέλλουσα κρίσις πρόκειται να είναι μεγάλη..............................................................72
Α' - Για τα πρόσωπα και υποκείμενα που θα συγκεντρωθούν. ....................................72
Β' - Για τα πράγματα, που θα εξετασθούν.....................................................................74
Γ' - Για εκείνα, που θα αποφασισθούν ..........................................................................76
ΜΕΛΕΤΗ ΙΒ'. (12) ................................................................................................................79
Οι τιμωρίες του άδη. ......................................................................................................79
Α' - Είναι πολλές στην ποσότητα....................................................................................79
Β' - Είναι δεινές σε ποιότητα..........................................................................................81
Γ' - Είναι αιώνιες. ............................................................................................................82
ΜΕΛΕΤΗ ΙΓ'. (13).................................................................................................................85
Κάθε κολασμένος χριστιανός θα έχη τρείς διαθέσεις...................................................85
Α' - Μετάνοια του περασμένου. ....................................................................................85
Β' - Θλίψι του παρόντος. ................................................................................................86
Γ' - Απελπισία του μέλλοντος. ........................................................................................88
ΜΕΛΕΤΗ ΙΔ'. (14) ................................................................................................................91
Τα συγγνωστα αμαρτήματα ...........................................................................................91
Α' - Πόσο είναι το βάρος τους. .......................................................................................91
Β' - Πόσο είναι το πλήθος των κακών που προξενούν. .................................................93
Γ' - Ποιες τιμωρίες προξενούν και στην παρούσα ζωή και στην μέλλουσα..................97
ΜΕΛΕΤΗ ΙΕ ́. (15) ............................................................................................................. 101
Στην παραβολή του Ασώτου. ...................................................................................... 101

[5]
Α' - Αυτός αναχώρησε από τον οίκο του πατέρα του................................................. 101
Β' - Ποιά ζωή έζησε μετά την αναχώρησι. .................................................................. 103
Γ' - Ποιά επιστροφή έδειξε.......................................................................................... 104
ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤ'. (16)............................................................................................................ 108
Α' - Πρέπει κάθε Χριστιανός να διαλέγη μία ζωή, την πιο ωφέλιμη και κατάλληλη, για
να επιτύχη τον σκοπό της σωτηρίας του......................................................................... 108
Β' - Με ποιους τρόπους πρέπει να διαλέγη αυτή την ζωή. ........................................ 111
Γ' - Πρέπει να διορθώνη την εκλογή της ζωής του, αν δεν την έκανε όπως πρέπει. . 115
ΜΕΛΕΤΗ ΙΖ'. (17) ............................................................................................................. 119
Α' - Οφείλουμε να αγαπούμε τον Θεό, διότι μάς προστάζει να τον αγαπούμε. ....... 119
Β' - Διότι Αυτός καθ' εαυτόν είναι άξιος αγάπης υπέρ ταύτα. ................................... 121
Γ' - Διότι μάς προσκαλεί στην αγάπη του με τόσες ευεργεσίες και ιδιαίτερα με την
αγάπη που μας αγαπά..................................................................................................... 122
ΜΕΛΕΤΗ ΙΗ'. (18)............................................................................................................. 126
Η δόξα του Παραδείσου, στην οποία θα απολαμβάνουν οι μακάριοι ...................... 126
Α' - Όλα μαζι τα αγαθά................................................................................................ 126
Β' - Όλα τέλεια. ............................................................................................................ 130
Γ' - Όλα τέλεια αιώνια. ................................................................................................ 133
ΜΕΛΕΤΗ ΙΘ'. (19)............................................................................................................. 136
Το Πόσο ευεργέτησε η ενανθρώπησις του Θεού Λόγου την ανθρώπινη φύσι ......... 136
Α' - Διότι βρίσκεται μέσα σε ένα άπειρο βάθος ......................................................... 136
Β' - Διότι ανυψώθηκε σε ένα άπειρο ύψος. ............................................................... 137
Γ' - Διότι χρησιμοποίησε γι' αυτήν ο Υιός του Θεού μία πολύ μεγάλη ταπείνωσι. ... 139
ΜΕΛΕΤΗ Κ'. (20) .............................................................................................................. 142
Με την γέννησί του πολέμησε και θεράπευσε........................................................... 142
Α' -Τον έρωτα του πλούτου......................................................................................... 142
Β' - Τον έρωτα των ηδονών. ........................................................................................ 144
Γ' - Τον έρωτα της δόξας.............................................................................................. 146
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑ'. (21) ............................................................................................................ 150
Στην περιτομή του Χριστού ο Χριστός με την περιτομή του κατασκεύασε ............... 150
Α' - Ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων................................. 150
Β' - Ένα φάρμακο ανακουφιστικό των πόνων τους. ................................................... 152
Γ' - Ένα φάρμακο διαφυλακτικό της υγείας τους. ...................................................... 154
ΜΕΛΕΤΗ ΚΒ'. (22) ............................................................................................................ 159
Στην προσκύνησι και οδοιπορία των μάγων, την οποία. ........................................... 159

[6]
Α' - Άρχισαν με προθυμία. .......................................................................................... 159
Β' - Την ακολούθησαν με σταθερότητα και μεγαλοψυχία......................................... 165
Γ' - Την τελείωσαν με σύνεσι, προσφέροντας στον Χριστό τα μυστηριώδη δώρα τους.
.......................................................................................................................................... 168
ΜΕΛΕΤΗ ΚΓ'. (23)............................................................................................................. 172
Η ζωή του Ιησού Χριστού γενικά εξετασμένη, στην οποία ο Κύριος ......................... 172
Α'. Φύλαξε υπακοή στους γονείς του. ........................................................................ 172
Β'. Έκανε εργόχειρο. .................................................................................................... 175
Γ'. Φύλαξε την πρός Θεό και προς τον πλησίον αγάπη. ............................................. 181
ΜΕΛΕΤΗ ΚΔ ́ (24) ............................................................................................................. 188
Η διδασκαλία του θείου Ευαγγελίου.......................................................................... 188
Α' - Ποιός είναι ο διδάσκαλός της............................................................................... 188
Β' - Ποιά είναι η διδασκαλία του. ............................................................................... 190
Γ' - Ποιοί είναι οι μαθητές, που πρέπει να την μαθαίνουν. ....................................... 193
ΜΕΛΕΤΗ ΚΕ'. (25) ............................................................................................................ 195
Ο πόλεμος που ήλθε ο Χριστός να βάλη επάνω στην γή με το Ευαγγέλιο, στον οποίο
.......................................................................................................................................... 195
Α' - Άρχιστράτηγος και βασιλεύς είναι ο Χριστός....................................................... 195
Β' - Τριών τάξεων άνθρωποι τον ακολουθούν............................................................ 196
Γ' - Με τρεις τρόπους και βαθμούς τον ακολουθούν. ................................................ 198
ΜΕΛΕΤΗ ΚΣΤ' (26) ........................................................................................................... 201
Στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας παρουσιάζεται ................................................. 201
Α' - Το μεγαλείο του δώρου. ....................................................................................... 201
Β' - Η αγάπη εκείνου που το χαρίζει. .......................................................................... 203
Γ' - Η ωφέλεια εκείνου που το δέχεται. ...................................................................... 206
ΜΕΛΕΤΗ ΚΖ'. (27) ............................................................................................................ 209
Ο Χριστός ίδρωσε στον κήπο με ιδρώτα, που έμοιαζε με θρόμβους αίματος .......... 209
Α' - Διότι προέβλεπε όλα τα πάθη που επρόκειτο να πάθη....................................... 209
Β' - Διότι λυπόταν για τις αμαρτίες μας. ..................................................................... 211
Γ' - Διότι προγνώριζε την αχαριστία μας..................................................................... 212
ΜΕΛΕΤΗ ΚΗ'. (28)............................................................................................................ 214
Στην άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, που προήλθε ................................................. 214
Α' - Από την υπερηφάνεια........................................................................................... 214
Β' - Από την αδιαφορία. .............................................................................................. 216
Γ' - Από την έλλειψη της προσευχής. .......................................................................... 219

[7]
ΜΕΛΕΤΗ ΚΘ'. (29)............................................................................................................ 223
Στην μαστίγωσι του Ιησού Χριστού, στην οποία ο Κύριος δοκίμασε......................... 223
Α' - Έναν υπερβολικό πόνο......................................................................................... 223
Β' - Μία υπερβολική ντροπή. ...................................................................................... 225
Γ' - Μία υπερβολική αγάπη......................................................................................... 228
ΜΕΛΕΤΗ Λ'. (30) .............................................................................................................. 230
Στο βάσταγμα του Σταυρού που έκανε ο Κύριος βαστάζοντάς τον ........................... 230
Α' – Δημόσια. ............................................................................................................... 230
Β' - Γενναία. ................................................................................................................. 234
Γ' - Καρτερικά και υπομονετικά. ................................................................................. 237
ΜΕΛΕΤΗ ΛΑ'. (31)............................................................................................................ 241
Όταν ο Κύριος ήταν πάνω στον σταυρό, στον οποίον................................................ 241
Α' - Υπέφερε πάρα πολύ ως προς το σώμα................................................................. 241
Β' - Υπέφερε πάρα πολύ ως προς την ψυχή. .............................................................. 244
Γ' - Μας άφησε ως διδασκαλία του τους επτά λόγους του........................................ 249
ΜΕΛΕΤΗ ΛΒ'. (32)............................................................................................................ 255
Στην Ανάσταση του Κυρίου, στην οποία οφείλουμε να χαρούμε μαζι...................... 255
Α' - Με τον Χριστό που αναστήθηκε. .......................................................................... 255
Β' - Με την αγιώτατη μητέρα του. .............................................................................. 260
Γ' - Με το σώμα μας. ................................................................................................... 264
ΜΕΛΕΤΗ ΛΓ ́. (33) ............................................................................................................ 269
Στην Πεντηκοστή, κατά την οποία το Πνεύμα το άγιο ενήργησε στους Αποστόλους 269
Α' - Μεταβολή του νου................................................................................................ 269
Β' - Μεταβολή της καρδιάς. ........................................................................................ 271
Γ' - Μεταβολή της γλώσσας. ....................................................................................... 273
ΜΕΛΕΤΗ ΛΔ΄. (34) ........................................................................................................... 276
Στην Κυριακή των αγίων Πάντων, στην οποία............................................................ 276
Α' - Εμφανίζονται δύο άρχοντες συγκεντρώνοντας στράτευμα, ο Χριστός και ο
εωσφόρος. ....................................................................................................................... 276
Β' - Ποιές αμοιβές δίνουν αυτοί στους οπαδούς τους στην παρούσα ζωή. .............. 280
Γ' - Ποιές αμοιβές τους δίνουν στην μέλλουσα ζωή................................................... 284
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ........................................................................................... 287
ΗΜΕΡΑ Α ́. (1) - Η αξία της σωτηρίας .......................................................................... 287
ΗΜΕΡΑ Β'. (2) - Το αβέβαιο της ώρας του θανάτου................................................... 287

[8]
ΗΜΕΡΑ Γ'. (3) - Η είδησις του θανάτου σε όλους ....................................................... 288
ΗΜΕΡΑ Δ'. (4) - Η ετοιμασία για τον θάνατο Τι πρέπει να κάνω, για να πεθάνω καλά;
.......................................................................................................................................... 288
ΗΜΕΡΑ Ε'. (5) - Η κατάστασις εκείνου που πεθαίνει ................................................. 288
ΗΜΕΡΑ ΣΤ'. (6) - Η τελευταία ώρα της ζωής............................................................... 289
ΗΜΕΡΑ Ζ'. (7) - Η Δευτέρα Παρουσία ......................................................................... 289
ΗΜΕΡΑ Η'. (8) - Η στάσις της ψυχής μετά τον θάνατο. .............................................. 289
ΗΜΕΡΑ Θ'. (9) - Η κατάστασης του σώματος μετά τον θάνατο. ................................ 290
HMEPA I. (10) - Η ζωή που θα κριθή. .......................................................................... 290
ΗΜΕΡΑ ΙΑ'. (11) - Η μετάνοια...................................................................................... 290
ΗΜΕΡΑ ΙΒ'. (12) - Η τελευταία Κρίσις.......................................................................... 291
ΗΜΕΡΑ ΙΓ'. (13) - Η ανάστασις των νεκρών. ............................................................... 291
ΗΜΕΡΑ ΙΔ'. (14) - Η έλευσις τού Χριστού.................................................................... 291
ΗΜΕΡΑ ΙΕ'. (15) - Η φανέρωσις της συνειδήσεως στην μέλλουσα κρίσι. .................. 292
ΗΜΕΡΑ ΙΣΤ'. (16) - Ο χωρισμός των δικαίων και των αμαρτωλών. ............................ 292
ΗΜΕΡΑ ΙΖ'. (17) - Η τελευταία απόφασις.................................................................... 293
ΗΜΕΡΑ ΙΗ'. (18) - Η τιμή του Κυρίου. ......................................................................... 293
ΗΜΕΡΑ ΙΘ'. (19) - Η κόλασις........................................................................................ 293
HMEPA K'. (20) - Η θέσις τών κολαζομένων. .............................................................. 294
HMEPA KA'. (21) - Το αβέβαιο της σωτηρίας.............................................................. 294
ΗΜΕΡΑ ΚΒ ́. (22) - Ο αριθμός των κολαζομένων. ....................................................... 294
ΗΜΕΡΑ ΚΓ'. (23) - Η εξομολόγησις ενός κολασμένου. ............................................... 295
ΗΜΕΡΑ ΚΔ'. (24) - Η αιώνια κόλασις........................................................................... 295
ΗΜΕΡΑ ΚΕ'. (25) - Η αναβολή του καιρού. ................................................................. 295
ΗΜΕΡΑ ΚΣΤ'. (26) - Ο Παράδεισος. ............................................................................. 296
HMEPA KZ'. (27) - Η οδός του Παραδείσου. ............................................................... 296
ΗΜΕΡΑ ΚΗ'. (28) - Η απόκτησης του Παραδείσου. .................................................... 296
ΗΜΕΡΑ ΚΘ'. (29) - Η αθανασία της ψυχής και του σώματος μετά την ανάστασι. .... 297
ΗΜΕΡΑ Λ'. (30) - Η απάντησις που δίνει η συνείδησις του καθενός. ........................ 297
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Α-Η) .............................................................................................................. 298
ΕΞΕΤΑΣΙΣ Α΄. Στην επιθυμία που έχεις, για να σώσης την ψυχή σου. ........................ 298
ΕΞΕΤΑΣΙΣ Β'. Τα άτακτα πάθη...................................................................................... 300
ΕΞΕΤΑΣΙΣ Γ'. Η εξομολόγησις. ...................................................................................... 303
ΕΞΕΤΑΣΙΣ Δ'. Πώς πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται στον εαυτό του. ...................... 306

[9]
ΕΞΕΤΑΣΙΣ Ε΄. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς προς τον πλησίον. .................. 309
ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΣΤ'. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανεις προς τον Θεό......................... 312
ΕΞΕΤΑΣΙΣ Ζ'. Οι κακές έξεις και η θεραπεία τους........................................................ 316
ΕΞΕΤΑΣΙΣ Η'. Οι θεολογικές αρετές Πίστις, Ελπίς και Άγάπη...................................... 318
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ.................................................................................................................... 323
ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ - Τα εμπόδια της σωτηρίας του ανθρώπου................................ 323
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................. 323
ΜΕΡΟΣ Α ́................................................................................................................. 323
ΜΕΡΟΣ Β'................................................................................................................. 325
ΜΕΡΟΣ Γ'. ................................................................................................................ 328
ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ - Η αυθάδεια εκείνων που αμαρτάνουν με την ελπίδα ότι
μπορούν να εξομολογηθούν και να μετανοήσουν ......................................................... 337
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................. 337
ΜΕΡΟΣ Α ́................................................................................................................. 337
ΜΕΡΟΣ Β'................................................................................................................. 338
ΜΕΡΟΣ Γ΄................................................................................................................. 341
ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΡΙΤΗ - Το εμπόδιο που προκαλεί στην σωτηρία η υπερηφάνεια ......... 359
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................. 359
ΜΕΡΟΣ Α'................................................................................................................. 359
ΜΕΡΟΣ Β'................................................................................................................. 360
ΜΕΡΟΣ Γ'. ................................................................................................................ 364
ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ - Το εμπόδιο που προξενεί στην σωτηρία ή αργία και οι πολλές
εργασίες. .......................................................................................................................... 371
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................. 371
ΜΕΡΟΣ Α ́................................................................................................................. 371
ΜΕΡΟΣ Β'................................................................................................................. 371
ΜΕΡΟΣ Γ' ................................................................................................................. 374
ΝΑΓΝΩΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ - Ο παράλογος έρωτας των ηδονών .......................................... 381
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................. 381
ΜΕΡΟΣ Α'................................................................................................................. 381
ΜΕΡΟΣ Β'................................................................................................................. 383
ΜΕΡΟΣ Γ .................................................................................................................. 387
ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΕΚΤΗ - Ο παράλογος έρωτας του πλούτου και των υπαρχόντων........... 391
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................. 391
ΜΕΡΟΣ Α ́................................................................................................................. 391

[10]
ΜΕΡΟΣ Β'................................................................................................................. 391
ΜΕΡΟΣ Γ' ................................................................................................................. 396
ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΕΒΔΟΜΗ - Το εμπόδιο που προκαλεί στην σωτηρία ο λίγος φόβος του
Θεού................................................................................................................................. 404
ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................. 404
ΜΕΡΟΣ Α ́................................................................................................................. 404
ΜΕΡΟΣ Β'................................................................................................................. 405
ΜΕΡΟΣ Γ'. ................................................................................................................ 408
ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΟΓΔΟΗ - Τα μέσα, που πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος, για να
διαφυλάσση τον καρπό, που απόκτησε από τα παρόντα πνευματικά γυμνάσματα. ... 418

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,21 kg
Διαστάσεις 17 × 25 cm
Έκδοση

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

610

Κωδικός

Συγγραφέας

,

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ”