Οικοδομητικά

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ

22,00 πόντοι
22,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 472
Κωδικός: 20-040
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Πνευματικά γυμνάσματα

Ο εξαίρετος και σοφώτατος ούτος Μοναχός, ο εν οσίοις πατήρ ημών Νικόδημος, όστις υπήρξε κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας υψηλόν υπόδειγμα μοναχικής αγιότητος και κορύφωμα της μορφωτικής συμβολής και της πολυποίκιλου και ευρυτάτης συγγραφικής επιδόσεως του ορθοδόξου μοναχισμού, εγεννήθη εις την νήσον Νάξον των Κυκλάδων τω 1749, ονομαζόμενος κατά κόσμον Νικόλαος Καλλιβούρτσης.
Ως έχων εκ νεαράς ηλικίας την μεγάλην κλίσιν προς τον μοναχικών βίον, παιδευθείς καταλλήλως και υπό οσίων ανδρών, κατέληξεν εις το Άγιον Όρος, εις την Ιεράν Μονήν του Διονυσίου, όπου εκάρη Μοναχός και έλαβε το όνομα Νικόδημος. Εκεί επεδόθη εις την συγγραφήν πάμπολλων θαυμασίων και ψυχωφελεστάτων συγγραμμάτων, ζήσας δε βίον θεάρεστον εξεδήμησεν εις Κύριον την 14ην Ιουλίου 1809.
Η πληθύς των υπ’ αυτού συγγραφέντων και εκδοθέντων έργων κατατάσσει τον άνδρα τούτον μεταξύ των πολυγραφωτάτων διδασκάλων της Ορθοδόξου Χριστιανικής θεολογίας και ηθικής, ως και της εκκλησιαστικής υμνολογίας, της αγιολογίας και του κανονικού δικαίου.
Τα πολυπληθή αυτού έργα συνετέλεσαν και συντελούν πάντοτε εις ψυχικήν ωφέλειαν, εις ηθικήν τόνωσιν και μεταρσίωσιν πνευματικήν, εις κατάνυξιν προς μίμησιν Χριστού και προς επιστροφήν και μετάνοιαν εις πνευματικήν άσκησιν προς τελειοποίησιν εις πραγματικά πνευματικά γυμνάσματα ώστε να ακολουθήσωμεν τον δρόμον της πνευματικής δράσεως προς άνοδον. […] (Από την έκδοση)

Επίγραμμα Ηρωελεγείον
Αφιέρωσις τῆς βίβλου
Εικών συγγραφέως
Πρόλογος τοῦ ἐκδότου
Προλεγόμενα τοῖς ἐντευξομένοις
Μελέτη Πρώτη
Α΄. Συλογισμός. Τί ἔκαμεν ὁ Θεὸς διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου.
Β. Τί ἔπαθεν ὁ Ἰησοῦς δι᾿ αὐτήν.
Γ΄. Τί πρέπει νὰ κάμνῃ καὶ νὰ παθαίνῃ ὁ ἄνθρωπος δι' αὐτήν.
Μελέτη Δευτέρα.
Α΄. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ἀπὸ τὸν Θεόν.
Β΄. Ὅτι ἐπλάσθη διὰ τὸν Θεόν.
Γ'. Ὅτι ἐπλάσθη διὰ νὰ ἀπολαμβάνη αἰωνίως τὸν Θεόν.
Μελέτη Τρίτη.
Α΄. Περὶ τῶν μέσων ὅπου μᾶς ἔδωκεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὸ ἄκρον τέλος μας
Β΄. Οτι ἡμεῖς κάμνομεν κατάχρησιν τῶν τοιούτων μέσων.
Γ΄. Πῶς πρέπει νὰ διορθώσωμεν τὴν κατάχρησιν.
Μελέτη Τετάρτη.
Α΄. Πόσον εἶναι τὸ βάρος τῆς θανασίμου ἁμαρτίας ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ βλαπτομένου.
Β΄. ᾿Απὸ τὸ πρόσωπον τοῦ βλάπτοντος.
Γ΄. ᾿Απὸ τὴν βλάβην αὐτὴν καθ᾿ ἑαυτήν.
Μελέτη Πέμπτη.
Α΄. Περὶ τῶν τιμωριῶν ὅπου ἐδόθησαν διὰ τὴν ἁμαρτίαν εἰς τοὺς ᾿Αγγέλους.
Β΄. Εἰς τὸν ᾿Αδάμ.
Γ΄. Εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.
Μελέτη Εκτη.
Α΄. Περὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἁμαρτιῶν ἑκάστου ἀνθρώπου.
Β΄. Περὶ τοῦ βάρους αὐτῶν
Γ΄. Περὶ τῆς ἀχαριστίας ὅπου δείχνει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰς εὐεργε σίας τοῦ Θεοῦ μὲ τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας.
Μελέτη Εβδόμη.
Α΄. Περὶ τοῦ κακοῦ ὅπου περιέχει καθ᾿ ἑαυτὴν ἡ ἁμαρτία.
Β΄. Περὶ τοῦ κακοῦ ὅπου προξενεῖ εἰς τοὺς ἄλλους ἐν τῇ παρούσῃ ζωή.
Γ΄. Περὶ τοῦ κακοῦ ὅπου προξενεῖ ἐν τῇ μελλούσῃ ζωή.
Μελέτη Ογδόη.
Α΄. Ὅτι ὁ θάνατος εἶναι τέλος ὅλου τοῦ αἰσθητικοῦ.
Β΄. Ὅτι εἶναι τέλος ὅλης τῆς ἀπάτης.
Γ΄. Ὅτι εἶναι τέλος ὅλου τοῦ καιροῦ.
Μελέτη ἐννάτη.
Α΄. Περὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τῶν ἁμαρτωλῶν.
Β΄. Περὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τῶν δικαίων.
Γ΄. Μὲ τίνος ζωὴν καὶ θάνατον ὁμοιάζει ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος ἑκάστου ἀνθρώπου.
Μελέτη Δεκάτη.
Περὶ τῆς μερικῆς κολάσεως ὅπου ἤδη λαμβάνουσιν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ἄδην
Α΄. Περὶ τῆς δεινότητος τῆς φυλακῆς τοῦ ᾅδου.
Β΄.Περὶ τῆς λύπης ὅπου ἔχουν ἐκεῖ οἱ ἁμαρτωλοὶ διὰ τὸ παρόν.
Γ΄. Περὶ τοῦ φόβου ὅπου ἔχουν διὰ τὸ μέλλον.
Μελέτη Δεκάτη Πρώτη
“Ότι ἡ μέλλουσα Κρίσις ἔχει νὰ ἦναι μεγάλη
Α΄. Διὰ τὰ πρόσωπα καὶ ὑποκείμενα ὅπου ἔχουν ἐκεῖ νὰ συναχθούν
Β΄. Διὰ τὰ πράγματα ὅπου ἔχουν νὰ ἐξετασθοῦν.
Γ΄. Δι᾿ ἐκεῖνα ὅπου ἔχουν νὰ ἀποφασισθοῦν.
Μελέτη Δεκάτη Δευτέρα.
Α΄. Ὅτι αἱ τιμωρίαι τοῦ ᾅδου εἶναι πολλαὶ εἰς τὴν ποσότητα.
Β΄. Οτι εἶναι δειναὶ εἰς τὴν ποιότητα.
Γ΄. Οτι εἶναι αἰώνιοι.
Μελέτη Δεκάτη Τρίτη.
"Ότι κάθε κολασμένος χριστιανός θέλει ἔχει τρεῖς διαθέσεις.
Α΄. Μετάνοιαν τοῦ περασμένου.
Β΄. Θλίψιν τοῦ παρόντος.
Γ΄. Απελπισίαν τοῦ μέλλοντος.
Μελέτη Δεκάτη Τετάρτη.
Α΄. Πόσον εἶναι τὸ βάρος τῶν συγγνωστών ἁμαρτημάτων.
Β΄. Πόσον εἶναι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν ὅπου προξενούν.
Γ. Ποίας τιμωρίας προξενοῦν καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν.
Μελέτη Δεκάτη Πέμπτη Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἀσώτου.
Α΄. Ὅτι αὐτὸς ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὸν οἶκον τοῦ πατρός του.
Β΄. Ποίαν ζωὴν ἔζησε μετὰ τὴν ἀναχώρησιν.
Γ΄. Ποίαν ἐπιστροφὴν ἔδειξεν.
Μελέτη Δεκάτη Εκτη
Α΄. Ότι πρέπει κάθε χριστιανὸς νὰ διαλέγη μίαν ζωὴν τὴν πλέον ὠφελιμωτέραν καὶ ἁρμοδιωτέραν εἰς τὸ νὰ ἐπιτύχῃ τὸ τέλος τῆς σωτηρίας του.
Β΄. Με ποιους τρόπους πρέπει νὰ διαλέγῃ τὴν τοιαύτην ζωήν.
Γ΄. Οτι πρέπει νὰ διορθώνῃ τὴν ἐκλογὴν τῆς ζωῆς του, ἀνίσως καὶ δὲν ἔκαμε καθὼς ἔπρεπε.
Μελέτη Δεκάτη Εβδόμη.
Α΄. Οτι χρεωστοῦμεν νὰ ἀγαπῶμεν τὸν Θεόν, διότι μᾶς προστάζει νὰ τὸν ἀγαπῶμεν.
Β΄. Διότι αὐτὸς καθ᾿ ἑαυτὸν εἶναι ἄξιος ἀγάπης ὑπὲρ πάντα.
Γ΄. Λιατί μᾶς προσκαλεῖ εἰς τὴν ἀγάπην του μὲ τόσας εὐεργασίας, καὶ ἐξαιρέτως μὲ τὴν ἀγάπην ὅπου μᾶς ἀγαπᾷ.
Μελέτη Δεκάτη Ογδόη.
Α΄. Περὶ τῆς δόξης τοῦ παραδείσου, εἰς τὴν ὁποίαν οἱ μακάριοι ἔχουν νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλα ὁμοῦ τὰ ἀγαθά.
Β΄. Όλα τέλεια.
Γ΄. Όλα τέλεια αιωνίως.
Μελέτη Δεκάτη 'Εννάτη,
Πόσον εὐηργέτησεν ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν.
Α. Διότι αὐτὴ εὑρίσκετο μέσα εἰς ἕνα ἄπειρον βάθος.
Β΄ . Διότι ἀνυψώθη εἰς ἕνα ἄπειρον ύψος.
Γ΄. Διότι μετεχειρίσθη δι' αὐτὴν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μίαν ἄκραν ταπείνωσιν,
Μελέτη Εικοστή.
Α΄ . Ότι γεννηθεὶς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπολέμησε καὶ ἰάτρευσε τὸν ἔρωτα του πλούτου.
Β΄. Τὸν ἔρωτα των ἡδονῶν.
Γ΄. Τὸν ἔρωτα τῆς δόξης.
Μελέτη Εικοστή Πρώτη.
Εις τὴν περιτομὴν τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς περιτμηθείς κατεσκεύασε
Α΄. Ενα ἰατρικόν ἰαματικὸν τῆς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων.
Β΄. Ενα ἰατρικὸν ἀναψυκτικὸν τῶν πόνων των.
Γ΄. Ενα ἰατρικὸν διαφυλακτικὸν τῆς ὑγείας των.
Μελέτη Εικοστή Δευτέρα.
Εἰς τὴν προσκύνησιν καὶ ὁδοιπορίαν τῶν μάγων, τὴν ὁποίαν
Α΄. Αρχισαν μὲ προθυμίαν.
Β΄. Τὴν ἠκολούθησαν μὲ σταθερότητα καὶ μεγαλοψυχίαν.
Γ΄. Τὴν ἐτελείωσαν μὲ ἐλευθεριότητα προσφέροντες τῷ Χριστῷ τὰ μυστηριώδη δῶρα αὐτῶν.
Μελέτη Εικοστή Τρίτη.
Περὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γενικῶς θεωρουμένης εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος
Α΄. Εφύλαξεν ὑπακοὴν εἰς τοὺς γονεῖς του.
Β΄. Εκαμεν ἐργόχειρον.
Γ΄. Εφύλαξε τὴν πρὸς Θεὸν καὶ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπην.
Μελέτη Εἰκοστὴ Τετάρτη.
Περὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ θείου Εὐαγγελίου.
Α΄. Τίς εἶναι ὁ ταύτης διδάσκαλος.
Β΄. Ποία εἶναι ἡ διδασκαλία του.
Γ΄. Ποῖοι εἶναι οἱ μαθηταὶ ὅπου πρέπει νὰ τὴν μανθάνουν.
Μελέτη Εἰκοστὴ Πέμπτη.
Α΄. Περὶ τοῦ πολέμου ὅπου ἦλθε νὰ βάλῃ ὁ Χριστὸς εἰς τὴν γῆν διὰ τοῦ Εὐαγγελίου, εἰς τὸν ὁποῖον εἶναι ἀρχιστράτηγος καὶ βασιλεὺς ὁ Χριστός.
Β΄. Τριῶν τάξεων ἄνθρωποι τὸν ἀκολουθοῦν.
Γ΄. Κατὰ τρεῖς τρόπους καὶ βαθμοὺς τὸν ἀκολουθοῦν.
Μελέτη Εικοστή Εκτη.
Α΄. Ὅτι εἰς τὸ μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας παρασταίνεται τὸ μεγαλεῖον τοῦ δώρου.
Β΄. Ἡ ἀγάπη ἐκείνου ὅπου τὸ χαρίζει.
Γ΄. Η ὠφέλεια ἐκείνου ὅπου τὸ λαμβάνει.
Μελέτη Εἰκοστὴ Ἑβδόμη.
Ὅτι ὁ Χριστὸς ἱδρωσεν εἰς τὸν κῆπον ὡσεὶ θρόμβους αἵματος
Α΄. Διότι ἐπρόβλεπεν ὅλα τὰ πάθη ὅπου ἔμελλε νὰ πάθη.
Β'. Διότι ἐλυπεῖτο διὰ τὰς ἁμαρτίας μας.
Γ'. Διότι προεγνώριζε τὴν ἀχαριστίαν μας.
Μελέτη Εικοστή Ογδόη.
Εἰς τὴν ἄρνησιν τοῦ Πέτρου, ἡ ὁποία προήλθεν
Α΄. Ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειαν.
Β΄. ᾿Απὸ τὴν ἀμέλειαν.
Γ'. ᾿Απὸ τὴν ἔλλειψιν τῆς προσευχῆς.
Μελέτη Εἰκοστὴ Εννάτη. Εἰς τὴν μαστίγωσιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν
Α΄. Ένα ἄκρον πόνον ἐδοκίμασιν ὁ Κύριος
Β΄. Μίαν ἄκραν ἐντροπήν.
Γ΄. Μίαν άκραν ἀγάπην.
Μελέτη Τριακοστή.
Α΄. Ὅτι ἐβάστασεν ὁ Κύριος τὸν σταυρὸν δημοσίως.
Β΄. Γενναίως.
Γ΄. Καρτερικῶς καὶ ὑπομονητικῶς.
Μελέτη Τριακοστὴ Πρώτη.
Α΄. Όταν ὁ Κύριος ἐπάνω εἰς τὸν σταυρὸν ἔπαθεν ἄκρως κατὰ τὸ σῶμα.
Β΄. Επαθεν ἄκρως κατὰ τὴν ψυχήν.
Γ΄. Μᾶς ἄφησε διδασκαλίαν τοὺς ἑπτὰ λόγους του.
Μελέτη Τριακοστὴ Δευτέρα.
Α΄. Οτι εἰς τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ συγχαρῶμεν μὲ τὸν ἀναστάντα Χριστόν.
Β΄. Μὲ τὴν ἁγιωτάτην Μητέρα του.
Γ΄. Μὲ τὸ σῶμα μας.
Μελέτη Τριακοστὴ Τρίτη.
Α΄. Ὅτι εἰς τὴν Πεντηκοστὴν ἐνήργησε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον εἰς τοὺς ᾿Αποστόλους μεταβολὴν τοῦ νοῦ.
Β΄. Μεταβολὴν τῆς καρδίας.
Γ΄. Μεταβολὴν τῆς γλώσσης.
Μελέτη Τριακοστὴ Τετάρτη.
Α΄. Εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν ἁγίων Πάντων παρασταίνονται δύο αὐθενται συνάγοντες στράτευμα, ὁ Χριστὸς καὶ ὁ ἑωσφόρος.
Β΄. Ποίας πληρωμὰς δίδουν αὐτοὶ εἰς τοὺς ἀκολούθους των ἐν τῇ παρούση ζωή.
Γ΄. Ποίας ἀμοιβὰς τοὺς δίδουν ἐν τῇ μελλούσῃ ζωή.
ΕΤΕΡΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΙ
MEΛETAI TPIAKONTA
Διαμοιρασμέναι εἰς πᾶσαν ἡμέραν του μηνός.
Ημέρα Α΄. Περὶ τῆς ἀξίας τῆς σωτηρίας
Ημέρα Β΄. Περὶ τοῦ ἀβεβαίου τῆς ὥρας τοῦ θανάτου
Ημέρα Γ΄. Περὶ τῆς εἰδήσεως τοῦ θανάτου
Ημέρα Δ΄. Περὶ ἑτοιμασίας εἰς τὸν θάνατον
Ημέρα Ε΄. Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ ἀποθνήσκοντος
Ημέρα Γ΄. Περὶ τῆς ὕστερης ὥρας τῆς ζωῆς
Ημέρα Ζ΄. Περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας
Ημέρα Η΄ . Περὶ τῆς στάσεως τῆς ψυχῆς μετὰ τὸν θάνατον
Ημέρα Θ΄. Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ σώματος μετὰ τὸν θάνατον
Ημέρα Ι΄. Περὶ ζωῆς κριθησομένης
Ημέρα ΙΑ΄. Περὶ μετανοίας
Ημέρα ΙΒ΄. Περὶ τῆς τελευταίας Κρίσεως
Ημέρα ΙΓ΄. Περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν
Ημέρα ΙΔ΄. Περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ
Ημέρα ΙΕ΄. Περὶ τῆς φανερώσεως τῆς συνειδήσεως ἐν τῇ μελλούση Κρίσει
Ημέρα ΙΓ΄. Περὶ τοῦ χωρισμοῦ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν
Ημέρα ΙΖ΄. Περὶ τῆς τελευταίας ἀποφάσεως
Ημέρα ΙΗ΄. Περὶ τῆς τιμῆς τοῦ καιροῦ
Ημέρα ΙΘ΄. Περὶ τῆς κολάσεως
Ημέρα Κ΄. Περὶ τῆς συστάσεως τῶν κολασμένων
Ημέρα ΚΑ΄. Περὶ τοῦ ἀβεβαίου τῆς σωτηρίας
Ημέρα ΚΒ΄. Περὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κολαζομένων
Ημέρα ΚΙ'. Περὶ τῆς ἐξομολογήσεως ἑνὸς κολασμένου
Ημέρα ΚΔ΄. Περὶ τῆς αἰωνίου κολάσεως
Ημέρα ΚΕ΄. Περὶ τῆς ἀναβολῆς τοῦ καιροῦ
Ημέρα ΚΓ'. Περὶ τοῦ Παραδείσου
Ημέρα ΚΖ΄. Περὶ τῆς στράτας τοῦ Παραδείσου
Ημέρα ΚΗ'. Περὶ τῆς ἀποκτήσεως τοῦ Παραδείσου
Ημέρα ΚΘ'. Περὶ τῆς μετὰ τὴν ᾿Ανάστασιν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος
Ημέρα Λ΄. Περὶ τῆς ἀποκρίσεως ὅπου δίδει ἡ συνείδησις τοῦ κάθ᾿ ἑνὸς
ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΚΤΩ
Εξέτασις Πρώτη.
Επάνω εἰς τὴν ἐπιθυμίαν ὅπου ἔχεις διὰ νὰ σώσῃς τὴν ψυχήν σου.
Περὶ τῶν ἀτάκτων παθῶν
Εξέτασις Τρίτη,
Περὶ ᾿Εξομολογήσεως.
Εξέτασις Τετάρτη.
Μὲ ποῖον τρόπον πρέπει να φέρεται τις εἰς τὸν ἑαυτόν του.
Εξέτασις Πέμπτη.
Μὲ ποῖον τρόπον πρέπει νὰ φέρεται τις πρὸς τὸν πλησίον.
Εξέτασις Εκτη.
Μὲ ποῖον τρόπον πρέπει νὰ φέρεται τις πρὸς τὸν Θεόν.
Εξέτασις Εβδόμη.
Περὶ τῶν κακῶν ἔξεων καὶ τῆς ἰατρείας αὐτῶν.
Εξέτασις Ογδόη.
Περὶ τῶν θεολογικῶν ἀρετῶν πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης.
ΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΚΤΩ
Διαμοιρασμένη ἑκάστη εἰς τρία μέρη.
Ανάγνωσις Πρώτη. Μέρος Α΄.
Περὶ τῆς χαυνότητος καὶ ἀδυναμίας τῆς πίστεως.
Μέρος Β΄.
Ποίαν ζημίαν προξενεῖ εἰς τὴν σωτηρίαν ἡ ἀδυναμία τῆς πίστεως.
Μέρος Γ΄.
Περὶ τῆς ἰατρείας τῆς ἀδυναμίας τῆς πίστεως.
Ανάγνωσις Δευτέρα. Μέρος Α΄.
Περὶ τῆς αὐθαδείας ἐκείνων ἔπου ἁμαρτάνουν μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἔχουν νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦν. .
Μέρος Β΄
Ποίαν ζημίαν προξενοῦν εἰς τὴν σωτηρίαν τους ἐκεῖνοι ὅπου ἁμαρτάνουν μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἔχουν νὰ μετανοήσουν.
Μέρος Γ'.
Περὶ τῆς ἰατρείας ἐκείνων ὅπου ἁμαρτάνουν μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἔχουν νὰ μετανοήσουν.
Ανάγνωσις Τρίτη. Μέρος Α΄.
Περὶ τοῦ ἐμποδίου ὅπου φέρει εἰς τὴν σωτηρίαν ἡ ὑπερηφάνεια.
Μέρος Β΄.
Περὶ τῆς ζημίας ὅπου προξενεῖ εἰς τὴν ψυχὴν ἡ ὑπερηφάνεια.
Μέρος Γ΄.
Περὶ τῆς ἰατρείας τῆς ὑπερηφανείας.
Ανάγνωσις Τετάρτη. Μέρος Α΄.
Περὶ τοῦ ἐμποδίου ὅπου φέρουν εἰς τὴν σωτηρίαν ἡ ἀργία καὶ αἱ πολλαὶ δουλεῖαι.
Μέρος Β΄.
Περὶ τῆς ζημίας ὅπου προξενοῦν εἰς τὴν ψυχὴν ἡ ἀργία καὶ αἱ πολλαὶ δουλείαι.
Μέρος Γ΄.
Περὶ τῆς ἰατρείας τῆς ἀργίας καὶ τῶν πολλῶν ἐργασιῶν.
Ανάγνωσις Πέμπτη. Μέρος Α΄,
Περὶ τοῦ ἀτάκτου ἔρωτος τῶν ἡδονῶν.
Μέρος Β΄.
Περὶ τῆς ζημίας ὅπου φέρουν εἰς τὴν σωτηρίαν αἱ τῶν αἰ σθήσεων ἡδοναί.
Μέρος Γ΄.
Περὶ τῆς ἰατρείας τῶν ἡδονῶν τῶν αἰσθήσεων.
Ανάγνωσις Εκτη. Μέρος Α΄.
Περὶ τοῦ ἀτάκτου ἔρωτος τοῦ πλούτου καὶ τῶν ὑπαρχόντων.
Μέρος Β΄.
Περὶ τῆς ζημίας ὅπου φέρει εἰς τὴν σωτηρίαν ὁ τοιοῦτος ἔρωτας.
Μέρος Γ΄.
Περὶ τῆς ἰατρείας τοῦ ἀτάκτου ἔρωτος τοῦ πλούτου καὶ τῶν ὑπαρχόντων
Ανάγνωσις Εβδόμη. Μέρος Α΄.
Περὶ τοῦ ἐμποδίου ὅπου φέρει εἰς τὴν σωτηρίαν ὁ ὀλίγος φόβος τοῦ Θεοῦ
Μέρος Β΄.
Περὶ τῆς ζημίας ὅπου προξενεῖ εἰς τὴν ψυχὴν ὁ ὀλίγος φόβος τοῦ Θεοῦ.
Μέρος Γ΄.
Περὶ τῆς ἰατρείας τοῦ ὀλίγου φόβου τοῦ Θεοῦ.
'Ανάγνωσις Ογδόη.
Περὶ τῶν μέσων ὅπου πρέπει νὰ μεταχειρίζεται τις, διὰ νὰ φυλάττη τὸν καρπὸν ὅπου ἀπέκτησεν ἐκ τῶν παρόντων Πνευματικών Γυμνασμάτων.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,135 kg
Διαστάσεις 18 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

472

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ”