Θεολογικά

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

22,00 πόντοι
22,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 312
Κωδικός: 20-034
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Μαργαρίται

Είναι απάνθισμα εκ των πλέον εκλεκτών και θεοπνεύστων λόγων του Χρυσορρήμονος πατρός της Εκκλησίας μας Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και άλλων αγίων Πατέρων εις καθομιλουμένην γλώσσαν. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Λόγος Α’
Περὶ Παίδων ἀνατροφῆς, καὶ παιδεύσεως.
Λόγος Β’
Περὶ τοῦ κάλλους τῶν γυναικών.
Λόγος Γ’
Περὶ τοῦ μὴ καταφρονεῖν τῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ τῶν Θείων Μυστηρίων, ἐκ τοῦ Λόγου τοῦ ᾿Αγίου Πέτρου καὶ Ἠλία
Λόγος Δ’
Εἰς τὸ «Μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος».
Λόγος Ε’
Περὶ πλεονεξίας,
Λόγος ΣΤ’
Περὶ τῆς ἀκαθάρτου Υπερηφανείας, καὶ Κενοδοξίας.
Λόγος Ζ’
Εἰς τὸ Προφητικόν 'Ρητόν, τὸ λέγον. “Πλὴν μάτην <ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος ζῶν> καὶ περὶ Ελεημοσύνης.
Λόγος Η’
Περὶ μελλούσης Κρίσεως, καὶ ὅτι ἀτελεύτητος εἶναι ἡ κόλασις τοῖς μὴ πιστεύουσιν, ὅτι εἶναι Κόλασις.
Λόγος Θ’
Περί Μετανοίας, καὶ ἐξομολογήσεως.
Λόγος Ι’
Περὶ Φθόνου, καὶ Μίσους.
Λόγος ΙΑ’
Περὶ Μνησικακίας καὶ ῎Εχθρας.
Λόγος ΙΒ’
Περὶ Μνησικακίας, καὶ ᾿Ακακίας.
Λόγος ΙΓ’
Περὶ ᾿Αγάπης, καὶ φιλαδελφίας.
Λόγος ΙΔ’
Περὶ ᾿Ελεημοσύνης.
Λόγος ΙΕ’
Περὶ ἐκείνων, ὅπου ἀφίνουν ἀτελείωτον τὴν Θείαν Λειτουργίαν, καὶ μισεύουν, καὶ ὅπου κοινωνοῦν ἀναξίως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, καὶ μιμούν ται τὸν Ἰούδαν.
Λόγος ΙΣΤ’
Περὶ Προσευχῆς.
Λόγος ΙΖ’
Περί Αρετῆς καὶ Κακίας.
Λόγος ΙΗ’
Περί Ορκων.
Λόγος ΙΘ’
Περὶ Μετανοίας, καὶ περὶ τῶν ἀπολειφθέντων ἐν ταῖς Συνάξεσι, περὶ τῆς Ἱερᾶς Τραπέζης, καὶ περὶ Κρίσεως.
Λόγος Κ’
Περὶ διδαχῆς ἀκαταλήπτου.
Λόγος ΚΑ’
Περὶ Θανάτου καὶ τῆς Συντελείας τοῦ κόσμου.
Λόγος ΚΒ’
Περί Ταπεινοφροσύνης καὶ δικαιοσύνης.
Λόγος ΚΓ’
Περί Ψυχῆς καὶ Ελπίδος.
Λόγος ΚΔ’
Περὶ Αἰωνίου Κολάσεως καὶ φοβερᾶς Κρίσεως.
Λόγος ΚΕ’
Περί Πλούτου, καὶ Πενίας.
Λόγος ΚΣΤ’
Περὶ προνοίας, καὶ Προμηθείας Θεοῦ.
Λόγος ΚΖ’
Περί Μετανοίας, καὶ εἰς τὸν Δαβίδ τὸν Βασιλέα, καὶ περὶ τῆς Ουρίου.
Λόγος ΚΗ’
Περί Μετανοίας, καὶ Νηστείας, καὶ εἰς τὸν Προφήτην Ιωνάν, καὶ Δανιήλ, καὶ τοὺς τρεῖς Παῖδας.
Λόγος ΚΘ’
Περί μετανοίας
Λόγος Λ’
Περὶ Εὐχῆς καὶ δεήσεως, ἐκ τῶν ἀνδριάντων λόγων
Λόγος ΛΑ’
Περὶ μετανοίας καὶ ἐλεημοσύνης, ρηθεὶς τῇ Κυριακῇ τῆς Τυροφάγου.
Λόγος ΛΒ’
Περὶ ἀσθενείας καὶ ἰατρῶν.
Λόγος ΛΓ’
Τῇ ᾿Αγίᾳ καὶ Μεγάλη Τρίτῃ, εἰς τὰς δέκα Παρθένους.
Λόγος ΛΔ’
Λόγος παραινετικός εἰς τὴν εἴσοδον τῆς ἁγίας Τεστσαρακοστῆς.
Περὶ τοῦ «Ος ἂν ἐσθίῃ τὸν ᾿Αρτον, ἢ τὸ Ποτήριον <τοῦ Κυρίου πίνῃ ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ Σώ>ματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου».
Ἐκ τῆς Ἑρμηνείας τῶν Πράξεων.
Εἰς τὸ ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην.
Περὶ Κοινωνίας.
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
Λόγος Α’
Λόγος μέγιστος καὶ λίαν ψυχωφελής
Λόγος Β΄.
Εἰς τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ περὶ μετανοίας, καὶ περὶ τῆς Δευτέρας Παρουσίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΊΟΥ
Λόγος Γ΄.
Εἰς κοιμηθέντας ἐν Χριστῷ ἀδελφούς.
Λόγος Δ’
Περὶ ψευδοπροφητῶν καὶ ἀθέων αἱρετικῶν, καὶ περὶ σημείων τῆς Συντελείας τοῦ αἰῶνας.
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Λόγος Ε’
Περὶ τοῦ μὴ δεῖν λέγει, ὅτι ἀδύνατον νῦν εἰς ἄκρον ἀρετῆς ἐλθεῖν τὸν βουλόμενον.
Λόγος ΣΤ΄.
Περὶ τοῦ μὴ θαρρεῖν μόνῃ τῇ Πίστει ἄνευ ἀγαθῶν ἔργων.
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
Λόγος Z'.
Εἰς τὰ δώδεκα ἄρθρα τῆς Πίστεως
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑ ΟΡΟΥΣ
Λόγος Η΄.
Περὶ τῆς ἁγίας Συνάξεως, τουτέστι τῆς ᾿Ακολουθίας καὶ περὶ τοῦ μὴ κατακρίνειν καὶ μνησικακεῖν
Λόγος Θ΄.
Εἰς τὸ «Ομοία ἐστὶν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἀν »θρώπῳ οἰκοδεσπότης>.
Λόγος Ι΄.
Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς.
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Λόγος ΙΑ΄.
Πεζῇ φράσει εἰς τὸν Δεκάλογον τοῦ Μωϋσέως.
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ
Λόγος ΙΒ΄.
Περὶ ἀξίων καὶ ἀναξίων Ιερέων.
Διηγήματα Μεγάλου Βασιλείου.
Διήγημα Α΄.
Β΄.
Γ΄
Δ'.
Ε΄.
Ἐκ τῶν λόγων Αναστασίου του Σιναΐτου.
Περὶ Ἱερατικού αξιώματος.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
Κεφάλαιά τι να πάνυ ὠφέλημα, Κεφάλαιον A'.
Β΄.
Γ΄.
Δ΄.
Ε΄.
Ιστορία: Διονυσίου, Ιερομονάχου του ρήτορος
Ιστορία Πρώτη
Ιστορία Δευτέρα
Ιστορία Τρίτη
Ιστορία Τετάρτη
Ιστορία Πέμπτη
Ιστορία Έκτη
Νουθεσίας τοῦ ἁγίου Διονυσίου Ιερομονάχου

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,85 kg
Διαστάσεις 18 × 25 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

312

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ”